Skoči na vsebino

RAVNANJE S STVARNIM PREMOŽENJEM

Zadnje objave

27. 6. 2017

Na Na podlagi Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012,  24/2013, 10/14 in 58/16) Ministrstvo za obrambo objavlja

NAMERO

O oddaji naslednje nepremičnine:

 • Enosobno stanovanja s kabinetom v objektu Prušnikova ulica  v Ljubljani za obdobje 3 let za profitno najemnino.

Ministrstvo za obrambo ponudbe za najem  stanovanja  sprejema do vključno 15 dni od dneva objave te namere na naslov Ministrstvo za obrambo, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana.

 

Prednostni kriterij je vrstni red po dnevu prispelosti vloge.

 

Kontaktna oseba: Ksenija Županc, tel.: 01 471 2897 

 

 

 

27. 6. 2017

Na podlagi 53. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013,10/2014, 58/2016), Ministrstvo za obrambo objavlja

NAMERO
o oddaji stvarnega premoženja v brezplačno uporabo, garažnega boksa, v izmeri 32 m2,  na območju vojaškega objekta Ajševica, v stavbi št. 11, z identifikacijskim znakom: 2306-11-1 ( inv. št. MO 11552), ki stoji na parc. št. 261/2, k.o. 2306 Rožna Dolina, po metodi neposredne pogodbe, za obdobje petih let, za potrebe skladiščenja gasilske opreme.

 

 

 

12. 6. 2017

132. javna dražba nepremičnin (doc) - 29. 6. 2017

 

 

 

12. 5. 2017

 

Ministrstvo za obrambo objavlja v skladu s 53. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16)

 

N A M E R O

o oddaji stvarnega premoženja v brezplačno uporabo po metodi neposredne pogodbe - skladišča z identifikacijsko oznako 2001-529-1(tloris skladišča 552,8 m2, tablica MO 12716) na parc. št. 2076/3 k.o. 2001 Vrhnika (ID) v neto površini 2.191 m2, in sicer za obdobje 5 let.

 

Uporabnika bremenijo obratovalni stroški, stroški rednega vzdrževanja, stroški nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in drugi stroški, za katere se stranki dogovorita v pogodbi.

 

 

 

9. 5. 2017

131. javna dražba nepremičnin (doc) - 25. 5. 2017

 

 

 

09.05.2017

 

Ministrstvo za obrambo objavlja v skladu s 56. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16)

 

N A M E R O 

o ustanovitvi stavbne pravice za postavitev spomenika vsem padlim borcem v slovenskih gorah v Bohinjski Beli po metodi neposredne pogodbe, in sicer na parc. št. 444/8 k.o. 2194 – Bohinjska Bela z ID znakom 2194-444/8-0 in parc. št. 444/10 k.o. 2194 – Bohinjska Bela v z ID znakom 2194-444/10-0.

 

Stavbna pravica se ustanovi brezplačno za obdobje 99 let od vknjižbe v zemljiško knjigo.

 

 

20. 04. 2017

 

JAVNA DRAŽBA ZA PRODAJO VOZIL (pdf) - 30. in 31. maj 2017

OBVESTILO K OBJAVI:
Na podlagi razpoložljive dokumentacije, Ministrstvo za obrambo ne more zagotoviti natančnosti podatkov o letniku izdelave vozil.
 

 

 

5. 4. 2017

130. javna dražba nepremičnin (doc) - 21. 4. 2017

 

 

 

 

 

4. 4. 2017

V skladu s 30. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 s spremembami), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011 s spremembami) in Uredbe o uporabi obrambnih zmogljivosti pri podpori državnih organov, sodelovanju s samoupravnimi lokalnimi skupnostmi in nevladnimi organizacijami ( Ur.l. RS 30/2011) Ministrstvo za obrambo objavlja
 
NAMERO
O oddaji nepremičnin za določen čas petih let z neposredno pogodbo:

 • Zemljišča s parcelno številko  3486/1 k.o. 1301 Krška vas v izmeri 92801 m2.

 

 

4. 4. 2017

Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 s spremembami) in tretje alineje 52. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011 s spremembami) Ministrstvo za obrambo objavlja
 
NAMERO
O oddaji nepremičnin za določen čas petih let z neposredno pogodbo:

 • zemljišče  s parcelno številko 548/1 k.o. 1729 Šmartno ob Savi  v izmeri 8777 m2.

 

 

 

 

4. 4. 2017

V skladu s 30. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 s spremembami), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011 s spremembami) Ministrstvo za obrambo objavlja
 
NAMERO  
O oddaji nepremičnin za določen čas enega leta z neposredno pogodbo:  

 • dela zemljišča  s parcelno številko 2076/2 in 2753 obe k.o. 2001 St. Vrhnika, stavbo številka 534 k.o.  2001 St. Vrhnika in prostor v izmeri 43,96 m2 v stavbi št. 535 k.o. 2001 St. Vrhnika.

 

 

 

31. 3. 2017

Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, skladno z 22. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-G1, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO ter 76/15 – ZSPDSLS-C), 35. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) in Sklepa ministrstva št. 478-56/2017-1 z dne 7. 3. 2017 objavlja

 

 

 

30.03.2017

 

1. JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO NEPREMIČNINE (doc) - 13.4.2017

 

Sklep o delnem preklicu prodaje (pdf)

 

 

 

 

 

27. 3. 2017

 

V skladu s 1. odst. 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) Ministrstvo za obrambo objavlja namero o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe z Občino Hrpelje-Kozina kot osebo javnega prava, za dvosobno stanovanje:

 

 • na naslovu Slavniška cesta 11, št. 9 v I. nad. površine 49,02 m2 (po evidenci Gurs) s kletjo v stavbi na parceli št. 3228/6, k.o. 2560 - Hrpelje, št. stavbe 79, št. posameznega dela stavbe 9, celotni ID znak 2560-79-9, letnik 1979, Tablica MO 28162. Za stanovanje je izdelana EI (Energetski razred B2 32 kWh/m2a). 

 

 

 

23. 3. 2017

Na podlagi Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13, 50/14, 90/14 ,76/15) Ministrstvo za obrambo objavlja
 
NAMERO 
O oddaji naslednjih nepremičnin:

 • interne restavracije s kuhinjo in shrambami v pritličju v izmeri 91,58 m2 v nastanitvenem objektu na naslovu Jadranska cesta 77, Ankaran v poletni sezoni od 1. junija do 30. septembra.

 

 

 

21. 3. 2017

 

Ministrstvo za obrambo v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) objavlja

N A M E R O

o oddaji dvosobnega stanovanja s kabinetom št. 27, na naslovu Jakčeva ulica 20, Novo mesto, za največ pet mesecev, brez možnosti podaljšanja najema, za profitno najemnino. Stanovanje se najame v obstoječem stanju, kakršnakoli vlaganja in posegi v stanovanje niso dovoljeni. Najemnik nosi tudi obratovalne stroške. 

 

Ministrstvo za obrambo ponudbe za najem stanovanja sprejema do vključno 15 dni od objave te namere na naslov:

- Ministrstvo za obrambo, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami, Vojkova cesta 61, Ljubljana ali

- na e-naslov: glavna.pisarna(at)mors.si.

 

Stanovanje se odda ponudniku, katerega ponudba prispe prva.

 

 

13. 3. 2017

129. javna dražba nepremičnin (doc) - 30. 3. 2017

 

 

 

 

 

28. 2. 2017

128. javna dražba nepremičnin (doc) - 16. 3. 2017

 

 

 

 

 

15. 2. 2017

 

V skladu s 30. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 s spremembami), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011 s spremembami) in Uredbe o uporabi obrambnih zmogljivosti pri podpori državnih organov, sodelovanju s samoupravnimi lokalnimi skupnostmi in nevladnimi organizacijami (Ur.l. RS 30/2011) Ministrstvo za obrambo objavlja
NAMERO
O oddaji nepremičnin za določen čas petih let z neposredno pogodbo:

 • poslovnih prostorov na naslovu Ljubljanska cesta 16 v Slovenski Bistrici v izmeri 39,53 m2.

 

 

6. 2. 2017

127. javna dražba nepremičnin (doc) - 23. 2. 2017

 

 

 

 

 

17.1.2017

 

Na podlagi 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013,10/2014, 58/2016), Ministrstvo za obrambo objavlja
NAMERO
o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe, katere predmet so zemljišča:

 • parc. št. 1808/11 (ID 6175909), parc. št. 1808/12 (ID 6175910), parc. št. 1845/1(ID 1989537); parc. št. 2264/2, (ID 6175916), vse k.o. 2490 Postojna,
  ki se zamenjajo za zemljišče:
 • parc. št. 2716/5 (ID 6175854), k.o. 2490 Postojna.

Z menjavo bo pridobljeno zemljišče za obrambne potrebe v vojašnici barona A. Čehovina Postojna.

 

 

 

17.1.2017

 

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

 

V skladu s 1. odst. 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) Ministrstvo za obrambo objavlja namero o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe zasedenega stanovanja s sklenjeno najemno pogodbo, za:

 

- dvosobno (zasedeno) stanovanje  na naslovu Ul. Ivana Turšiča 4 v Sežani, št. 43 v IV. nad. površine 50,70 m2 (po evidenci Gurs) s kletjo v stavbi na parceli št. 4226/2 k.o. 2455 - Sežana, št. stavbe 749, št. posameznega dela stavbe 16 celotni ID znak 2455-749-16, letnik 1975, Tablica MO 21331, katerega zemljiškoknjižni vpis se ureja po Zvetlu. Za stavbo v katerem se nahaja stanovanje je izdelana EI (Energetski razred C 55 kWh/m2a). 

- 50.000,00 eur (brez davka in notarskih storitev, ki jih plača kupec).

 

 

 

12. 1. 2017

Na podlagi 53. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013,10/2014, 58/2016) Ministrstvo za obrambo objavlja

NAMERO
o oddaji stvarnega premoženja v brezplačno uporabo, dela parc. št. 1224, k.o. 2593 Oltra (ID 4762948), po metodi neposredne pogodbe, za obdobje dveh let, za izvajanje dejavnosti občine na področju športa (priloga: skica).