Skoči na vsebino

RAVNANJE S STVARNIM PREMOŽENJEM

Zadnje objave

3. 6. 2019

 

Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, skladno z 51. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) ter Sklepa o trajni izločitvi in razpolaganju (št. 478-113/2018-2 z dne 18. 3. 2019) objavlja javno zbiranje ponudb za prodajo streliva ter minsko eksplozivnih sredstev (MES).

 

 

 

 

23. 5. 2019

 

Poziv za dodelitev službenega stanovanja v najem

 

Stanovanjska komisija Ministrstva za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, na podlagi 12. člena Pravilnika o službenih stanovanjih Ministrstva za obrambo (akt št. 0070-47/2012-11 z dne 28. 1. 2013 in št. 007-117/2016-25 z dne 9. 1. 2018), objavlja POZIV ZA DODELITEV SLUŽBENEGA STANOVANJA V NAJEM ožjim družinskim članom osebe, ki je padla v vojaški agresiji na Republiko Slovenijo v času od 26. 6. do 18. 7. 1991, kot pripadnik Teritorialne obrambe Republike Slovenije. Rok za prijavo je do vključno petka, 7. 6. 2019.

 

 • POZIV za dodelitev službenega stanovanja v najem - PDF
 • OBRAZEC za prijavo na poziv - doc
 • SEZNAM službenih stanovanj - PDF
 • SOGLASJE za prosilca – doc
 • SOGLASJE za polnoletno osebo - doc

8. 5. 2019

 

Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, skladno z 51. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, v nadaljevanju ZSPDSLS-1) in Sklepov ministrstva o trajni izločitvi št. 478-201/2018-5 z dne 5. 12. 2018 ter 478-91/2019-6 z dne 6.5.2019 objavlja javno zbiranje ponudb za prodajo vozil.

 

Priloga - seznam vozil (PDF)

 

 

 

Neformacijska oprema Slovenske vojske - stanje sredstev za odprodajo na dan 13. 6. 2019

 

Na podlagi prvega odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/24) Ministrstvo za obrambo objavlja namero o prodaji neformacijske opreme Slovenske vojske in sicer do končne odprodaje, po metodi neposredne pogodbe. Za več informacij pokličite na telefonsko številko (01) 471 21 56 vsak delovni dan med 9. in 14. uro.

 

 

29. 1. 2019

 

Republika Slovenija/Ministrstvo za obrambo, Vojkova 55, 1000 Ljubljana,  o b j a v l j a, v skladu z določili 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18)


NAMERO

o oddaji stvarnega premoženja Republike Slovenije/Ministrstva za obrambo – nepremičnine v najem:

 • dvosobno stanovanje št. 6 v II. Nadstropju, ID št. stanovanja 2401-122-6, evidenčna št. 20730, v izmeri 56,90 m2, na naslovu Cesta 18. aprila 5 v Vipavi.

Doba najema:  5 let

Najemnina: 257,98 eur/mesec z vključenim 22% DDV

Obličnost in vsebina ponudbe: obrazec »Prijava na razpis za stanovanje«

Rok za oddajo ponudbe ali izjave o interesu:    Ponudbe za najem  objavljenega stanovanja poslati najkasneje 20 dni od dneva  objave te namere – rok priče teči z dnem  objave
 
Ponudbo naslovite in pošljite:   Ministrstvo za obrambo / Direktorat za logistiko / Sektor za gospodarjenje z nepremičninami, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana.

Prednostni kriterij:  Čas dospelosti ponudbe.
                               Stanovanje se odda ponudniku, katerega ponudba prispe prva.
                               V primeru, da kateri od ponudnikov ponudi višjo najemnino, se izvede  
                               pogajanje s ponudnikom, katerega ponudba je prispela prva in ponudnikom,   
                               ki je ponudil višjo ceno.


Upravljavec ali pooblaščena oseba lahko s soglasjem predstojnika, postopek oddaje ustavi do sklenitve pravnega posla.

 

Kontaktna oseba: Helena Lenarčič, tel.: 01 471 2114

 

 

 

9. 1. 2019

 

Na podlagi 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) Ministrstvo za obrambo, Vojkova 55, 1000 Ljubljana, objavlja

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

 

 

Neformacijska oprema Slovenske vojske - stanje sredstev za odprodajo na dan 13. 6. 2019

 

Na podlagi prvega odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/24) Ministrstvo za obrambo objavlja namero o prodaji neformacijske opreme Slovenske vojske in sicer do končne odprodaje, po metodi neposredne pogodbe. Za več informacij pokličite na telefonsko številko (01) 471 21 56 vsak delovni dan med 9. in 14. uro.

 

 

23. 11. 2018

 

V skladu z 68. členom  Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 11/2018, ZSPDSLS-1) Ministrstvo za obrambo objavlja


N A M E R O


o oddaji stvarnega premoženja v brezplačno uporabo po metodi neposredne pogodbe:stavbe št. 1090, ki stoji parc. št. 1252/1, v izmeri 5350 m2, k.o. 2392 Ajdovščina (ID znak 4521725), v naravi skladišče, za potrebe zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah, za obdobje enega leta.


Uporabnika bremenijo obratovalni stroški, stroški rednega vzdrževanja, stroški nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in drugi stroški, za katere se stranki dogovorita v pogodbi.

 

 

20. 11. 2018

 

Poziv za dodelitev službenega stanovanja v najem

 

Stanovanjska komisija Ministrstva za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, na podlagi 12. člena Pravilnika o službenih stanovanjih Ministrstva za obrambo (akt št. 0070-47/2012-11 z dne 28. 1. 2013 in št. 007-117/2016-25 z dne 9. 1. 2018), objavlja POZIV ZA DODELITEV SLUŽBENEGA STANOVANJA V NAJEM ožjim družinskim članom osebe, ki je padla v vojaški agresiji na Republiko Slovenijo v času od 26. 6. do 18. 7. 1991, kot pripadnik Teritorialne obrambe Republike Slovenije. Rok za prijavo je do vključno srede, 5. 12. 2018.

 

 • POZIV za dodelitev službenega stanovanja v najem - PDF
 • OBRAZEC za prijavo na poziv - doc
 • SEZNAM službenih stanovanj – PDF
 • SOGLASJE za prosilca – doc
 • SOGLASJE za polnoletno osebo - doc

09. 11. 2018

 

Ministrstvo za obrambo objavlja v skladu s 68. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18)

N A M E R O

o oddaji stvarnega premoženja v brezplačno uporabo po metodi neposredne pogodbe Športnemu društvu Viteško Lokostrelski red Viljem Vrhnika in Strelskemu društvu Vrhnika, in sicer stavbo z identifikacijsko oznako 2002-752-1 v neto površini 439,20 m2 na parc. št. 2502/7 k.o. 2002 Vrhnika (ID 6532362), ki v naravi predstavlja strelišče, za obdobje 5 let.


Uporabnika bremenijo obratovalni stroški, stroški rednega vzdrževanja, stroški nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in drugi stroški, za katere se stranki dogovorita v pogodbi.«

 

 

 

18. 10. 2018

 

Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana na podlagi določil 62., 63., 64., 65. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18)


OBJAVLJA NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

 

Za sklenitev neposredne pogodbe za oddajo nepremičnine v najem za določen čas 6 mesecev, in sicer 4 tekoče metre na antenskem stolpu TK Pečna reber, ki stoji na zemljišču s parc. št. 2297/91 k.o. 2490 - Postojna (ID 625621).

 

Podrobnejše informacije so navedene v povabilu k oddaji ponudbe (pdf), ki je skupaj z obrazcem (doc) za oddajo ponudbe (priloga 2) priloga te namere.

 

 

17. 10. 2018

 

NAMERA o oddaji stvarnega premoženja Republike Slovenije/Ministrstva za obrambo – nepremičnine v najem:

 

 

 

9. 10. 2018

 

Trajna izločitev sistema zračne obrambe Roland

 

Ministrstvo za obrambo RS je iz uporabe trajno izločilo raketni sistem zračne obrambe Roland in se s slednjim lahko razpolaga (odproda). Če ste zainteresirani za odkup sistema ali delov le tega, je oseba za stike na MO RS g. Kuntarič (e-pošta: aleksander.kuntaric@mors.si).

 

 

2. 10. 2018

 

NAMERA o oddaji stvarnega premoženja Republike Slovenije/Ministrstva za obrambo v najem

 

 

31. 8. 2018

 

Ministrstvo za obrambo objavlja v skladu s 68. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18)

 

N A M E R O

 

o oddaji stvarnega premoženja v brezplačno uporabo po metodi neposredne pogodbe Društvu upokojencev MO, in sicer poslovni prostor 4. etaži (v mansardi) v izmeri 18,5 m2 v poslovni stavbi z naslovom Meža 10 v Dravogradu z identifikacijsko oznako 829-844-45 (ID 5603286), ki stoji na parc. št. 1392/2, k.o. 829 - Dravograd, za obdobje 5 let.


Uporabnika bremenijo obratovalni stroški, stroški rednega vzdrževanja, stroški nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in drugi stroški, za katere se stranki dogovorita v pogodbi.

 

 

 

4. 7. 2018

 

Ministrstvo za obrambo objavlja v skladu s 68. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18)


N A M E R O

 

o oddaji stvarnega premoženja v brezplačno uporabo Območnemu združenju veteranov vojne za Slovenijo Bela Krajina po metodi neposredne pogodbe – skladiščne prostore v kletni etaži (1. etaža) v izmeri 78,4 m2 v poslovni stavbi z naslovom Kolodvorska cesta 32 C v Črnomlju z identifikacijsko oznako 1535-97-8, ki stoji na parc. št. 198/1, k.o. 1535 - Črnomelj, in sicer za obdobje 5 let.


Uporabnika bremenijo obratovalni stroški, stroški rednega vzdrževanja, stroški nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in drugi stroški, za katere se stranki dogovorita v pogodbi.

 

 

13. 6. 2018

 

»Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana objavlja v skladu z 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18)


NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

1. Osnovni podatki
Postopek za oddajo v najem se vodi v skladu z določili 62., 63., 64., 65. in 66. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18), kot faza:
pogajanja z zainteresiranimi ponudniki za sklenitev neposredne pogodbe. Če bo ponudnikov več, bodo med njimi opravljena pogajanja z namenom višanja najemnine.

Organizator: Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana
Upravljavec nepremičnega premoženja: Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana.

 

2. Predmet oddaje v najem

TK prostora v izmeri 1 m2 TK prostora na smučišču Viševnik 1 (MO tablica 12222, stavba št. 804 k.o. 2197 – Bohinjska Srednja vas) in 1,6 m antenskega droga na delu parc. št. 1003/160, k.o. 2197 Bohinjska Srednja vas (ID 6646676) ter strošek mesečne porabe za 1kW električne energije.

Telekomunikacijski prostor se oddaja v najem v stanju, v kakršnem je na dan prevzema v posest.

 

3. Ponudbena cena
Najemnik se zavezuje, da bo za predmet najema plačeval najemnino v predlagani višini 253,54 EUR
(dvestotriinpetdeset evrov 54/100) mesečno.

Najemnik je dolžan poleg najemnine redno plačevati še strošek za 1kW električne energije.

V skladu z določili Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno
besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14 in 90/15) se za najem poslovnih prostorov (TK prostorov) ne obračunava DDV, zato v gornji ceni ni upoštevan.

Najemnina se mesečno plačuje upravljavcu na podračun enotnega zakladniškega računa pri Banki
Slovenije številka: SI56 01100-06370191114 na podlagi izstavljenega računa.

Upravljavec bo račun izstavil praviloma do 15. v mesecu za pretekli mesec. Rok plačila računa je 30
dni od dneva izstavitve računa. V primeru zamude plačila je najemnik dolžan plačati zakonske zamudne obresti.

 

4. Dodatna pojasnila in ogled

Ogled nepremičnine po dogovoru.

Ponudniki lahko postavijo vprašanja in zahteve za dodatna pojasnila kontaktni osebi:
Ime in priimek: Antoneta Štukovnik (Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami)


Elektronski naslov: Antoneta.Stukovnik@mors.si
Tel.: 03/420-92 72).«

 

8. 6. 2018

Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018) Ministrstvo za obrambo objavlja
 
NAMERO
 
O oddaji nepremičnin za določen čas 1 leta z neposredno pogodbo:

-    objekt kiosk v izmeri 6,97 m2, ki stoji na zemljiški parceli 1755/1 k.o. 2592 Jernej.

 

 

 

 

1. 6. 2018

141. javna dražba nepremičnin (docx) - 21. 6. 2018

 

 

 

25. 5. 2018

 

Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, v skladu z 49. in 64. členom Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 11/2018-ZSPDSLS-1), Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013,10/2014, 58/2016, 11/18-ZSPDSLS-1)

 

 

18. 05. 2018

Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018) in tretje alineje 52. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011 s spremembami) Ministrstvo za obrambo objavlja
 
NAMERO
 
O oddaji nepremičnin za določen čas z neposredno pogodbo:

- zemljišča  s parcelno številko 460/2 in 460/3 k.o. Dorfarje  v izmeri 5314 m2.

 

 

 

4. 5. 2018

140. javna dražba nepremičnin (docx) - 24. 5. 2018

 

 

 

26. 4. 2018

 

Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, v skladu z 49. in 64. členom Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 11/2018-ZSPDSLS-1), Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013,10/2014, 58/2016, 11/18-ZSPDSLS-1),

 

objavlja javno zbiranje ponudb za oddajo nepremičnin v najem - KUHINJI Z JEDILNICAMA

 

 

 

 

25. 04. 2018

Na podlagi Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13, 50/14, 90/14 ,76/15) Ministrstvo za obrambo objavlja
 
NAMERO
 
O oddaji nepremičnin v uporabo za določen čas 24 ur:
-    zemljišča s parc. št. 517, 518, 519/1, 526/1 in 527/1 vse k.o. Brinje I v skupni izmeri 13.541,00 m2.

 

 

 

 

30. 3. 2018

139. javna dražba nepremičnin (docx) - 19. 4. 2018

 

 

 

27.3.2018

 

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

V skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti Uradni list št 11/2018 in  1. odst. 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) Ministrstvo za obrambo objavlja namero o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za:

Nekdanji »Samski dom« v razpadajočem stanju stoječ na zemljišču, parc. št. 1833 ID znak 1589-1833/0-0, k.o. 1589 Borovec, v izmeri 272 m2, št. stavbe  št. 1589-55 z neto koristni in uporabni površino 393,60 m2  in parc. št. 1834, ID znak 1589-1834/0-0, k.o. 1589 Borovec v izmeri 1.259 m2 v k.o. 1589 Borovec s pomožnim objektom (ruševina) št. 1589-56 z neto koristno in uporabno površino 109,80 m2, vse na naslovu Borovec pri Kočevski Reki 10, zgrajeno v letu 1950. Za stavbo št. 55 in 56 po 6. odst. 8. člena pravilnika o metodologiji izdelave in izdaje EI (PEI, 2014), izračun energetskih kazalnikov ni mogoč.


a.    Ne obstaja predkupna pravica občine Kočevje.
b.    Nepremičnina se nahaja v območju razpršene gradnje. 
c.    Ogled možen samostojno ali po predhodni najavi na tel. št. 041/397-954, kontakt Lesar Tone.
d.    Nepremičnina se kupuje po sistemu videno kupljeno
e.    Izhodiščna cena 15.300,00 eur brez davka.

 

Namere po sklenitvi pravnega posla za nakup gornje nepremičnine pričakujemo v 20 dneh od objave na www.mo.gov.si na glavna.pisarna @mors.si 

 

 

 

27.3.2018

 

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Ministrstvo za obrambo objavlja v skladu s 68. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18)

N A M E R O


o oddaji stvarnega premoženja v brezplačno uporabo Območnemu združenju Rdečega križa Ribnica po metodi neposredne pogodbe - garažo v pritličju v izmeri 20,25 m2 
v poslovni stavbi z naslovom Gorenjska cesta 9 A v Ribnici z identifikacijsko oznako 1625-547-1, ki stoji na parc. št. 1781/2 k.o. 1625 Ribnica, in sicer za obdobje 5 let.

Uporabnika bremenijo obratovalni stroški, stroški rednega vzdrževanja, stroški nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in drugi stroški, za katere se stranki dogovorita v pogodbi.

 

 

21. 03. 2018

Poziv za dodelitev službenega stanovanja v najem

 

Stanovanjska komisija Ministrstva za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, na podlagi 12. člena Pravilnika o službenih stanovanjih Ministrstva za obrambo (akt št. 0070-47/2012-11 z dne 28. 1. 2013 in št. 007-117/2016-25 z dne 9. 1. 2018), objavlja POZIV ZA DODELITEV SLUŽBENEGA STANOVANJA V NAJEM ožjim družinskim članom osebe, ki je padla v vojaški agresiji na Republiko Slovenijo v času od 26. 6. do 18. 7. 1991, kot pripadnik Teritorialne obrambe Republike Slovenije. Rok za prijavo je do vključno četrtka, 5. 4. 2018.

 

· POZIV za dodelitev službenega stanovanja v najem - PDF
· OBRAZEC za prijavo na poziv - doc
· SEZNAM službenih stanovanj - PDF

 

 

08.03.2018

 

Na podlagi 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) Ministrstvo za obrambo RS objavlja namero o brezplačnem prenosu 5 betonskih protioklepnih ovir – tetraedrov društvom in organizacijam, ki delujejo na področju obrambe. Neposredna pogodba bo sklenjena skladno z vsebino namere.

 

 

 

22.2.2018

 

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Na podlagi 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013,10/2014, 58/2016), Ministrstvo za obrambo objavlja NAMERO 

o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe, katere predmet so zemljišča:

parc. št. 2778/16 (ID 3779612), na kateri stojita stavbi št. 2204 in št. 2205, parc. št. 2778/19 (ID 6751446) brez stavbe št. 2199, parc. št. 2778/20 (ID 6751447), na kateri stoji stavba št. 2203,  vse k.o. 2455 Sežana in parc. št. 289/36 (ID 590702), na kateri stoji stavba št. 3,  k.o. 2457 Gropada,

ki se zamenjajo za zemljišča: 

parc. št. 2725/311 (ID 6716212), parc. št. 2725/313 (ID 6716208), parc. št. 2725/315 (ID 6716216),  parc. št. 2725/316 (ID6716215), vse k.o. 2455 Sežana.

 

Z menjavo bodo pridobljena zemljišča za potrebe varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

 

 

 

7. 2. 2018

137. javna dražba nepremičnin (docx) - 22. 2. 2018

 

 

 

27. 12. 2017

136. javna dražba nepremičnin (docx) - 25. 1. 2018