Skoči na vsebino

PROIZVODNJA IN PROMET Z OBRAMBNIMI PROIZVODI

 

Republika Slovenija je, kot verodostojna članica mednarodne skupnosti, zaradi zagotavljanja kolektivne varnosti, boja proti terorizmu in zagotavljanja miru, dolžna izvajati nadzor nad prometom z določenimi vrstami blaga, med katere sodi tudi nadzor nad proizvodnjo in prometom z vojaškim orožjem in opremo ter drugimi obrambnimi proizvodi.

V skladu s slovenskimi predpisi je ta nadzor v pristojnosti Ministrstva za obrambo. Temeljni predpis s tega področja je  Zakon  o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 - UPB 1), ki v 77. členu ureja promet z vojaškim orožjem in opremo, z 78. členom pa se ureja proizvodnja vojaškega orožja in opreme. Poleg tega je RS kot članica Evropske unije dolžna spoštovati tudi predpise EU. Evropski parlament in Svet Evropske unije sta namreč, dne 06. 05. 2009, sprejela Direktivo 2009/43/ES o poenostavitvi pogojev za prenose obrambnih proizvodov znotraj Skupnosti (Uradni list EU L 146/2 SL z dne 10. 06. 2009). Sestavni del te direktive je tudi priloga Seznam obrambnih proizvodov, ki ga Evropska komisija nenehno posodablja, Ministrstvo za obrambo pa ga objavlja na svoji spletni strani.


Na podlagi teh predpisov je Vlada RS julija 2011 sprejela Uredbo o soglasjih za proizvodnjo in dovoljenjih za promet z vojaškim orožjem in opremo ter predhodnih dovoljenjih za uvoz, izvoz, tranzit in prenos obrambnih proizvodov (Uradni list RS št. 59/2011 z dne 25. 07. 2011 – v nadaljnjem besedilu: »uredba«), ki je bila dopolnjena oktobra 2011 z Uredbo o spremembi Uredbe o soglasjih za proizvodnjo in dovoljenih za promet z vojaškim orožjem in opremo ter predhodnih dovoljenjih za uvoz, izvoz, tranzit in prenos obrambnih proizvodov(Uradni list RS št. 88/2011), septembra 2012 z Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o soglasjih za proizvodnjo in dovoljenjih za promet z vojaškim orožjem in opremo ter predhodnih dovoljenjih za uvoz, izvoz, tranzit in prenos obrambnih proizvodov (Uradni list RS št. 74/2012), maja 2013 z Uredbo o spremembi Uredbe o soglasjih za proizvodnjo in dovoljenjih za promet z vojaškim orožjem in opremo ter predhodnih dovoljenjih za uvoz, izvoz, tranzit in prenos obrambnih proizvodov (Uradni list RS št. 46/2013), aprila 2014 z Uredbo o spremembi Uredbe o soglasjih za proizvodnjo in dovoljenjih za promet z vojaškim orožjem in opremo ter predhodnih dovoljenjih za uvoz, izvoz, tranzit in prenos obrambnih proizvodov (Uradni list RS št. 29/2014),  maja 2015 z Uredbo o spremembah Uredbe o soglasjih za proizvodnjo in dovoljenjih za promet z vojaškim orožjem in opremo ter predhodnih dovoljenjih za uvoz, izvoz, tranzit in prenos obrambnih proizvodov (Uradni list RS št. 37/2015), septembra 2016 z Uredbo o spremembah Uredbe o soglasjih za proizvodnjo in dovoljenjih za promet z vojaškim orožjem in opremo ter predhodnih dovoljenjih za uvoz, izvoz, tranzit in prenos obrambnih proizvodov (Uradni list RS, št. 62/16)  in junija 2017 z Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o soglasjih za proizvodnjo in dovoljenjih za promet z vojaškim orožjem in opremo ter predhodnih dovoljenjih za uvoz, izvoz, tranzit in prenos obrambnih proizvodov (Uradni list RS št. 30/17).

S to uredbo se določajo način, pogoji in postopek za izdajanje soglasij za proizvodnjo vojaškega orožja in opreme, dovoljenj za promet z vojaškim orožjem in opremo gospodarskim družbam, zavodom, samostojnim podjetnikom posameznikom in posameznikom, ki samostojno opravljajo dejavnost (v nadaljnjem besedilu: pravne ali fizične osebe), ter pogoji in postopek za izdajo predhodnih dovoljenj za uvoz, izvoz, tranzit ali posredništvo v prometu z obrambnimi proizvodi in dovoljenj za prenos obrambnih proizvodov. Neuradno prečiščeno besedilo uredbe št. 7 se nahaja na spletni strani: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED5651

Posebna oblika dovoljenja za prenos obrambnih proizvodov je Splošno dovoljenje za prenos obrambnih proizvodov, ki je objavljeno na spletnih straneh Ministrstva za obrambo.«

Osnovni pojmi

  • Obrambni proizvodi so proizvodi, storitve in materiali, ki so, poleg vojaškega orožja in opreme po tej uredbi, predmet mednarodne izvozne kontrole.
  • Vojaško orožje in oprema (orožje, orožni sistemi, strelivo,vojaški eksplozivi, oprema) so končni proizvodi vojaškega značaja in namena, posebej oblikovani, razviti in proizvedeni izključno za vojaško bojevanje, in splošno niso v uporabi za civilne namene ali se v isti obliki ne morejo uporabljati za civilne namene ter bistveni deli, sklopi in podsklopi vojaškega orožja in opreme.
  • Soglasje za proizvodnjo obsega pravico proizvajati vojaško orožje in opremo ter bistvene sestavne dele, sklope in podsklope vojaškega orožja in opreme, glede na vrsto ter obseg soglasja.
  • Dovoljenje za promet obsega pravico prodajati, posredovati pri prodaji, izvažati in uvažati vojaško orožje in opremo glede na vrsto ter obseg dovoljenja.
  • Dovoljenje za posamezen posel omogoča izvoz, uvoz, tranzit, začasni izvoz, začasni uvoz ali posredništvo v prometu z obrambnimi proizvodi z državami, ki niso članice EU.
  • Dovoljenje za prenos je posebna oblika dovoljenja za promet oziroma posamezni posel, ki omogoča prenos obrambnih proizvodov med državami članicami EU.
  • Certifikat je dokument s katerim se potrdi zanesljivost prejemnika obrambnih proizvodov v RS, predvsem njegova sposobnost, da upošteva izvozne omejitve obrambnih proizvodov, prejetih na podlagi dovoljenja za prenos iz druge države članice EU.
  • Mednarodno uvozno potrdilo (IIC) je dokument, ki ga lahko, pred izvozom vojaškega orožja in opreme v Republiko Slovenijo, od uvoznika v RS zahteva izvoznik iz države izvoznice.
  • Potrdilo o dostavi blaga (DVC) je dokument, ki ga lahko, po opravljenem uvozu vojaškega orožja in opreme v RS, od uvoznika tega blaga,  zahteva izvoznik iz države izvoznice.


 

 

Kontaktne osebe

IME  IN PRIIMEKNASLOVTELEFON / FAKSE NASLOV
mag. Aleš NANUTVojkova 59 1000 Ljubljana

(01) 471 2669

(01) 471 1739
Ales.Nanut(at)mors.si
Martin KRAPEŽVojkova 59 1000 Ljubljana

(01) 471 2612

(01) 471 1739
Martin.Krapez(at)mors.si
Mihelca GRAČAN DOLENŠEKVojkova 59 1000 Ljubljana

(01) 471 2332

(01) 471 1739
Mihelca.Gracan(at)mors.si
mag. Benjamin SEVŠEKVojkova 59 1000 Ljubljana

(01) 471 2328

(01) 471 1739
Benjamin.Sevsek(at)mors.si