Skoči na vsebino

MEDRESORSKA KOORDINACIJSKA SKUPINA ZA USKLAJEVANJE PRIPRAV ZA ZAŠČITO KRITIČNE INFRASTRUKTURE

 

Medresorsko koordinacijsko skupino za usklajevanje priprav za zaščito kritične infrastrukture je imenovala Vlada Republike Slovenije s sklepom, št. 01203-17/2012/3, z dne 27. septembra 2012  in spremembami št. 01203-6/2014/3, z dne 24. julija. 2014, 01203-10/2015/3, z dne 29. aprila 2015, št. 01203-10/2015/7, z dne 9. junija 2016. V njeni sestavi so predstavniki ministrstev, pristojnih za obrambo, notranje zadeve, finance, gospodarski razvoj in tehnologijo, infrastrukturo, javno upravo, okolje in prostor, kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, pravosodje, izobraževanje, znanost in šport, zdravje in zunanje zadeve, ter predstavniki Slovenske obveščevalno-varnostne agencije in Banke Slovenije.

 

Naloge skupine so:

  • usklajevanje in koordinacija priprav in nalog za zaščito evropske kritične infrastrukture v Republiki Sloveniji;

  • določitev kritične infrastrukture državnega pomena za Republiko Slovenijo;

  • oblikovanje predlogov ukrepov in postopkov za zaščito kritične infrastrukture z upoštevanjem usmeritev in stališč v zvezi Nato in EU;

  • priprava predloga organov in organizacij, ki bi morale načrtovati ukrepe za zaščito kritične infrastrukture državnega pomena za Republiko Slovenijo.

Ena najpomembnejših nalog skupine je bila določitev kritične infrastrukture državnega pomena. Ministrstva so zelo različno pristopila k določanju kritične infrastrukture državnega pomena. Prejeti predlogi niso bili uravnoteženi. Nekateri predlogi so bili presplošni, drugi preveč specifični. Hkrati se je pokazala potreba za popravke kriterijev kritičnosti. Zaradi navedenega je vodja skupine imenoval ožjo delovno skupino pod vodstvom člana z Ministrstva za obrambo, ki je predloge za določitev kritične infrastrukture državnega pomena uravnotežila in spremenila tudi kriterije. Spremembe in dopolnitve osnovnih in sektorskih kriterijev, določitev medsektorskih vplivov na občutljivost delovanja kritične infrastrukture ter določitev prioritet kritičnosti je Vlada Republike Slovenije potrdila leta 2014, in sicer s sklepom, št. 80200-2/2013/3, z dne 9. januarja 2014. Predlog določitve kritične infrastrukture je bil dokončno usklajen in utemeljen v okviru Medresorske koordinacijske skupine za usklajevanje priprav za zaščito kritične infrastrukture, ki ga je Vladi Republike Slovenije predložila v obravnavo in potrditev. Vlada Republike Slovenije je s sklepom, št. 80200-2/2014/8, z dne 10. aprila 2014, določila kritično infrastrukturo državnega pomena v Republiki Sloveniji. Junija 2015 je Vlada Republike Slovenije v izhodiščni sklep o določitvi kritične infrastrukture državnega pomena v Republiki Sloveniji vnesla nekatere manjše spremembe (sklep Vlade Republike Slovenije, št. 80200-2/2015/3 z dne 4. junij 2015).

 

Povzetek delovanja Medresorske koordinacijske skupine za usklajevanje priprav za zaščito kritične infrastrukture

 

V pripravah na predsedovanje Republike Slovenije Svetu Evropske unije je v dogovoru z Ministrstvom za notranje zadeve Ministrstvo za obrambo prevzelo celotno področje zaščite kritične infrastrukture, vključno z vodenjem Medresorske koordinacijske skupine za usklajevanje priprav za zaščito kritične infrastrukture v Republiki Sloveniji, ki jo je imenovala Vlada Republike Slovenije, in s pripravami na nadaljevanje procesa sprejema Direktive Sveta Evropske unije o ugotavljanju in določanju evropske kritične infrastrukture ter o oceni potrebe za izboljšanje njene zaščite (ES), št. 114/2008, v Evropski uniji. Republika Slovenija je v času predsedovanja uspešno končala proces usklajevanja evropske direktive, ki je bila kasneje tudi sprejeta.

 

Vlada Republike Slovenije je za ta namen tudi imenovala kontaktno točko za področje varovanja evropske kritične infrastrukture v Republiki Sloveniji, ki je od takrat dalje na Ministrstvu za obrambo, v Direktoratu za obrambne zadeve.

 

Prvo Medresorsko koordinacijsko skupino za usklajevanje priprav za zaščito kritične infrastrukture je imenovala Vlada Republike Slovenije leta 2006. Vodenje skupine je v pristojnosti Ministrstva za obrambo. Skupina je za izvedbo nalog pripravila program dela, na podlagi katerega je med drugim tudi obravnavala ključne organizacijske in vsebinske vidike raziskovalnega projekta z naslovom Definicija in zaščita kritične infrastrukture Republike Slovenije, katerega nosilec je bil Obramboslovni raziskovalni center Fakultete za družbene vede, naročnik pa Ministrstvo za obrambo.

 

Oktobra 2009 je prišlo do sprememb v sestavi skupine, tudi v vodstvu. Vodenje je prevzel tedanji direktor Urada za civilno obrambo.

 

Skupina si je v svojem programu dela v letu 2010, ki ga je potrdila Vlada Republike Slovenije, zadala izvedbo naslednjih nalog: pripraviti definicijo kritične infrastrukture Republike Slovenije kot podlage za nadaljnje delo v Republiki Sloveniji in za izpolnjevanje obveznosti, ki izhajajo iz Direktive Sveta Evropske unije o ugotavljanju in določanju evropske kritične infrastrukture ter o oceni potrebe za izboljšanje njene zaščite, oblikovati sektorske in medsektorske kriterije za določanje kritične infrastrukture ter jih predložiti Vladi Republike Slovenije v potrditev; pripraviti predlog možne kritične infrastrukture državnega pomena v Republiki Sloveniji, usklajevati aktivnosti za implementacijo direktive in o tem pripraviti poročilo.

 

Medresorska delovna skupina se je v času predsedovanja Republike Slovenije Svetu Evropske unije redno seznanjala s potekom predsedovanja Republike Slovenije na področju zaščite kritične infrastrukture ter vključevala v usklajevanje predloga Direktive Sveta Evropske unije o ugotavljanju in določanju evropske kritične infrastrukture ter o oceni potrebe za izboljšanje njene zaščite.

 

Vlada Republike Slovenije je imenovala novo kontaktno točko za področje varovanja evropske kritične infrastrukture v Republiki Sloveniji, ki ji sicer ni dodelila posebnih nalog, je pa vključena v skupino in ostale člane redno seznanja z vsebinami, obravnavanimi na sestankih in delavnicah Evropske unije. Seznanjeni so bili tudi z letnimi programi in razpisi v okviru programa Preprečevanje, pripravljenost in obvladovanje posledic v zvezi s terorizmom ter drugimi tveganji, povezanimi z varnostjo (CIPS). Vodja skupine je člane aktivno vključil tudi v pripravo nacionalnega programa v okviru nove finančne perspektive Evropske unije za obdobje 2014–2020.

 

Naloge medresorske koordinacijske skupine na področju nacionalne kritične infrastrukture so se prepletale z nalogami, ki izhajajo iz Direktive Sveta Evropske unije o ugotavljanju in določanju evropske kritične infrastrukture ter o oceni potrebe za izboljšanje njene zaščite. Ta namreč v svojem 12. členu državam članicam narekuje izvajanje direktive oziroma sprejetje predpisov, potrebnih za uskladitev z njenimi določili, osredotočena pa je na energetski in prometni sektor.

 

Glede na nujnost čimprejšnje implementacije direktive je bila na Ministrstvu za obrambo, ki je bilo odgovorno za implementacijo, sprejeta odločitev, da se pripravi samostojna Uredba o evropski kritični infrastrukturi (Uradni list Republike Slovenije, št. 35/11).

 

Medresorska koordinacijska skupina je nadaljevala delo skladno s sprejetim programom dela in tako oblikovala definicijo kritične infrastrukture, ki jo je potrdila Vlada Republike Slovenije, št. 80000-2/2010/3, z dne 19. aprila 2010.

 

Za oblikovanje kriterijev kritičnosti je vodja skupine, skladno s poslovnikom skupine, imenoval ožjo delovno skupino, ki je na podlagi definicije kritične infrastrukture državnega pomena določila sektorje kritične infrastrukture v Republiki Sloveniji ter oblikovala osnovne in sektorske kriterije kritičnosti za določanje kritične infrastrukture državnega pomena v Republiki Sloveniji, MO št. 802-15/2011-67, z dne 28. septembra 2012, ki jih je potrdila Vlada Republike Slovenije s sklepom, št. 80200-1/2012/5, z dne 17. oktobra 2012.

 

Vlada je s sklepom o določitvi konkretne kritične infrastrukture državnega pomena ministrstvom, kot nosilcem kritične infrastrukture državnega pomena  naložila, da v roku devetih mesecev, t. j. do 10. januarja 2015 predlagajo medresorski koordinacijski skupini ukrepe za njeno zaščito na podlagi katerih naj medresorska koordinacijska skupina pripravi predlog normativno-pravnega akta, ki bo urejal kritično infrastrukturo Republike Slovenije.


Na podlagi metodologije za oblikovanje ukrepov za zaščito kritične infrastrukture državnega pomena, ki jo je pripravilo Ministrstvo za obrambo ter izvedenih usklajevalnih sestankov z nosilci in upravljavci kritične infrastrukture in podanih  mnenj na osnutke dokumentov nekaterih upravljavcev kritične infrastrukture, je  večina nosilcev, sicer s časovnim zamikom, pripravila predloge ukrepov za zaščito kritične infrastrukture za sektorje iz svoje pristojnosti. Določeni nosilci kritične infrastrukture so medresorski koordinacijski skupini posredovali neposredne  predloge ukrepov za zaščito kritične infrastrukture, ki so jih pripravili posamezni upravljavci kritične infrastrukture.


Vzporedno z aktivnostmi za oblikovanje ukrepov za zaščito kritične infrastrukture so v potekale aktivnosti oblikovanja Zakona o kritični infrastrukturi. Na podlagi izhodišč za pripravo Zakona o kritični infrastrukturi, v medresorski koordinacijski skupini usklajene strukture zakona ter opredelitev ukrepov za zaščito kritične infrastrukture  je medresorska koordinacijska skupina v letu 2015 pripravila dva delovna  osnutka zakona, kakor tudi v letu 2016. Usklajevanje besedila je v nadaljevanju potekalo v okviru ožje delovne skupine, sestavljene iz predstavnikov Ministrstva za obrambo, Ministrstva za notranje zadeve, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstva za infrastrukturo ter Ministrstva za finance.


Aktivnosti za pripravo zakona so v zaključni fazi pred posredovanjem v javno obravnavo in medresorsko usklajevanje.