Skoči na vsebino

EVROPSKA OBRAMBNA AGENCIJA

Evropska obrambna agencija (EDA) je bila ustanovljena s skupnim ukrepom Sveta ministrov (2004/551/SZVP, z dne 12. 7. 2004), dopolnjenim z odločitvijo Sveta (2011/411/SZVP, z dne 12. 7. 2011), z namenom podpirati države članice in Svet pri njihovih aktivnostih, povezanih z izboljšanjem evropskih obrambnih zmogljivosti na področju kriznega upravljanja ter izvajanjem Skupne varnostne in obrambne politike (SVOP). Pri delu agencije sodelujejo vse države članice EU razen DK (27 držav). Na osnovi podpisanih sporazumov sodelujejo tudi Norveška, Srbija in Švica, vendar z nekaterimi omejitvami pri odločanju.

Evropsko obrambno agencijo sestavljajo trije direktorati:

 • direktorat za načrtovanje sodelovanja in podporo (Cooperation Planning &  Support – CPS),
 • direktorat za obrambne zmogljivosti, oborožitev in tehnologijo (Capability, Armament & Technology  - CAT) in
 • direktorat za evropske sinergije in inovacije (European Synergies and Innovation – ESI).

Agencija izvaja svoje poslanstvo z:

 • oborožitvenim sodelovanjem,
 • razvojem/oblikovanjem obrambnih zmogljivosti,
 • urejanjem evropske obrambne, tehnološke in industrijske baze (EDTIB),
 • vzpostavljanjem evropskega trga opreme in oborožitve (EDEM) ter
 • delovanjem na področju raziskav in tehnologije.

Cilji agencije:

 • pospeševanje vzpostavljanja evropskih obrambnih zmogljivosti na področju kriznega upravljanja,
 • zagotavljanje strokovnih analiz in nasvetov pri razvoju logistike in odločanje o prednostnih nalogah glede skupnih obrambnih zmogljivosti,
 • pospeševanje sodelovanja na področju evropske oborožitve,
 • izvajanje ukrepov, ki bi okrepili ter preuredili evropsko obrambno industrijsko in tehnološko bazo (EDTIB),
 • povečanje preglednosti in konkurenčnost na področju obrambnih nabav (LPF) oziroma oblikovanje evropskega trga obrambnih nabav (EDEM).

Glede na to da je Slovenija že od začetka polnopravna članica, se lahko ob relativno nizki letni članarini poslužuje mehanizmov, oblikovanih v agenciji, ki omogočajo sodelovanje držav članic na področju Razvoja načrtov zmogljivosti (CDP), usposabljanja in izobraževanja, Preizkušanja in ocenjevanja novih tehnologij/sistemov (EDTEB), sodelovanja v različnih skupnih projektih/programih in podobno. S tem se prav tako pojavljajo posamezne poslovne priložnosti za raziskovalne, razvojne, tehnološke in industrijske subjekte/entitete posameznih držav članic. Sodelovanje in koordinacija med državami članicami sta pomembna tako za vzpostavitev globalne konkurenčnosti in tehnične neodvisnosti EDTIB kot tudi za povečanje LPF oziroma oblikovanje EDEM. Agencija je prav za te namene vzpostavila nekaj podlag za učinkovito sodelovanje:

 • mehanizem Razvoja načrta zmogljivosti (CDP), na osnovi katerega se definira vrzeli obrambnih zmogljivosti na evropski ravni; te naj bi se praviloma upoštevale pri nacionalnem obrambnem načrtovanju;
 • elektronski portal Procurement Gateway - z namenom spodbujanja odprtega, preglednega in konkurenčnega evropskega trga obrambne industrije, na katerem lahko vsi deležniki pridobijo potrebne informacije o poslovnih priložnostih na področju obrambe in varnosti;
 • industrijski imenik – Yellow pages, ki služi kot platforma za podjetja s področja obrambne industrije, kjer lahko tržijo svoja znanja in izkušnje na obrambnem področju. Podjetja se lahko registrirajo na spletnem naslovu: http://www.eda.europa.eu/info-hub/news/2013/06/11/register-for-european-defence-directory-(yellow-pages);
 • elektronski portal e-QUIP, na katerem lahko države članice EU izrazijo svoj interes prodati ali kupiti presežke vojaške opreme;
 • portal, kjer se objavljajo ponudbe držav za izvajanje t. i. kooperativnih projektov, kjer te objavljajo projekte, programe, študije (nabava, R & T, usposabljanje, ostalo), torej prav tako priložnosti za domače in tuje entitete (Baza kooperativnih projektov – CoDaBa);
 • v okviru raziskovalno-razvojnih projektov Združene investicijske projekte (JIP) (tip A po sistemu zahteve za izstop oz. »opt out« in tip B po sistemu zahteve za vstop oz. »opt in«;
 • portal logistične podpore tretje strani (TPLS), kjer države opredeljujejo svoje potrebe po zagotavljanju logistične podpore v okviru izvajanja operacij;
 • Evropski sistem obrambnih standardov (EDSTAR) je portal, ki vsebuje reference standardov najboljših praks in specifikacij (standardi, ki sta jih industrija in vladni sektor soglasno potrdila kot najboljše standarde za uporabo na obrambnem področju), enotni portal Evropskega obrambnega informacijskega sistema standardizacije (EDSIS) pa olajša delo na tem področju;
 • portal obrambnih podatkov (Defence Data Portal), s katerega so ti razvidni po posameznih državah članicah.