Skoči na vsebino

NAVODILA IN OBRAZCI


Navodilo pravnim in fizičnim osebam v posameznih primerih v zvezi s proizvodnjo ali prometom z vojaškim orožjem in opremo in ostalimi obrambnimi proizvodi

 

 

 

Soglasje za proizvodnjo vojaškega orožja in opreme

(2. - 6. člen uredbe)

 

Soglasje za proizvodnjo vojaškega orožja in opreme se pridobi na podlagi Vloge za izdajo soglasja za proizvodnjo vojaškega orožja in opreme, ki jo pravna ali fizična oseba pošlje na Ministrstvo za obrambo, na naslov Vojkova 55, 1000 Ljubljana ali skenirano po elektronski pošti na e-naslov glavna.pisarna@mors.si. Pred vložitvijo vloge je potrebno plačati upravno takso v višini 22,66 EUR, skladno s tarifno številko 1 in 3 Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS št. 42/07-UPB 3, 126/07 in 88/10). Plačilo se nakaže na račun 01100-1000315637, sklic 11 19119-7111002, namen plačila: izdaja soglasja za proizvodnjo VOO.
Vlogi za izdajo soglasja je treba priložiti naslednje izjave in dokazila:

 • podatke o organiziranosti poslovanja ter o obvladovanju in zagotavljanju sistema kakovosti,
 • izjavo in dokazila o predpisanem tehničnem sistemu varovanja in o organizaciji varovanja objektov in prostorov, v katerih se opravlja proizvodnja ali skladiščenje vojaškega orožja in opreme po tej uredbi,
 • izjavo, da pravna ali fizična oseba ni pod prisilno poravnavo, v stečaju ali v likvidacijskem postopku, oziroma da ji ni prepovedano ali omejeno poslovanje v zvezi z obrambnimi proizvodi oziroma drugimi proizvodi, ki so podvrženi nadzoru skladno s predpisi, ki urejajo promet z orožjem, eksplozivi in izdelki dvojne rabe,
 • izjavo, da bo na zahtevo ministrstva omogočen vpogled v izvajanje proizvodnje in prometa z   vojaškim orožjem in opremo, na katero se nanaša vloga,
 • v primeru prometa z eksplozivi izjavo o izpolnjevanju pogojev za promet, prenos in skladiščenje eksploziva.

Minimalne zahteve, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji za pridobitev soglasja za proizvodnjo vojaškega orožja in opreme za zagotovitev pogojev iz druge alineje prvega odstavka 2. člena v povezavi z drugo alinejo drugega odstavka 3. člena uredbe so:

 • onemogočen dostop nepooblaščenim osebam v objekte in prostore, kjer se izvaja dejavnost proizvodnje in prometa z vojaškim orožjem in opremo,
 • nadzor vstopov in izstopov,
 • minimalno tehnično varovanje – ograja ali alarmni sistem in
 • minimalno fizično varovanje – lastno ali pogodbeno fizično varovanje, ki ga lahko nadomesti tudi video nadzor.

 

Dovoljenje za promet z vojaškim orožjem in opremo
(7. - 11. člen uredbe)

 

Dovoljenje za promet z vojaškim orožjem in opremo se pridobi na podlagi Vloge za izdajo dovoljenja za promet z vojaškim orožjem in opremo, ki jo pravna ali fizična oseba pošlje na Ministrstvo za obrambo, na naslov Vojkova 55, 1000 Ljubljana ali skenirano po elektronski pošti na e-naslov glavna.pisarna@mors.si. Pred vložitvijo vloge je potrebno plačati upravno takso v višini 22,66 EUR, skladno s tarifno številko 1 in 3 Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS št. 42/07-UPB 3, 126/07 in 88/10). Plačilo se nakaže na račun 01100-1000315637, sklic 11 19119-7111002, namen plačila: izdaja dovoljenja za promet z VOO.
Vlogi za pridobitev dovoljenja je treba priložiti tudi naslednje izjave in dokazila:

 • podatke o organiziranosti poslovanja ter o obvladovanju in zagotavljanju sistema kakovosti,
 • izjavo in dokazila o predpisanem tehničnem sistemu varovanja in o organizaciji varovanja objektov in prostorov, v katerih se opravlja dejavnost prometa z vojaškim orožjem in opremo,
 • izjavo, da pravna ali fizična oseba ni pod prisilno poravnavo, v stečaju ali v likvidacijskem postopku, oziroma da ji ni prepovedano ali omejeno poslovanje z vojaškim orožjem in opremo ali drugimi obrambnimi proizvodi oziroma drugimi proizvodi, ki so podvrženi nadzoru skladno s predpisi, ki urejajo promet z orožjem, eksplozivi in izdelki dvojne rabe,
 • izjavo, da bo na zahtevo ministrstva omogočen vpogled v izvajanje prometa z vojaškim orožjem in opremo, na katero se nanaša vloga,
 • v primeru prometa z eksplozivi izjavo o izpolnjevanju pogojev za promet, prenos in skladiščenje eksploziva.

Minimalne zahteve, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji za pridobitev dovoljenja za promet z vojaškim orožjem in opremo za zagotovitev pogojev iz druge alineje prvega odstavka 7. člena v povezavi z drugo alinejo drugega odstavka 8. člena uredbe so:

 • onemogočen dostop nepooblaščenim osebam v objekte in prostore, kjer se izvaja dejavnost prometa z vojaškim orožjem in opremo,
 • nadzor vstopov in izstopov,
 • minimalno tehnično varovanje – ograja ali alarmni sistem in
 • minimalno fizično varovanje – lastno ali pogodbeno fizično varovanje, ki ga lahko nadomesti tudi video nadzor.

 

Dovoljenje za posamezen posel
(12. člen uredbe)

 

Dovoljenje za posamezen posel z obrambnimi proizvodi se pridobi na podlagi Vloge za izdajo dovoljenja za posamezen posel, ki jo pravna ali fizična oseba pošlje na Ministrstvo za obrambo, na naslov Vojkova 55, 1000 Ljubljana ali skenirano po elektronski pošti na e-naslov glavna.pisarna@mors.si. Pred vložitvijo vloge je potrebno plačati upravno takso v višini 22,66 EUR, skladno s tarifno številko 1 in 3 Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS št. 42/07-UPB 3, 126/07 in 88/10). Plačilo se nakaže na račun 01100-1000315637, sklic 11 19119-7111002, namen plačila: izdaja dovoljenja za posamezen posel.
Vlogi za pridobitev dovoljenja je treba priložiti tudi naslednje izjave in dokazila:

 • v primeru izvoza dovoljenje za uvoz v državi uvoznici ali izjavo uvoznika, da tako dovoljenje v državi uvoznici ni potrebno;
 • v primeru izvoza ali posredništva Potrdilo o končni uporabi uvoženih obrambnih proizvodov, ki ga potrdi uvoznik v državi uvoza. Izvoznik lahko priloži tudi potrdilo, ki ga pripravi država uvoznika, vendar mora biti prevedeno v slovenski jezik;
 • dokazila o registraciji za promet z obrambnimi proizvodi vseh pravnih ali fizičnih oseb, ki se kot posredniki pojavijo v tretjih državah v primeru posredništva;
 • v primeru uvoza izjavo o namenu uporabe uvoženega blaga.

 
Podaljšanje veljavnosti dovoljenja za začasni izvoz / začasni uvoz
(13. člen uredbe)

 


Veljavnost dovoljenja za začasni izvoz in dovoljenje za začasni uvoz se lahko podaljša le na podlagi Vloge za podaljšanje veljavnosti dovoljenja za začasni izvoz / začasni uvoz, ki jo  pravna ali fizična oseba pošlje na Ministrstvo za obrambo, na naslov Vojkova 55, 1000 Ljubljana ali skenirano po elektronski pošti na e-naslov glavna.pisarna@mors.si. Pred vložitvijo vloge je potrebno plačati upravno takso v višini 22,66 EUR, skladno s tarifno številko 1 in 3 Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS št. 42/07-UPB 3, 126/07 in 88/10). Plačilo se nakaže na račun 01100-1000315637, sklic 11 19119-7111002, namen plačila: izdaja odločbe o podaljšanju veljavnosti dovoljenja za posamezen posel.

 


Obvestilo o najavi
(14. in 15. člen uredbe)

 

 

Pravna ali fizična oseba, ki je pridobila dovoljenje za posamezen posel, mora, najmanj tri dni pred prihodom blaga na mejni prehod, na predpisanem obrazcu o tem obvestiti Ministrstvo za obrambo, po faksu na št. (01) 431 9022  ali po e-pošti na naslov  sitcen(at)mors.si.

 

Prav tako mora pravna ali fizična oseba, ki je pridobila globalno ali posamezno dovoljenje za prenos ali namerava izkoristiti splošno dovoljenje za prenos oziroma namerava dobaviti obrambne proizvode državam članicam brez dovoljenja za prenos, na isti naslov, najmanj 24 ur pred prihodom blaga na mejni prehod, na predpisanem obrazcu o tem obvestiti Ministrstvo za obrambo

 

V primeru večkratnih delnih dobav, se mora obvestilo o najavi poslati za vsako najavo posebej.

 

 


Splošno dovoljenje za prenos obrambnih proizvodov
(16. člen uredbe)

 


Dobavitelji obrambnih proizvodov iz Republike Slovenije, morajo, najmanj en mesec pred prvo uporabo splošnega dovoljenja za prenos obrambnih proizvodov, na predpisanem obrazcu o tem obvestiti Ministrstvo za obrambo, na naslov Vojkova 55, 1000 Ljubljana ali skenirano po elektronski pošti na e-naslov glavna.pisarna@mors.si.

 


Globalno dovoljenje za prenos obrambnih proizvodov
(17. člen uredbe)

 


Globalno dovoljenje za prenos obrambnih proizvodov se pridobi na podlagi Vloge za izdajo globalnega dovoljenja za prenos obrambnih proizvodov, ki jo pravna ali fizična oseba pošlje na Ministrstvo za obrambo, na naslov Vojkova 55, 1000 Ljubljana ali skenirano po elektronski pošti na e-naslov glavna.pisarna@mors.si. Pred vložitvijo vloge je potrebno plačati upravno takso v višini 22,66 EUR, skladno s tarifno številko 1 in 3 Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS št. 42/07-UPB 3, 126/07 in 88/10). Plačilo se nakaže na račun 01100-1000315637, sklic 11 19119-7111002, namen plačila: izdaja globalnega dovoljenja za prenos obrambnih proizvodov.

 


Posamezno dovoljenje za prenos obrambnih proizvodov
(18. člen uredbe)

 


Posamezno dovoljenje za prenos obrambnih proizvodov se pridobi na podlagi Vloge za izdajo posameznega dovoljenja, ki jo pravna ali fizična oseba pošlje na Ministrstvo za obrambo, na naslov Vojkova 55, 1000 Ljubljana ali skenirano po elektronski pošti na e-naslov glavna.pisarna@mors.si. Pred vložitvijo vloge je potrebno plačati upravno takso v višini 22,66 EUR, skladno s tarifno številko 1 in 3 Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS št. 42/07-UPB 3, 126/07 in 88/10). Plačilo se nakaže na račun 01100-1000315637, sklic 11 19119-7111002, namen plačila: izdaja posameznega dovoljenja za prenos obrambnih proizvodov.

 


Certificiranje
(19. člen uredbe)

 


Certifikat za prejemanje obrambnih proizvodov na podlagi splošnega dovoljenja, izdanega v drugih državah članicah EU, se pridobi na podlagi Vloge za izdajo certifikata, ki jo pravna ali fizična oseba pošlje na Ministrstvo za obrambo, na naslov Vojkova 55, 1000 Ljubljana ali skenirano po elektronski pošti na e-naslov glavna.pisarna@mors.si. Pred vložitvijo vloge je potrebno plačati upravno takso v višini 22,66 EUR, skladno s tarifno številko 1 in 3 Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS št. 42/07-UPB 3, 126/07 in 88/10). Plačilo se nakaže na račun 01100-1000315637, sklic 11 19119-7111002, namen plačila: izdaja certifikata za prejemanje obrambnih proizvodov.

 


Poročanje
(24. člen uredbe)

 


Pravna ali fizična oseba, ki je pridobila dovoljenje za posamezen posel, globalno ali posamezno dovoljenje za prenos, izkoristila splošno dovoljenje za prenos oziroma dobavila obrambne proizvode državam članicam brez dovoljenja za prenos, mora v roku 15 dni od realizacije posla, Ministrstvu za obrambo, na naslov Vojkova 55, 1000 Ljubljana ali skenirano po elektronski pošti na e-naslov glavna.pisarna@mors.si dostaviti Poročilo o opravljenem poslu.
 
Pravna ali fizična oseba, ki je prejela obrambne proizvode iz drugih držav članic, mora v roku 15 dni od prejema teh proizvodov Ministrstvu za obrambo, na naslov Vojkova 55, 1000 Ljubljana ali skenirano po elektronski pošti na e-naslov glavna.pisarna@mors.si dostaviti Poročilo o prejemu obrambnih proizvodov.

 


Mednarodno uvozno potrdilo
(27. člen uredbe)V primeru zahteve po Mednarodnem uvoznem potrdilu, mora uvoznik izpolniti Vlogo za izdajo Mednarodnega uvoznega potrdila in jo poslati na Ministrstvo za obrambo, na naslov Vojkova 55, 1000 Ljubljana ali skenirano po elektronski pošti na e-naslov glavna.pisarna@mors.si. Pred vložitvijo vloge je potrebno plačati upravno takso v višini 9,08 EUR, skladno s tarifno številko 1 in 4 Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS št. 42/07-UPB 3, 126/07 in 88/10). Plačilo se nakaže na račun 01100-1000315637, sklic 11 19119-7111002, namen plačila: izdaja mednarodnega uvoznega potrdila.

 


Potrdilo o dostavi blaga
(27. člen uredbe)

 


V primeru zahteve po Potrdilu o dostavi blaga, mora uvoznik izpolniti Vlogo za izdajo Potrdila o dostavi blaga in jo poslati na Ministrstvo za obrambo, na naslov Vojkova 55, 1000 Ljubljana ali skenirano po elektronski pošti na e-naslov glavna.pisarna@mors.si. Pred vložitvijo vloge je potrebno plačati upravno takso v višini 9,08 EUR, skladno s tarifno številko 1 in 4 Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS št. 42/07-UPB 3, 126/07 in 88/10). Plačilo se nakaže na račun 01100-1000315637, sklic 11 19119-7111002, namen plačila: izdaja potrdila o dostavi blaga.