Skoči na vsebino

RAVNANJE S STVARNIM PREMOŽENJEM

Zadnje objave

20. 04. 2017

 

JAVNA DRAŽBA ZA PRODAJO VOZIL (pdf) - 30. in 31. maj 2017

 

 

 

 

5. 4. 2017

130. javna dražba nepremičnin (doc) - 21. 4. 2017

 

 

 

 

 

4. 4. 2017

V skladu s 30. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 s spremembami), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011 s spremembami) in Uredbe o uporabi obrambnih zmogljivosti pri podpori državnih organov, sodelovanju s samoupravnimi lokalnimi skupnostmi in nevladnimi organizacijami ( Ur.l. RS 30/2011) Ministrstvo za obrambo objavlja
 
NAMERO
O oddaji nepremičnin za določen čas petih let z neposredno pogodbo:

 • Zemljišča s parcelno številko  3486/1 k.o. 1301 Krška vas v izmeri 92801 m2.

 

 

4. 4. 2017

Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 s spremembami) in tretje alineje 52. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011 s spremembami) Ministrstvo za obrambo objavlja
 
NAMERO
O oddaji nepremičnin za določen čas petih let z neposredno pogodbo:

 • zemljišče  s parcelno številko 548/1 k.o. 1729 Šmartno ob Savi  v izmeri 8777 m2.

 

 

 

 

4. 4. 2017

V skladu s 30. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 s spremembami), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011 s spremembami) Ministrstvo za obrambo objavlja
 
NAMERO  
O oddaji nepremičnin za določen čas enega leta z neposredno pogodbo:  

 • dela zemljišča  s parcelno številko 2076/2 in 2753 obe k.o. 2001 St. Vrhnika, stavbo številka 534 k.o.  2001 St. Vrhnika in prostor v izmeri 43,96 m2 v stavbi št. 535 k.o. 2001 St. Vrhnika.

 

 

 

31. 3. 2017

Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, skladno z 22. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-G1, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO ter 76/15 – ZSPDSLS-C), 35. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) in Sklepa ministrstva št. 478-56/2017-1 z dne 7. 3. 2017 objavlja

 

 

 

30.03.2017

 

1. JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO NEPREMIČNINE (doc) - 13.4.2017

 

Sklep o delnem preklicu prodaje (pdf)

 

 

 

 

 

27. 3. 2017

 

V skladu s 1. odst. 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) Ministrstvo za obrambo objavlja namero o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe z Občino Hrpelje-Kozina kot osebo javnega prava, za dvosobno stanovanje:

 

 • na naslovu Slavniška cesta 11, št. 9 v I. nad. površine 49,02 m2 (po evidenci Gurs) s kletjo v stavbi na parceli št. 3228/6, k.o. 2560 - Hrpelje, št. stavbe 79, št. posameznega dela stavbe 9, celotni ID znak 2560-79-9, letnik 1979, Tablica MO 28162. Za stanovanje je izdelana EI (Energetski razred B2 32 kWh/m2a). 

 

 

 

23. 3. 2017

 

Na podlagi 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013,10/2014, 58/2016) Ministrstvo za obrambo objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za naslednjo nepremičnino:

 • zasedeno garažo, v izmeri 16,50 m2, v stavbi št. 248, št. posameznega dela stavbe 18, k.o. 2560 Hrpelje (ID znak:2560-248-18), na naslovu Vodovodna 15, Kozina.

 

 

 

23. 3. 2017

Na podlagi Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13, 50/14, 90/14 ,76/15) Ministrstvo za obrambo objavlja
 
NAMERO 
O oddaji naslednjih nepremičnin:

 • interne restavracije s kuhinjo in shrambami v pritličju v izmeri 91,58 m2 v nastanitvenem objektu na naslovu Jadranska cesta 77, Ankaran v poletni sezoni od 1. junija do 30. septembra.

 

 

 

21. 3. 2017

 

Ministrstvo za obrambo v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) objavlja

N A M E R O

o oddaji dvosobnega stanovanja s kabinetom št. 27, na naslovu Jakčeva ulica 20, Novo mesto, za največ pet mesecev, brez možnosti podaljšanja najema, za profitno najemnino. Stanovanje se najame v obstoječem stanju, kakršnakoli vlaganja in posegi v stanovanje niso dovoljeni. Najemnik nosi tudi obratovalne stroške. 

 

Ministrstvo za obrambo ponudbe za najem stanovanja sprejema do vključno 15 dni od objave te namere na naslov:

- Ministrstvo za obrambo, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami, Vojkova cesta 61, Ljubljana ali

- na e-naslov: glavna.pisarna(at)mors.si.

 

Stanovanje se odda ponudniku, katerega ponudba prispe prva.

 

 

13. 3. 2017

129. javna dražba nepremičnin (doc) - 30. 3. 2017

 

 

 

 

 

28. 2. 2017

128. javna dražba nepremičnin (doc) - 16. 3. 2017

 

 

 

 

 

15. 2. 2017

 

V skladu s 30. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 s spremembami), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011 s spremembami) in Uredbe o uporabi obrambnih zmogljivosti pri podpori državnih organov, sodelovanju s samoupravnimi lokalnimi skupnostmi in nevladnimi organizacijami (Ur.l. RS 30/2011) Ministrstvo za obrambo objavlja
NAMERO
O oddaji nepremičnin za določen čas petih let z neposredno pogodbo:

 • poslovnih prostorov na naslovu Ljubljanska cesta 16 v Slovenski Bistrici v izmeri 39,53 m2.

 

 

6. 2. 2017

127. javna dražba nepremičnin (doc) - 23. 2. 2017

 

 

 

 

 

17.1.2017

 

Na podlagi 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013,10/2014, 58/2016), Ministrstvo za obrambo objavlja
NAMERO
o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe, katere predmet so zemljišča:

 • parc. št. 1808/11 (ID 6175909), parc. št. 1808/12 (ID 6175910), parc. št. 1845/1(ID 1989537); parc. št. 2264/2, (ID 6175916), vse k.o. 2490 Postojna,
  ki se zamenjajo za zemljišče:
 • parc. št. 2716/5 (ID 6175854), k.o. 2490 Postojna.

Z menjavo bo pridobljeno zemljišče za obrambne potrebe v vojašnici barona A. Čehovina Postojna.

 

 

 

17.1.2017

 

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

 

V skladu s 1. odst. 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) Ministrstvo za obrambo objavlja namero o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe zasedenega stanovanja s sklenjeno najemno pogodbo, za:

 

- dvosobno (zasedeno) stanovanje  na naslovu Ul. Ivana Turšiča 4 v Sežani, št. 43 v IV. nad. površine 50,70 m2 (po evidenci Gurs) s kletjo v stavbi na parceli št. 4226/2 k.o. 2455 - Sežana, št. stavbe 749, št. posameznega dela stavbe 16 celotni ID znak 2455-749-16, letnik 1975, Tablica MO 21331, katerega zemljiškoknjižni vpis se ureja po Zvetlu. Za stavbo v katerem se nahaja stanovanje je izdelana EI (Energetski razred C 55 kWh/m2a). 

- 50.000,00 eur (brez davka in notarskih storitev, ki jih plača kupec).

 

 

 

12. 1. 2017

Na podlagi 53. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013,10/2014, 58/2016) Ministrstvo za obrambo objavlja

NAMERO
o oddaji stvarnega premoženja v brezplačno uporabo, dela parc. št. 1224, k.o. 2593 Oltra (ID 4762948), po metodi neposredne pogodbe, za obdobje dveh let, za izvajanje dejavnosti občine na področju športa (priloga: skica).

 

 

19.12.2016

 

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNIH POGODB

 

V skladu s 1. odst. 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) Ministrstvo za obrambo objavlja namero o sklenitvi neposrednih prodajnih pogodb zasedenih stanovanj s sklenjenimi najemnimi pogodbami za nedoločen čas:

 

 

 

 

 

19. 12. 2016

Ministrstvo za obrambo objavlja v skladu s  53. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16).

 

N A M E R O

 

o oddaji stvarnega premoženja v brezplačno uporabo po metodi neposredne pogodbe - pisarno št. 3/18 v izmeri 39,72 m2 v poslovni stavbi z naslovom Maistrova 5 v Celju (stavba z identifikacijsko oznako 1077-2133-1), in sicer za obdobje 5 let.

 

Uporabnika bremenijo obratovalni stroški, stroški rednega vzdrževanja, stroški nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in drugi stroški, za katere se stranki dogovorita v pogodbi.

 

 

 

 

16. 12. 2016

Stanovanjska komisija Ministrstva za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, na podlagi 12. člena Pravilnika o službenih stanovanjih Ministrstva za obrambo (akt št. 0070-47/2012-11, z dne 28. 1. 2013), objavlja POZIV ZA DODELITEV SLUŽBENEGA STANOVANJA V NAJEM ožjim družinskim članom osebe, ki je padla v vojaški agresiji na Republiko Slovenijo v času od 26. 6. do 18. 7. 1991, kot pripadnik Teritorialne obrambe Republike Slovenije.

Rok za prijavo je do vključno srede, 4. 1. 2017.

 • POZIV za dodelitev službenega stanovanja v najem - pdf
 • SEZNAM službenih stanovanj - pdf
 • OBRAZEC za prijavo na poziv - doc

 

 

 

13. 12. 2016

V skladu s 30. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 s spremembami), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011 s spremembami) in Uredbe o uporabi obrambnih zmogljivosti pri podpori državnih organov, sodelovanju s samoupravnimi lokalnimi skupnostmi in nevladnimi organizacijami ( Ur.l. RS 30/2011) Ministrstvo za obrambo objavlja
NAMERO
O oddaji naslednjih nepremičnin z neposredno pogodbo:

 • Podzemni objekt K-35, skupaj v izmeri 844 m2,  ki je lociran na delu zemljiške parcele št.: 2663/0  k.o.  1592 – Štalcerji.

 

 

 

30. 11. 2016

 

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO NEPREMIČNINE (pdf)

 

 

 

 

 

 

17.11.2016

 

V skladu s 1. odst. 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) Ministrstvo za obrambo objavlja namero o sklenitvi neposrednih pogodb zasedenih stanovanj s sklenjenimi najemnimi pogodbami za nedoločen čas.

 

> Seznam (doc)

 

 

 

16. 11. 2016

 

Na podlagi 53. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013,10/2014, 58/2016) Ministrstvo za obrambo objavlja

 

NAMERO o oddaji naslednjih nepremičnin v k.o. 2058 Dolenja Dobrava, v brezplačno uporabo, po metodi neposredne pogodbe, za obdobje pet let, za potrebe skladiščenje opreme civilne zaščite in gasilcev:

parc. št. 913/1 (ID 796862), na kateri stoji stavba št. 512, parc. št. 913/2 (ID 125856), parc. št. 922/1 (ID 2644979), na kateri stoji stavba št. 509, parc. št. 922/2 (ID 1803994),  parc. št. 922/3 (ID 2140574), na kateri stoji stavba št. 514, parc. št. 936/2 (ID 4659522), na kateri stoji stavba št. 508 (razen posameznega dela št. 2).

 

 

 

 

09. 11. 2016

 

Poziv za dodelitev službenih stanovanj Ministrstva za obrambo javnim uslužbencem

 

Stanovanjska komisija Ministrstva za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, na podlagi 11. člena Pravilnika o službenih stanovanjih Ministrstva za obrambo (akt št. 0070-47/2012-11, z dne 28. 1. 2013), objavlja POZIV ZA DODELITEV SLUŽBENIH STANOVANJ MINISTRSTVA ZA OBRAMBO JAVNIM USLUŽBENCEM. 

 

Upravičenci do prijave na poziv so javni uslužbenci, zaposleni v Vladi RS, organih državne uprave in na Državnem pravobranilstvu RS. Rok za prijavo je do vključno četrtka, 24. 11. 2016.

 

· POZIV za dodelitev službenih stanovanj javnim uslužbencem 

· OBRAZEC za prijavo na poziv

· SEZNAM službenih stanovanj

 

02. 11. 2016

 

Javna dražba orožja in opreme (pdf) - 7. 12. 2016 ob 9. uri

 

Public auction for Weapons and Equipment (pdf) - 7 December 2016, at 9:00 a.m.

 

 

 

26. 10. 2016

125. javna dražba nepremičnin (doc) - 10. 11. 2016

 

 

 

 

 

24. 10. 2016

 

V skladu s 30. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 s spremembami), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011 s spremembami) in Uredbe o uporabi obrambnih zmogljivosti pri podpori državnih organov, sodelovanju s samoupravnimi lokalnimi skupnostmi in nevladnimi organizacijami ( Ur.l. RS 30/2011) Ministrstvo za obrambo objavlja 

 

NAMERO 

 

O oddaji naslednjih nepremičnin z neposredno pogodbo: 

 

Nogometno igrišče v vojašnici Franca Uršiča v Novem mestu, ki je locirana na delu zemljiške parcele št.: 45/4 k.o.  1455 – Bršljin. 

 

 

 

 

 

05. 10. 2016

124. javna dražba nepremičnin (doc) - 20. 10. 2016

 

 

 

 

 

29.9.2016

 

Na podlagi 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti  (Uradni list RS, št. 34/2011,42/2012, 24/2013, 10/2014, 58/16), Ministrstvo za obrambo objavlja 

 

NAMERO 

 

o prodaji nepremičnin po metodi neposredne pogodbe, in sicer:

parc. št. 1503/21, k.o. 2526 Vrbovo, ID znak 25261503/21-0 ( ID 2797220),

parc. št. 1503/20, k.o. 2526 Vrbovo, ID znak 2526-1503/20-0 ( ID 911198).

 

za najmanjšo izhodiščno vrednost 10.840,00 EUR brez davka, ki ga plača  kupec.

26. 9. 2016

 

Na podlagi Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/14 in 58/2016) Ministrstvo za obrambo objavlja

NAMERO

O oddaji naslednje nepremičnine:

 • Enosobno stanovanje v objektu Povšetova ulica 104c, Ljubljana  za obdobje 11 mesecev  za profitno najemnino.

Ministrstvo za obrambo ponudbe za najem  stanovanja  sprejema do vključno 15 dni od dneva  objave te namere na naslov Ministrstvo za obrambo, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana.

Prednostni kriterij za izbiro je  zaposlenost na Ministrstvu za obrambo in dodatni kriterij vrstni red po dnevu prispelosti vloge.

Kontaktna oseba: Ksenija Županc, tel.: 01 471 2897

 

 

 

 

23.9.2016

 

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

 

V skladu s 1. odst. 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) Ministrstvo za obrambo objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za stavbno zemljišče:

 

Kompleksa Bistriški Jarek parc. št. 381/1 v izmeri 2458 m2 parc. št.  381/5 v izmeri 1697 m2 in parc. št. 381/8 v izmeri 420 m2 vse k.o. 786 Mlake za najmanjšo izhodiščno vrednost 11.500,00 eur brez davka, ki ga plača kupec.

 

 

21.09.2016 

Na podlagi 3. odstavka 55 člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti  (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014, 58/16) Ministrstvo za obrambo objavlja

 

NAMERO o ustanovitvi služnostne pravice za  dostop, gradnjo, obratovanje, vzdrževanje, popravilo, rekonstrukcijo in nadzor energetskih infrastrukturnih objektov, vključno z izkopi, na naslednjih nepremičninah, za čas  obratovanja infrastrukture, za potrebe distribucijskega operaterja, po metodi neposredne pogodbe:

parc.št. 168/5 (ID 6358732), parc.št. 200/6 ( ID 6358641), parc.št. 331/2 ( ID 1728054), parc.št. 199 ( ID 3775857), na kateri stoji transformatorska postaja, (št. stavbe 343, k.o. 2101 Rupa), parc.št. 169 (ID 5171530), vse k.o. 2101 Rupa.

 

19. 09. 2016

 

JAVNA DRAŽBA ZA PRODAJO MOTORNIH VOZIL (doc) - 24., 25. in 26. oktober 2016

 

- priloga 1: seznam vozil za prvi dan (pdf)

- priloga 2: seznam vozil za drugi dan (pdf)

- priloga 3: seznam vozil za tretji dan (pdf)

 

 

 

 

 

13. 9. 2016

123. javna dražba nepremičnin (doc) - 29. 9. 2016

 

 

 

 

24. 8. 2016

 

Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, skladno z 22. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-G1, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO ter 76/15 – ZSPDSLS-C), 35. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) in Sklepa ministrstva št. 478-278/2015-31 z dne 18. 7. 2016 objavlja

 

Pursuant to Article 22 of the Physical Assets of the State and Local Government Act (Official Gazette of the RS, Nos. 86/10, 75/12, 47/13-ZDU-1G, 50/14, 90/14-ZDU-1I, 14/15-ZUUJFO and 76/15 – ZSPDSLS-C) and Article 35 of the Decree on Physical Assets of the State and Local Government (Official Gazette of the RS, Nos. 34/11, 42/12, 24/13 and 10/14) and Decision of Defence Minister No. 478-278/2015-31 dated 18th July 2016, the Republic of Slovenia, Ministry of Defence, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana issues

 

> Video posnetek, Generalni direktor Direktorata za logistiko mag. Željko Kralj o prodaji oklepnih vozil (youtubeMORS): Brane Petrovič, MORS

 

Foto: Borut Podgoršek, MORS

23. 8. 2016

122. javna dražba nepremičnin (doc) - 8. 9. 2016

 

 

 

 

18. 8. 2016

 

Na podlagi Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/14) Ministrstvo za obrambo objavlja 

 

NAMERO 

 

O oddaji naslednjih nepremičnin: 

hangarja v izmeri 388,70 m2 v stavbi številka 839, ki stoji na zemljiški parceli št 1344/60 k.o. 2117 Zg. Brnik, in je označen v evidenci objektov GURS kot posamezni del številka 2 za določen čas obdobje enega meseca. 

 

 

 

 

22.07.2016 

Na Na podlagi 3. odstavka 55 člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti  (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014) Ministrstvo za obrambo objavlja 

 

NAMERO o ustanovitvi služnostne pravice za dostop, gradnjo, obratovanje, vzdrževanje in nadzor elektroenergetskih infrastrukturnih objektov na naslednjih nepremičninah, vključno z  izkopi, v trasi kablovodov, za čas obratovanja infrastrukture, za potrebe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja, po metodi neposredne pogodbe:

 • parc.št. 261/2 (ID 3310188), parc. št. 264 (ID 1808392) in parc. št. 265 (ID 4161302) , vse k.o. 2306 Rožna dolina, parc. št. 882/5 (ID 3729734), parc. št. 898/5 (ID 370882), parc. št. 882/2 (ID 35096),  parc. št. 894/2 (ID 2722484), parc. št. 898/6 (ID 4543225), parc. št. 892/2 (ID 1042630), vse k.o. 1706 Vrbljene, parc. št. 1306/1,  k.o. 753 Slovenska Bistrica (ID 3634508), parc. št. 1808/6 (ID 6175911)  in parc. št. 2264/1 (ID 6175917), obe k.o. 2490 Postojna.

 

 

05.07.2016

 

Ministrstvo za obrambo objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo postelj.

 

> Besedilo namere (doc)

 

 

 

05.07.2016

 

Ministrstvo za obrambo objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo odrabljene pisarniške in skladiščne opreme.

 

> Besedilo namere (pdf)

 

 

 

22. 6. 2016

121. javna dražba nepremičnin - POPRAVEK (doc) - 7. 7. 2016

 

 

25. 5. 2016

120. javna dražba nepremičnin (doc) - 9. 6. 2016

 

 

25. 05. 2015

Na podlagi 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) Ministrstvo za obrambo objavlja

 

NAMERO

 

o sklenitvi pogodbe o brezplačni odsvojitvi  naslednjih  nepremičnin:

 

- zemljišče parc. št. 444/8, neplodno, v izmeri 1.561 m2 , k.o. 2194 - Bohinjska Bela

- zemljišče parc. št. 444/10, neplodno, v izmeri 182 m2, obe k.o. 2194 – Bohinjska Bela.

 

Z navedeno pogodbo se odsvaja zemljišče za postavitev spomenika. 

 

 

 

23.05.2016

 

Na podlagi 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) Ministrstvo za obrambo RS objavlja namero o oddaji v najem dveh kompletov minometov 60mm, za pomoč pri razvoju obrambne industrije, podjetju Guardiaris d.o.o.. Neposredna pogodba bo sklenjena skladno z vsebino namere.

 

 

 

13. 5. 2016

 

POZIV ZA DODELITEV SLUŽBENEGA STANOVANJA V NAJEM

 

Stanovanjska komisija Ministrstva za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, na podlagi 12. člena Pravilnika o službenih stanovanjih Ministrstva za obrambo (akt št. 0070-47/2012-11, z dne 28. 1. 2013), objavlja POZIV ZA DODELITEV SLUŽBENEGA STANOVANJA V NAJEM ožjim družinskim članom osebe, ki je padla v vojaški agresiji na Republiko Slovenijo v času od 26. 6. do 18. 7. 1991, kot pripadnik Teritorialne obrambe Republike Slovenije.

Rok za prijavo je do vključno sobote, 28. 5. 2016.

 

POZIV za dodelitev službenega stanovanja v najem - PDF

OBRAZEC za prijavo na poziv - doc

SEZNAM službenih stanovanj - PDF

 

 

 

 

12. 5. 2016

 

Na podlagi 53. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) Ministrstvo za obrambo objavlja

N A M E R O

 • o oddaji stvarnega premoženja v brezplačno uporabo po metodi neposredne pogodbe - del stavbe z ident. znakom 2001-535-1: neopremljen skladiščni prostor v izmeri 93,4 m2 na območju nekdanje vojašnice 26. oktober na Stari Vrhniki (inv. št. MO 12711), in sicer za obdobje od 1. 6. 2016 do 31. 12. 2017.

Prostor je brez vodovodnega priključka, brez ogrevanja, uporaba elektrike v prostoru ni možna.

 

 

21. 04. 2016

 

Javna dražba orožja in opreme (pdf) - 24. 5. 2016 ob 10. uri

 

Public auction for Weapons and Equipment (pdf) - 24 May 2016, at 10:00 a.m.

 

 

 

 

04. 04. 2016

 

POZIV ZA DODELITEV SLUŽBENH STANOVANJ MINISTRSTVA ZA OBRAMBO JAVNIM USLUŽBENCEM

 

Stanovanjska komisija Ministrstva za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, na podlagi 11. člena Pravilnika o službenih stanovanjih Ministrstva za obrambo (akt št. 0070-47/2012-11, z dne 28. 1. 2013), objavlja POZIV ZA DODELITEV SLUŽBENIH STANOVANJ MINISTRSTVA ZA OBRAMBO JAVNIM USLUŽBENCEM.

Upravičenci do prijave na poziv so javni uslužbenci, zaposleni v Vladi RS, ministrstvih, drugih organih državne uprave in v Državnem pravobranilstvu RS. Rok za prijavo je do vključno torka, 19. 4. 2016.

 

POZIV za dodelitev službenih stanovanj javnim uslužbencem (pdf)

OBRAZEC za prijavo na poziv (doc)

SEZNAM službenih stanovanj (pdf)

 

 

 

 

31.03.2016

 

Na podlagi prvega odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) Ministrstvo za obrambo objavlja namero o odprodaji snemalne in studijske opreme (pdf) z metodo neposredne pogodbe. 

 

 

 

25. 3. 2016

118. javna dražba nepremičnin (doc) - 14. 4. 2016

 

 

26. 2. 2016

117. javna dražba nepremičnin (doc) - 17. 3. 2016

 

 

18.02.2016

 


Na podlagi prvega odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) Ministrstvo za obrambo objavlja namero o odprodaji motornih vozil z metodo neposredne pogodbe.

 

 

 

18.02.2016

 

Na podlagi prvega odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) Ministrstvo za obrambo objavlja namero o odprodaji snemalne in studijske opreme (pdf) z metodo neposredne pogodbe.

 

 

 

18. 2. 2016

 

Na podlagi Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012 in 24/2013) Ministrstvo za obrambo objavlja
NAMERO
O oddaji naslednjih nepremičnin:

 • hangarja v izmeri 388,70 m2 v stavbi številka 839, ki stoji na zemljiški parceli št 1344/60 k.o. 2117 Zg. Brnik, in je označen v evidenci objektov GURS kot posamezni del številka 2 za določen čas obdobje enega meseca.

 

 

17.02.2016

Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, skladno z 22. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-G1, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO ter 76/15 – ZSPDSLS-C), 35. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) in Sklepa ministrstva št. 478-8/2016-4 z dne 4. 2. 2016 objavlja

 

javno zbiranje ponudb za prodajo 120 in 82 mm minometov 

 

 

 

Pursuant to Article 22 of the Physical Assets of the State and Local Government Act (Official Gazette of the RS, Nos. 86/10, 75/12, 47/13-ZDU-1G, 50/14, 90/14-ZDU-1I, 14/15-ZUUJFO and 76/15 – ZSPDSLS-C) and Article 35 of the Decree on Physical Assets of the State and Local Government (Official Gazette of the RS, Nos. 34/11, 42/12, 24/13 and 10/14) and Decision of Defence Minister No. 478-8/2016-4 dated 4 February 2016, the Republic of Slovenia, Ministry of Defence, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana issues

 

 

 

A public invitation to tender for the sale of 120mm and 82mm mortars

 

 

 

 

04.02.2016

Na podlagi 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) Ministrstvo za obrambo objavlja namero o odprodaji signalnih nabojev družbi Kontrola zračnega prometa Slovenije d.o.o. iz Brnika.

 

 

27. 1. 2016

116. javna dražba nepremičnin (doc) - 11. 2. 2016

 

 

21.01.2016

Namera o prodaji motornih vozil / Intent to sell motor vehicles

 

Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo na podlagi prvega odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) objavlja namero o prodaji motornih vozil uslužbencev z obrambnega področja in predstavnikov Slovenske vojske, ki opravljajo delo v diplomatskih predstavništvih Republike Slovenije v tujini, po metodi neposredne pogodbe.

 

Dodatne informacije za motorno vozilo:

 

 

 

Rabljena motorna vozila so naprodaj po načelu videno kupljeno.

 

Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od dneva objave te namere na spletni strani Ministrstva za obrambo.

 

_____________________________________________

 

In accordance with paragraph 1 of Article 40 of the Decree on physical assets of the state and local government (Official Gazette no. 34/11, 42/12, 24/13 and 10/14) the Ministry od Defence, Republic of Slovenia, hereby announces its intent to sell motor vehicles used by employees in the field of defence and representatives of the Slovenian Armed Forces on duty in Republic of Slovenia diplomatic missions abroad following a direct sales contract procedure. 

 

Additional information:

 

- Volvo S 60 located in Belgrade, Republic of Serbia, COL Damjana Jurkovič, e-mail: damjana.jurkovic(at)mors.si,

- Audi A4 located in Moscow, Russian Federation, COL Stojan Todorovski, e-mail: stojan.todorovski(at)mors.si,

- Audi A6 located in Brussels, Kingdom of Belgium, SFC Gregor Groleger, e-mail: gregor.groleger(at)mors.si,

- Audi A4 located in Washington, USA, COL Ivan Mikuž, e-mail: ivan.mikuz(at)mors.si.

 

 

Each used motor vehicle will be sold AS IS. 

 

The contract shall be signed after at least 15 days from the date this Intent is published on the MoD website.

 

 

21.01.2016

Na podlagi prvega odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) in sklepa ministrice št. 478-199/2015-4 z dne 20. 1. 2016 Ministrstvo za obrambo objavlja

 

namero o odprodaji snemalne in studijske opreme. (PDF)

 

 

19. 1. 2016

 

Na podlagi Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/14) Ministrstvo za obrambo objavlja
NAMERO

o oddaji naslednjih nepremičnin (PDF)

 

 

13.1.2016

 

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

 

V skladu s 1. odst. 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) Ministrstvo za obrambo objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za funkcionalno zemljišče k objektu:

 • Sklop 1: parc. št. 825/201 z ID 2524-825/201-0, k.o. 2524 Trnovo za najmanjšo izhodiščno vrednost 1.500,00 eur brez davka ki ga plača kupec.

 

 

06. 01. 2016

 

Na podlagi Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/14) Ministrstvo za obrambo objavlja

 

NAMERO

 

O oddaji naslednjih nepremičnin:

Garaža  v izmeri  15 m2 v objektu  Ulica bratov Učakar 28, Ljubljana,  za profitno mesečno najemnino  za  obdobje 4 mesecev.

 

Ministrstvo za obrambo ponudbe za najem  garaže  sprejema do vključno 15 dni od dneva  objave te namere na naslov Ministrstvo za obrambo, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana.

 

Prednostni kriterij je vrstni red po dnevu prispelosti vloge.

 

 

Informacije: Ksenija Županc, tel:  (07) 471 2897