Skoči na vsebino

NAMERE O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA

 

29. 1. 2019

 

Republika Slovenija/Ministrstvo za obrambo, Vojkova 55, 1000 Ljubljana,  o b j a v l j a, v skladu z določili 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18)


NAMERO

o oddaji stvarnega premoženja Republike Slovenije/Ministrstva za obrambo – nepremičnine v najem:

 • dvosobno stanovanje št. 6 v II. Nadstropju, ID št. stanovanja 2401-122-6, evidenčna št. 20730, v izmeri 56,90 m2, na naslovu Cesta 18. aprila 5 v Vipavi.

Doba najema:  5 let

Najemnina: 257,98 eur/mesec z vključenim 22% DDV

Obličnost in vsebina ponudbe: obrazec »Prijava na razpis za stanovanje«

Rok za oddajo ponudbe ali izjave o interesu:    Ponudbe za najem  objavljenega stanovanja poslati najkasneje 20 dni od dneva  objave te namere – rok priče teči z dnem  objave
 
Ponudbo naslovite in pošljite:   Ministrstvo za obrambo / Direktorat za logistiko / Sektor za gospodarjenje z nepremičninami, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana.

Prednostni kriterij:  Čas dospelosti ponudbe.
                               Stanovanje se odda ponudniku, katerega ponudba prispe prva.
                               V primeru, da kateri od ponudnikov ponudi višjo najemnino, se izvede  
                               pogajanje s ponudnikom, katerega ponudba je prispela prva in ponudnikom,   
                               ki je ponudil višjo ceno.


Upravljavec ali pooblaščena oseba lahko s soglasjem predstojnika, postopek oddaje ustavi do sklenitve pravnega posla.

 

Kontaktna oseba: Helena Lenarčič, tel.: 01 471 2114

 

 

 

23. 11. 2018

 

V skladu z 68. členom  Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 11/2018, ZSPDSLS-1) Ministrstvo za obrambo objavlja


N A M E R O


o oddaji stvarnega premoženja v brezplačno uporabo po metodi neposredne pogodbe:stavbe št. 1090, ki stoji parc. št. 1252/1, v izmeri 5350 m2, k.o. 2392 Ajdovščina (ID znak 4521725), v naravi skladišče, za potrebe zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah, za obdobje enega leta.


Uporabnika bremenijo obratovalni stroški, stroški rednega vzdrževanja, stroški nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in drugi stroški, za katere se stranki dogovorita v pogodbi.

 

 

20. 11. 2018

 

Poziv za dodelitev službenega stanovanja v najem

 

Stanovanjska komisija Ministrstva za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, na podlagi 12. člena Pravilnika o službenih stanovanjih Ministrstva za obrambo (akt št. 0070-47/2012-11 z dne 28. 1. 2013 in št. 007-117/2016-25 z dne 9. 1. 2018), objavlja POZIV ZA DODELITEV SLUŽBENEGA STANOVANJA V NAJEM ožjim družinskim članom osebe, ki je padla v vojaški agresiji na Republiko Slovenijo v času od 26. 6. do 18. 7. 1991, kot pripadnik Teritorialne obrambe Republike Slovenije. Rok za prijavo je do vključno srede, 5. 12. 2018.

 

 • POZIV za dodelitev službenega stanovanja v najem - PDF
 • OBRAZEC za prijavo na poziv - doc
 • SEZNAM službenih stanovanj – PDF
 • SOGLASJE za prosilca – doc
 • SOGLASJE za polnoletno osebo - doc

09. 11. 2018

 

Ministrstvo za obrambo objavlja v skladu s 68. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18)

N A M E R O

o oddaji stvarnega premoženja v brezplačno uporabo po metodi neposredne pogodbe Športnemu društvu Viteško Lokostrelski red Viljem Vrhnika in Strelskemu društvu Vrhnika, in sicer stavbo z identifikacijsko oznako 2002-752-1 v neto površini 439,20 m2 na parc. št. 2502/7 k.o. 2002 Vrhnika (ID 6532362), ki v naravi predstavlja strelišče, za obdobje 5 let.


Uporabnika bremenijo obratovalni stroški, stroški rednega vzdrževanja, stroški nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in drugi stroški, za katere se stranki dogovorita v pogodbi.«

 

 

 

17. 10. 2018

 

NAMERA o oddaji stvarnega premoženja Republike Slovenije/Ministrstva za obrambo – nepremičnine v najem:

 

 

 

2. 10. 2018

 

NAMERA o oddaji stvarnega premoženja Republike Slovenije/Ministrstva za obrambo v najem

 

 

31. 8. 2018

 

Ministrstvo za obrambo objavlja v skladu s 68. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18)

 

N A M E R O

 

o oddaji stvarnega premoženja v brezplačno uporabo po metodi neposredne pogodbe Društvu upokojencev MO, in sicer poslovni prostor 4. etaži (v mansardi) v izmeri 18,5 m2 v poslovni stavbi z naslovom Meža 10 v Dravogradu z identifikacijsko oznako 829-844-45 (ID 5603286), ki stoji na parc. št. 1392/2, k.o. 829 - Dravograd, za obdobje 5 let.


Uporabnika bremenijo obratovalni stroški, stroški rednega vzdrževanja, stroški nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in drugi stroški, za katere se stranki dogovorita v pogodbi.

 

 

 

4. 7. 2018

 

Ministrstvo za obrambo objavlja v skladu s 68. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18)


N A M E R O

 

o oddaji stvarnega premoženja v brezplačno uporabo Območnemu združenju veteranov vojne za Slovenijo Bela Krajina po metodi neposredne pogodbe – skladiščne prostore v kletni etaži (1. etaža) v izmeri 78,4 m2 v poslovni stavbi z naslovom Kolodvorska cesta 32 C v Črnomlju z identifikacijsko oznako 1535-97-8, ki stoji na parc. št. 198/1, k.o. 1535 - Črnomelj, in sicer za obdobje 5 let.


Uporabnika bremenijo obratovalni stroški, stroški rednega vzdrževanja, stroški nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in drugi stroški, za katere se stranki dogovorita v pogodbi.

 

 

8. 6. 2018

Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018) Ministrstvo za obrambo objavlja
 
NAMERO
 
O oddaji nepremičnin za določen čas 1 leta z neposredno pogodbo:

-    objekt kiosk v izmeri 6,97 m2, ki stoji na zemljiški parceli 1755/1 k.o. 2592 Jernej.

 

 

 

 

18. 05. 2018

Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018) in tretje alineje 52. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011 s spremembami) Ministrstvo za obrambo objavlja
 
NAMERO
 
O oddaji nepremičnin za določen čas z neposredno pogodbo:

- zemljišča  s parcelno številko 460/2 in 460/3 k.o. Dorfarje  v izmeri 5314 m2.

 

 

 

25. 04. 2018

Na podlagi Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13, 50/14, 90/14 ,76/15) Ministrstvo za obrambo objavlja
 
NAMERO
 
O oddaji nepremičnin v uporabo za določen čas 24 ur:
-    zemljišča s parc. št. 517, 518, 519/1, 526/1 in 527/1 vse k.o. Brinje I v skupni izmeri 13.541,00 m2.

 

 

 

 

21. 03. 2018

Poziv za dodelitev službenega stanovanja v najem

 

Stanovanjska komisija Ministrstva za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, na podlagi 12. člena Pravilnika o službenih stanovanjih Ministrstva za obrambo (akt št. 0070-47/2012-11 z dne 28. 1. 2013 in št. 007-117/2016-25 z dne 9. 1. 2018), objavlja POZIV ZA DODELITEV SLUŽBENEGA STANOVANJA V NAJEM ožjim družinskim članom osebe, ki je padla v vojaški agresiji na Republiko Slovenijo v času od 26. 6. do 18. 7. 1991, kot pripadnik Teritorialne obrambe Republike Slovenije. Rok za prijavo je do vključno četrtka, 5. 4. 2018.

 

· POZIV za dodelitev službenega stanovanja v najem - PDF
· OBRAZEC za prijavo na poziv - doc
· SEZNAM službenih stanovanj - PDF

 

 

08. 12. 2017

 

Ministrstvo za obrambo objavlja v skladu s 40. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16)

 

N A M E R O

 

o oddaji stvarnega premoženja v najem po metodi neposredne pogodbe za nedoločen čas, in sicer - telekomunikacijski objekt Janče: - 1 m2 prostora v montažnem zabojniku (tablica MO 16803) in 5 m na antenskem jamborja (inventarna številka MO 10686). 

 

Najemnika bremenijo stroški električnega napajanja, rednega vzdrževanja in drugi stroški, za katere se stranki dogovorita v najemni pogodbi.

 

 

 

 

 

05. 12. 2017

 

Na podlagi 53. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013,10/2014, 58/2016), Ministrstvo za obrambo objavlja

 

NAMERO 

 

o oddaji stvarnega premoženja v brezplačno uporabo, objekta, v izmeri 351 m2, inv. št. MO 12082, ki stoji na parc. št. 1771/134, in delno na parc. št. 1771/136, obe k.o. 2490 Postojna, po metodi neposredne pogodbe, za obdobje 5 let, za izvajanje dejavnosti društva, ki deluje v javnem interesu.

 

 

 

 

27. 10. 2017

 

Na podlagi Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13, 50/14, 90/14 ,76/15) Ministrstvo za obrambo objavlja 

 

NAMERO 

 

O sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo nepremičnin za poslovne prostore v I. nadstropju v izmeri 87,97 m2 v stavbi  št 1254 k.o. 2248 Tolmin, za določen čas 5 let. 

 

 

 

24. 10. 2017

 

Ministrstvo za obrambo objavlja v skladu s 53. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16)

 

N A M E R O

o oddaji stvarnega premoženja v brezplačno uporabo po metodi neposredne pogodbe – dveh poslovnih prostorov v pritličju v stavbi z naslovom Seidlova cesta 1 v Novem mestu z identifikacijsko oznako 1456-667 na parc. št. 567/0 (ID 846074), k.o. 1456- Novo mesto, in sicer pisarne z oznako P 15 in pisarne z oznako P 16 v skupni izmeri 40,0 m2 za obdobje 5 let.

 

Uporabnika bremenijo obratovalni stroški, stroški rednega vzdrževanja, stroški nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in drugi stroški, za katere se stranki dogovorita v pogodbi.

 

 

15. 9. 2017

V skladu s 30. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 s spremembami), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011 s spremembami) in Uredbe o uporabi obrambnih zmogljivosti pri podpori državnih organov, sodelovanju s samoupravnimi lokalnimi skupnostmi in nevladnimi organizacijami ( Ur.l. RS 30/2011) Ministrstvo za obrambo objavlja 

 

NAMERO 

 

O oddaji nepremičnin za določen čas petih let z neposredno pogodbo: nepremičnine na zemljišču s parcelno številko  2444/2 k.o. 2598 Socerb v izmeri 2430 m2. 

 

 

8. 7. 2017

POZIV ZA DODELITEV SLUŽBENEGA STANOVANJA V NAJEM

 

Stanovanjska komisija Ministrstva za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, na podlagi 12. člena Pravilnika o službenih stanovanjih Ministrstva za obrambo (akt št. 0070-47/2012-11, z dne 28. 1. 2013), objavlja POZIV ZA DODELITEV SLUŽBENEGA STANOVANJA V NAJEM ožjim družinskim članom osebe, ki je padla v vojaški agresiji na Republiko Slovenijo v času od 26. 6. do 18. 7. 1991, kot pripadnik Teritorialne obrambe Republike Slovenije. Rok za prijavo je do vključno srede, 23. 8. 2017.

 

· POZIV za dodelitev službenega stanovanja v najem - PDF

· OBRAZEC za prijavo na poziv - doc

· SEZNAM službenih stanovanj - PDF

 

 

27. 6. 2017

Na Na podlagi Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012,  24/2013, 10/14 in 58/16) Ministrstvo za obrambo objavlja

NAMERO

O oddaji naslednje nepremičnine:

 • Enosobno stanovanja s kabinetom v objektu Prušnikova ulica  v Ljubljani za obdobje 3 let za profitno najemnino.

Ministrstvo za obrambo ponudbe za najem  stanovanja  sprejema do vključno 15 dni od dneva objave te namere na naslov Ministrstvo za obrambo, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana.

 

Prednostni kriterij je vrstni red po dnevu prispelosti vloge.

 

Kontaktna oseba: Ksenija Županc, tel.: 01 471 2897 

 

 

27. 6. 2017

Na podlagi 53. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013,10/2014, 58/2016), Ministrstvo za obrambo objavlja

NAMERO
o oddaji stvarnega premoženja v brezplačno uporabo, garažnega boksa, v izmeri 32 m2,  na območju vojaškega objekta Ajševica, v stavbi št. 11, z identifikacijskim znakom: 2306-11-1 ( inv. št. MO 11552), ki stoji na parc. št. 261/2, k.o. 2306 Rožna Dolina, po metodi neposredne pogodbe, za obdobje petih let, za potrebe skladiščenja gasilske opreme.

 

 

12. 5. 2017

 

Ministrstvo za obrambo objavlja v skladu s 53. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16)

 

N A M E R O

o oddaji stvarnega premoženja v brezplačno uporabo po metodi neposredne pogodbe - skladišča z identifikacijsko oznako 2001-529-1(tloris skladišča 552,8 m2, tablica MO 12716) na parc. št. 2076/3 k.o. 2001 Vrhnika (ID) v neto površini 2.191 m2, in sicer za obdobje 5 let.

 

Uporabnika bremenijo obratovalni stroški, stroški rednega vzdrževanja, stroški nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in drugi stroški, za katere se stranki dogovorita v pogodbi.

 

 

4. 4. 2017

V skladu s 30. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 s spremembami), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011 s spremembami) in Uredbe o uporabi obrambnih zmogljivosti pri podpori državnih organov, sodelovanju s samoupravnimi lokalnimi skupnostmi in nevladnimi organizacijami ( Ur.l. RS 30/2011) Ministrstvo za obrambo objavlja
 
NAMERO
O oddaji nepremičnin za določen čas petih let z neposredno pogodbo:

 • Zemljišča s parcelno številko  3486/1 k.o. 1301 Krška vas v izmeri 92801 m2.

 

4. 4. 2017

Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 s spremembami) in tretje alineje 52. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011 s spremembami) Ministrstvo za obrambo objavlja
 
NAMERO
O oddaji nepremičnin za določen čas petih let z neposredno pogodbo:

 • zemljišče  s parcelno številko 548/1 k.o. 1729 Šmartno ob Savi  v izmeri 8777 m2.

 

 

 

4. 4. 2017

V skladu s 30. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 s spremembami), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011 s spremembami) Ministrstvo za obrambo objavlja
 
NAMERO  
O oddaji nepremičnin za določen čas enega leta z neposredno pogodbo:  

 • dela zemljišča  s parcelno številko 2076/2 in 2753 obe k.o. 2001 St. Vrhnika, stavbo številka 534 k.o.  2001 St. Vrhnika in prostor v izmeri 43,96 m2 v stavbi št. 535 k.o. 2001 St. Vrhnika.

 

 

23. 3. 2017

Na podlagi Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13, 50/14, 90/14 ,76/15) Ministrstvo za obrambo objavlja
 
NAMERO 
O oddaji naslednjih nepremičnin:

 • interne restavracije s kuhinjo in shrambami v pritličju v izmeri 91,58 m2 v nastanitvenem objektu na naslovu Jadranska cesta 77, Ankaran v poletni sezoni od 1. junija do 30. septembra.

 

 

21. 3. 2017

 

Ministrstvo za obrambo v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) objavlja

N A M E R O

o oddaji dvosobnega stanovanja s kabinetom št. 27, na naslovu Jakčeva ulica 20, Novo mesto, za največ pet mesecev, brez možnosti podaljšanja najema, za profitno najemnino. Stanovanje se najame v obstoječem stanju, kakršnakoli vlaganja in posegi v stanovanje niso dovoljeni. Najemnik nosi tudi obratovalne stroške. 

 

Ministrstvo za obrambo ponudbe za najem stanovanja sprejema do vključno 15 dni od objave te namere na naslov:

- Ministrstvo za obrambo, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami, Vojkova cesta 61, Ljubljana ali

- na e-naslov: glavna.pisarna(at)mors.si.

 

Stanovanje se odda ponudniku, katerega ponudba prispe prva.

 

 

15. 2. 2017

 

V skladu s 30. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 s spremembami), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011 s spremembami) in Uredbe o uporabi obrambnih zmogljivosti pri podpori državnih organov, sodelovanju s samoupravnimi lokalnimi skupnostmi in nevladnimi organizacijami (Ur.l. RS 30/2011) Ministrstvo za obrambo objavlja
NAMERO
O oddaji nepremičnin za določen čas petih let z neposredno pogodbo:

 • poslovnih prostorov na naslovu Ljubljanska cesta 16 v Slovenski Bistrici v izmeri 39,53 m2.

 

 

12. 1. 2017

Na podlagi 53. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013,10/2014, 58/2016) Ministrstvo za obrambo objavlja

NAMERO
o oddaji stvarnega premoženja v brezplačno uporabo, dela parc. št. 1224, k.o. 2593 Oltra (ID 4762948), po metodi neposredne pogodbe, za obdobje dveh let, za izvajanje dejavnosti občine na področju športa (priloga: skica).

 

 

5. 1. 2017

Ministrstvo za obrambo objavlja v skladu s 53. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16)

 

N A M E R O

 

o oddaji stvarnega premoženja v brezplačno uporabo po metodi neposredne pogodbe - opremljeno skladišče v pritličju v izmeri 18,82 m2 in hodnik v izmeri 10,50 m2 v poslovni stavbi z naslovom Gorenjska cesta 9 A v Ribnici z identifikacijsko oznako 1625-547-1, ki stoji na parc. št. 1781/2 k.o. 1625 Ribnica, in sicer za obdobje 5 let.

 

Uporabnika bremenijo obratovalni stroški, stroški rednega vzdrževanja, stroški nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in drugi stroški, za katere se stranki dogovorita v pogodbi.

 

 

19. 12. 2016

Ministrstvo za obrambo objavlja v skladu s  53. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16).

 

N A M E R O

 

o oddaji stvarnega premoženja v brezplačno uporabo po metodi neposredne pogodbe - pisarno št. 3/18 v izmeri 39,72 m2 v poslovni stavbi z naslovom Maistrova 5 v Celju (stavba z identifikacijsko oznako 1077-2133-1), in sicer za obdobje 5 let.

 

Uporabnika bremenijo obratovalni stroški, stroški rednega vzdrževanja, stroški nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in drugi stroški, za katere se stranki dogovorita v pogodbi.

 

 

 

16. 12. 2016

Stanovanjska komisija Ministrstva za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, na podlagi 12. člena Pravilnika o službenih stanovanjih Ministrstva za obrambo (akt št. 0070-47/2012-11, z dne 28. 1. 2013), objavlja POZIV ZA DODELITEV SLUŽBENEGA STANOVANJA V NAJEM ožjim družinskim članom osebe, ki je padla v vojaški agresiji na Republiko Slovenijo v času od 26. 6. do 18. 7. 1991, kot pripadnik Teritorialne obrambe Republike Slovenije.

Rok za prijavo je do vključno srede, 4. 1. 2017.

 • POZIV za dodelitev službenega stanovanja v najem - pdf
 • SEZNAM službenih stanovanj - pdf
 • OBRAZEC za prijavo na poziv - doc

 

 

13. 12. 2016

V skladu s 30. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 s spremembami), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011 s spremembami) in Uredbe o uporabi obrambnih zmogljivosti pri podpori državnih organov, sodelovanju s samoupravnimi lokalnimi skupnostmi in nevladnimi organizacijami ( Ur.l. RS 30/2011) Ministrstvo za obrambo objavlja
NAMERO
O oddaji naslednjih nepremičnin z neposredno pogodbo:

 • Podzemni objekt K-35, skupaj v izmeri 844 m2,  ki je lociran na delu zemljiške parcele št.: 2663/0  k.o.  1592 – Štalcerji.

 

 

16. 11. 2016

 

Na podlagi 53. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013,10/2014, 58/2016) Ministrstvo za obrambo objavlja

 

NAMERO o oddaji naslednjih nepremičnin v k.o. 2058 Dolenja Dobrava, v brezplačno uporabo, po metodi neposredne pogodbe, za obdobje pet let, za potrebe skladiščenje opreme civilne zaščite in gasilcev:

parc. št. 913/1 (ID 796862), na kateri stoji stavba št. 512, parc. št. 913/2 (ID 125856), parc. št. 922/1 (ID 2644979), na kateri stoji stavba št. 509, parc. št. 922/2 (ID 1803994),  parc. št. 922/3 (ID 2140574), na kateri stoji stavba št. 514, parc. št. 936/2 (ID 4659522), na kateri stoji stavba št. 508 (razen posameznega dela št. 2).

 

 

 

09. 11. 2016

 

Poziv za dodelitev službenih stanovanj Ministrstva za obrambo javnim uslužbencem

 

Stanovanjska komisija Ministrstva za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, na podlagi 11. člena Pravilnika o službenih stanovanjih Ministrstva za obrambo (akt št. 0070-47/2012-11, z dne 28. 1. 2013), objavlja POZIV ZA DODELITEV SLUŽBENIH STANOVANJ MINISTRSTVA ZA OBRAMBO JAVNIM USLUŽBENCEM. 

 

Upravičenci do prijave na poziv so javni uslužbenci, zaposleni v Vladi RS, organih državne uprave in na Državnem pravobranilstvu RS. Rok za prijavo je do vključno četrtka, 24. 11. 2016.

 

· POZIV za dodelitev službenih stanovanj javnim uslužbencem 

· OBRAZEC za prijavo na poziv

· SEZNAM službenih stanovanj

 

24. 10. 2016

 

V skladu s 30. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 s spremembami), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011 s spremembami) in Uredbe o uporabi obrambnih zmogljivosti pri podpori državnih organov, sodelovanju s samoupravnimi lokalnimi skupnostmi in nevladnimi organizacijami ( Ur.l. RS 30/2011) Ministrstvo za obrambo objavlja 

 

NAMERO 

 

O oddaji naslednjih nepremičnin z neposredno pogodbo: 

 

Nogometno igrišče v vojašnici Franca Uršiča v Novem mestu, ki je locirana na delu zemljiške parcele št.: 45/4 k.o.  1455 – Bršljin. 

 

 

 

 

26. 9. 2016

 

Na podlagi Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/14 in 58/2016) Ministrstvo za obrambo objavlja

NAMERO

O oddaji naslednje nepremičnine:

 • Enosobno stanovanje v objektu Povšetova ulica 104c, Ljubljana  za obdobje 11 mesecev  za profitno najemnino.

Ministrstvo za obrambo ponudbe za najem  stanovanja  sprejema do vključno 15 dni od dneva  objave te namere na naslov Ministrstvo za obrambo, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana.

Prednostni kriterij za izbiro je  zaposlenost na Ministrstvu za obrambo in dodatni kriterij vrstni red po dnevu prispelosti vloge.

Kontaktna oseba: Ksenija Županc, tel.: 01 471 2897

 

 

 

18. 8. 2016

 

Na podlagi Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/14) Ministrstvo za obrambo objavlja 

 

NAMERO 

 

O oddaji naslednjih nepremičnin: 

hangarja v izmeri 388,70 m2 v stavbi številka 839, ki stoji na zemljiški parceli št 1344/60 k.o. 2117 Zg. Brnik, in je označen v evidenci objektov GURS kot posamezni del številka 2 za določen čas obdobje enega meseca. 

 

 

 

 

13. 5. 2016

 

POZIV ZA DODELITEV SLUŽBENEGA STANOVANJA V NAJEM

 

Stanovanjska komisija Ministrstva za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, na podlagi 12. člena Pravilnika o službenih stanovanjih Ministrstva za obrambo (akt št. 0070-47/2012-11, z dne 28. 1. 2013), objavlja POZIV ZA DODELITEV SLUŽBENEGA STANOVANJA V NAJEM ožjim družinskim članom osebe, ki je padla v vojaški agresiji na Republiko Slovenijo v času od 26. 6. do 18. 7. 1991, kot pripadnik Teritorialne obrambe Republike Slovenije.

Rok za prijavo je do vključno sobote, 28. 5. 2016.

 

POZIV za dodelitev službenega stanovanja v najem - PDF

OBRAZEC za prijavo na poziv - doc

SEZNAM službenih stanovanj - PDF

 

 

 

12. 5. 2016

 

Na podlagi 53. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) Ministrstvo za obrambo objavlja

N A M E R O

 • o oddaji stvarnega premoženja v brezplačno uporabo po metodi neposredne pogodbe - del stavbe z ident. znakom 2001-535-1: neopremljen skladiščni prostor v izmeri 93,4 m2 na območju nekdanje vojašnice 26. oktober na Stari Vrhniki (inv. št. MO 12711), in sicer za obdobje od 1. 6. 2016 do 31. 12. 2017.

Prostor je brez vodovodnega priključka, brez ogrevanja, uporaba elektrike v prostoru ni možna.

 

 

04. 04. 2016

 

POZIV ZA DODELITEV SLUŽBENH STANOVANJ MINISTRSTVA ZA OBRAMBO JAVNIM USLUŽBENCEM

 

Stanovanjska komisija Ministrstva za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, na podlagi 11. člena Pravilnika o službenih stanovanjih Ministrstva za obrambo (akt št. 0070-47/2012-11, z dne 28. 1. 2013), objavlja POZIV ZA DODELITEV SLUŽBENIH STANOVANJ MINISTRSTVA ZA OBRAMBO JAVNIM USLUŽBENCEM.

Upravičenci do prijave na poziv so javni uslužbenci, zaposleni v Vladi RS, ministrstvih, drugih organih državne uprave in v Državnem pravobranilstvu RS. Rok za prijavo je do vključno torka, 19. 4. 2016.

 

POZIV za dodelitev službenih stanovanj javnim uslužbencem (pdf)

OBRAZEC za prijavo na poziv (doc)

SEZNAM službenih stanovanj (pdf)

 

 

 

 

18. 2. 2016

 

Na podlagi Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012 in 24/2013) Ministrstvo za obrambo objavlja
NAMERO
O oddaji naslednjih nepremičnin:

 • hangarja v izmeri 388,70 m2 v stavbi številka 839, ki stoji na zemljiški parceli št 1344/60 k.o. 2117 Zg. Brnik, in je označen v evidenci objektov GURS kot posamezni del številka 2 za določen čas obdobje enega meseca.

 

 

19. 1. 2016

 

Na podlagi Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/14) Ministrstvo za obrambo objavlja
NAMERO

o oddaji naslednjih nepremičnin (PDF)

 

 

06. 01. 2016

 

Na podlagi Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/14) Ministrstvo za obrambo objavlja

 

NAMERO

 

O oddaji naslednjih nepremičnin:

Garaža  v izmeri  15 m2 v objektu  Ulica bratov Učakar 28, Ljubljana,  za profitno mesečno najemnino  za  obdobje 4 mesecev.

 

Ministrstvo za obrambo ponudbe za najem  garaže  sprejema do vključno 15 dni od dneva  objave te namere na naslov Ministrstvo za obrambo, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana.

 

Prednostni kriterij je vrstni red po dnevu prispelosti vloge.

 

 

Informacije: Ksenija Županc, tel:  (07) 471 2897

 

 

 

18. 11. 2015

 

Na podlagi Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/14) Ministrstvo za obrambo objavlja

NAMERO

 

o oddaji naslednjih nepremičnin (PDF)

 

 

 

03. 11. 2015

 

Na podlagi Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011 s spremembami) in Uredbe o uporabi obrambnih zmogljivosti pri podpori državnih organov, sodelovanju s samoupravnimi lokalnimi skupnostmi in nevladnimi organizacijami ( Ur.l. RS 30/2011) Ministrstvo za obrambo objavlja 

 

NAMERO 

 

O oddaji naslednjih nepremičnin z neposredno pogodbo: 

 

Atletski stadion v vojašnici Janka Premrla Vojka v Vipavi, ki so locirana na zemljiških parcelah št.: 1984/5, 2369/0,2368/0 in delih parcel 2357/0, 2358/0, 2359/0, 2363/0, 2364/0, 2560/5, 1977/1 in 1984/1 vse k.o. Vipava. 

 

 

 

 

23. 10. 2015

 

Na podlagi 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014) Ministrstvo za obrambo objavlja
NAMERO o oddaji naslednje nepremičnine, v zakup, in sicer, po metodi neposredne pogodbe za obdobje dveh let:

 • del zemljišča, parc. št. 291, k.o. 2594 Ankaran, v izmeri 60 m2.

 

 

 

 

19.10.2015

 

Na podlagi Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012 in 24/2013) Ministrstvo za obrambo objavlja
 
NAMERO
 
O oddaji naslednjih nepremičnin:

 

1. Športne terene v vojašnici barona Andreja Čehovina v Postojn, ki so locirana na zemljiških parcelah št 1808/6 (ID 2490-1808/6 -0) in 2622/1(ID 2490-2622/1-0)  obe k.o.  2490–Postojna.
2. Zemljišče parcela št. 2174/1 k.o. 1589 Borovec (ID 1589-2174/1-0) v izmeri 3614 m2 z objektom št 47, skladišče v izmeri 655,20 m2  (ID 1589-47-1).
3. Objekti št stavbe v GURS 2703-24-1, 2703-26-1 in 2703-28-1, ki stojijo na zemljišču s parcelno 233/11,  k.o. 2703 Hrušica.

 

 

10. 9. 2015

 

POZIV ZA DODELITEV SLUŽBENEGA STANOVANJA V NAJEM

 

Stanovanjska komisija Ministrstva za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, na podlagi 12. člena Pravilnika o službenih stanovanjih Ministrstva za obrambo (akt št. 0070-47/2012-11, z dne 28. 1. 2013), objavlja POZIV ZA DODELITEV SLUŽBENEGA STANOVANJA V NAJEM ožjim družinskim članom osebe, ki je padla v vojaški agresiji na Republiko Slovenijo v času od 26. 6. do 18. 7. 1991, kot pripadnik Teritorialne obrambe Republike Slovenije. Rok za prijavo je do vključno petka, 25. 9. 2015.

 

POZIV za dodelitev službenega stanovanja v najem - PDF

OBRAZEC za prijavo na poziv - doc

SEZNAM službenih stanovanj - PDF

 

 

28.8.2015

 

Na podlagi Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012 in 24/2013) Ministrstvo za obrambo objavlja
 
NAMERO

 

O oddaji naslednjih nepremičnin:

 • hangarja v izmeri 388,70 m2 v stavbi številka 839, ki stoji na zemljiški parceli št 1344/60 k.o. 2117 Zg. Brnik, in je označen v evidenci objektov GURS kot posamezni del številka 2 za obdobje od 30. 10. 2015  do 30. 11. 2015. 

 

06.07.2015

Poziv za dodelitev službenih stanovanj Ministrstva za obrambo javnim uslužbencem


Stanovanjska komisija Ministrstva za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, na podlagi 11. člena Pravilnika o službenih stanovanjih Ministrstva za obrambo (akt št. 0070-47/2012-11, z dne 28. 1. 2013), objavlja POZIV ZA DODELITEV SLUŽBENIH STANOVANJ MINISTRSTVA ZA OBRAMBO JAVNIM USLUŽBENCEM V NAJEM. Upravičenci do prijave na poziv so javni uslužbenci, zaposleni v Vladi RS, ministrstvih, drugih organih državne uprave in v Državnem pravobranilstvu RS. Rok za prijavo je do vključno torka, 21. 7. 2015.


POZIV za dodelitev službenih stanovanj javnim uslužbencem v najem - PDF

OBRAZEC za prijavo na poziv - doc

SEZNAM službenih stanovanj - PDF

 

 

 

19.06.2015

Na podlagi Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/14) Ministrstvo za obrambo objavlja

NAMERO

 • O oddaji naslednjih nepremičnin:
  Garaža  v izmeri  15,70 m2 v objektu  Ulica bratov Učakar 40-42, Ljubljana,  za nedoločen čas za profitno mesečno najemnino .

Ministrstvo za obrambo ponudbe za najem  garaže  sprejema do vključno 15 dni od dneva objave te namere na naslov Ministrstvo za obrambo, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana.

Prednostni kriterij je vrstni red po dnevu prispelosti vloge.


Informacije: Ksenija Županc, tel:  (07) 471 2897
  

 

12.6.2015

 

Ministrstvo za obrambo objavlja v skladu s 40. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14)
N A M E R O
o oddaji stvarnega premoženja v najem po metodi neposredne pogodbe za nedoločen čas, in sicer - telekomunikacijski objekt Krim: telekomunikacijski prostor v izmeri 2,9 m2 ob stavbi št. 485, k.o. Vrbljene (planinski dom, tablica MO 90014), 0,5 metra antenskega droga na strehi planinskega doma in 3,4 metre antenskega stolpa na parc. št. 898/6, k.o. 1706 - Vrbljene (ID 4543225) z inventarno številko MO 12653.


Najemnika bremenijo stroški električnega napajanja, rednega vzdrževanja in drugi stroški, za katere se stranki dogovorita v najemni pogodbi. 

 

8. 6. 2015

 

Na podlagi Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012 in 24/2013) Ministrstvo za obrambo objavlja

 

NAMERO

 

O oddaji naslednje nepremičnine:

Enosobno stanovanja s kabinetom v objektu Prušnikova ulica  v Ljubljani za obdobje 11 mesecev  za profitno najemnino.

 

Ministrstvo za obrambo ponudbe za najem  stanovanja  sprejema do vključno  15 dni od dneva  objave te namere na naslov Ministrstvo za obrambo, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana. 

 

Prednostni kriterij je vrstni red po dnevu prispelosti vloge.

 

26.5.2015

 

Ministrstvo za obrambo objavlja v skladu s 40. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14)

 

N A M E R O

 

o oddaji stvarnega premoženja v najem po metodi neposredne pogodbe za nedoločen čas, in sicer - telekomunikacijski objekt Janče: prostor v montažnem zabojniku - 1 m2 (tablica MO 16803,) in 5 m antenskega jamborja (inventarna številka MO 10686). 

 

Najemnika bremenijo stroški električnega napajanja, rednega vzdrževanja in drugi stroški, za katere se stranki dogovorita v najemni pogodbi.

 

16.4.2015

 

Na podlagi Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012 in 24/2013) Ministrstvo za obrambo objavlja

NAMERO

 • O oddaji naslednje nepremičnine:
  Enosobno stanovanje s kabinetom v objektu Vojkova ulica  v Postojni za obdobje 11 mesecev za profitno najemnino.

Ministrstvo za obrambo ponudbe za najem  stanovanja  sprejema do vključno  15 dni od dneva  objave te namere na naslov Ministrstvo za obrambo, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana.

 

Prednostni kriterij za izbiro je  zaposlenost na Ministrstvu za obrambo in dodatni kriterij vrstni red po dnevu prispelosti vloge. 

 

16.4.2015

 

Na podlagi in skladno s 30. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010) Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012 in 24/2013) Ministrstvo za obrambo objavlja
 
NAMERO
 
O oddaji nepremičnin na zemljiški parceli št.  3311 in 3688 obe  k.o. 1302- Cerklje, za določen čas  do 31.8.2017 osebi javnega prava na podlagi metode neposredne pogodbe.  

 

10.3.2015

 

Na podlagi Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012 in 24/2013) Ministrstvo za obrambo objavlja 

 

NAMERO 

 

O oddaji nepremičnin na zemljiški parceli št.  2076/3 k.o. 2001- Stara Vrhnika za določen čas enega leta

 

18.2.2015

 

Na podlagi Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012 in 24/2013) Ministrstvo za obrambo objavlja

 

NAMERO

 

O oddaji naslednje nepremičnine:

Dvosobno stanovanje s kabinetom  v objektu Rozmanova ulica 24 c, v Ilirski Bistrici za obdobje 9  mesecev za profitno najemnino.

 

Ministrstvo za obrambo ponudbe za najem  stanovanja  sprejema do vključno  15 dni od dneva  objave te namere na naslov Ministrstvo za obrambo, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana. 

 

Prednostni kriterij za izbiro je  zaposlenost na Ministrstvu za obrambo in dodatni kriterij vrstni red po dnevu prispelosti vloge.

 

14.1.2015

 

Na podlagi Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012 in 24/2013) Ministrstvo za obrambo objavlja 

 

NAMERO 

 

O oddaji naslednjih nepremičnin: 

hangarja v izmeri 388,70 m2 v stavbi številka 839, ki stoji na zemljiški parceli št 1344/60 k.o. 2117 Zg. Brnik, in je označen v evidenci objektov GURS kot posamezni del številka 2 za obdobje od 14.1.2015 do 31.1.2015.

 

 

27.11.2014

 

Na podlagi Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012 in 24/2013) Ministrstvo za obrambo objavlja

 

NAMERO

 

O oddaji nepremičnin v najem - stanovanja

 

 

27.11.2014

 

Na podlagi Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012 in 24/2013) Ministrstvo za obrambo objavlja

 

NAMERO

 

O oddaji naslednjih nepremičnin:

Garaža  v izmeri  12,5 m2 v objektu  Bratovševa ploščad, 1000 Ljubljana za profitno najemnino za obdobje 6 mesecev.

 

Ministrstvo za obrambo ponudbe za najem  garaže  sprejema do vključno 15 dni od dneva objave te namere na naslov Ministrstvo za obrambo, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana.

 

14.11.2014

 

Javno zbiranje ponudb za oddajo nepremičnine v najem.

Predmet oddaje v najem je opremljena kuhinja 102,01 m2, v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje – enota Sežana, Bazoviška 13, Sežana (ID stavbe 201), ki stoji na zemljišču, parcelna št. 2778/14, k.o. 2455 Sežana.

 

- Namera (PDF)

- Najemna pogodba (doc)

 

14.10.2014

 

POZIV ZA DODELITEV SLUŽBENEGA STANOVANJA V NAJEM

 

Stanovanjska komisija Ministrstva za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, na podlagi 12. člena Pravilnika o službenih stanovanjih Ministrstva za obrambo (akt št. 0070-47/2012-11, z dne 28. 1. 2013), objavlja POZIV ZA DODELITEV SLUŽBENEGA STANOVANJA V NAJEM ožjim družinskim članom osebe, ki je padla v vojaški agresiji na Republiko Slovenijo v času od 26. 6. do 18. 7. 1991, kot pripadnik Teritorialne obrambe Republike Slovenije. Rok za prijavo je do vključno srede, 29. 10. 2014.

 

POZIV za dodelitev službenega stanovanja v najem - PDF

OBRAZEC za prijavo na poziv - doc

SEZNAM službenih stanovanj - PDF

 

10.10.2014

 

Javno zbiranje ponudb za oddajo nepremičnine v najem.

Predmet oddaje v najem je opremljena kuhinja 102,01 m2, v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje – enota Sežana, Bazoviška 13, Sežana (ID stavbe 201), ki stoji na zemljišču, parcelna št. 2778/14, k.o. 2455 Sežana.

 

- Namera (PDF)

- Najemna pogodba (doc)

 

03.10.2014

 

Na podlagi 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti  (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014), Ministrstvo za obrambo objavlja


NAMERO o oddaji dela nepremičnine v najem po metodi neposredne pogodbe za obdobje pet let:

garažo in poslovni prostor na naslovu Gorenjska cesta 9 a v Ribnici

 

22.09.2014

 

Na podlagi Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012 in 24/2013) Ministrstvo za obrambo objavlja

 

NAMERO

 

O oddaji naslednje nepremičnine:

 • Enosobno stanovanja s kabinetom v objektu Prušnikova ulica  v Ljubljani za obdobje 1 leta za profitno najemnino.

Ministrstvo za obrambo ponudbe za najem  stanovanja  sprejema do vključno  15 dni od dneva  objave te namere na naslov Ministrstvo za obrambo, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana. 

 

Prednostni kriterij je vrstni red po dnevu prispelosti vloge.

 

01.09.2014

 

Na podlagi 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti  (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014) Ministrstvo za obrambo objavlja

NAMERO o oddaji naslednje nepremičnine, v najem, in sicer, po metodi neposredne pogodbe za obdobje dveh let:

 • del zemljišča, parc. št.  1124/18, k.o. 2525 Ilirska Bistrica, v izmeri 180 m2.

 

24.7.2014

 

Na podlagi Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012 in 24/2013) Ministrstvo za obrambo objavlja

 

NAMERO

 

O oddaji naslednje nepremičnine:

Enosobno stanovanja s kabinetom v objektu Glavarjeva ulica  v Ljubljani za obdobje 6 mesecev za profitno najemnino.

 

Ministrstvo za obrambo ponudbe za najem  stanovanja  sprejema do vključno  15 dni od dneva  objave te namere na naslov Ministrstvo za obrambo, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana. 

 

Prednostni kriterij za izbiro je  zaposlenost na Ministrstvu za obrambo in dodatni kriterij vrstni red po dnevu prispelosti vloge.

7.7.2014

Na podlagi 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti  (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014) Ministrstvo za obrambo objavlja

NAMERO o oddaji naslednje nepremičnine, v najem, in sicer, po metodi neposredne pogodbe za obdobje od 12.8.2014 do 30.8.2014:

 • del zemljišča, parc. št. 2380, k.o. 2401 Vipava, v izmeri 100 m2, zaradi postavitve začasnega premičnega objekta za opravljanje gostinske in trgovinske  dejavnosti.
   

4.7.2014

Ministrstvo za obrambo objavlja v skladu s 53. členom Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13)

 

N A M E R O

 

o oddaji stvarnega premoženja v brezplačno uporabo po metodi neposredne pogodbe - zemljišče na območju Gaja na Letališču Cerklje ob Krki za izvajanje športne dejavnosti (steza, ki poteka po parcelah št: 934/2, 934/3, 934/4, 934/5, 934/6, 934/7, 934/8, 934/9, 934/10, 934/12, 934/13, 934/14, 934/15, 934/16, 934/17, 934/18, 934/50, 934/51, 934/59, 934/114, 934/174, 934/175, 4265/0, 4273/0, 1078/2, 1079/2 in, 1082/6, vse k.o. 1302 – Cerklje), in sicer za obdobje 5 let 

 

 

Uporabnika bremenijo stroški rednega vzdrževanja in drugi stroški, za katere se stranki dogovorita v pogodbi.

 

 

14.3.2014

Ministrstvo za obrambo v skladu s 53. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13) objavlja NAMERO o oddaji naslednjih nepremičnin v brezplačno uporabo po metodi  neposredne pogodbe:

dvosobno stanovanje št. 7,  na naslovu Pretnerjeva ulica 1, 6230 Postojna, v velikosti 56,76 m2;

 za namen zagotavljanja prebivališča poplavljeni družini.

 

 

10.3.2014

POZIV ZA DODELITEV SLUŽBENEGA STANOVANJA V NAJEM


Stanovanjska komisija Ministrstva za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, na podlagi 12. člena Pravilnika o službenih stanovanjih Ministrstva za obrambo (akt št. 0070-47/2012-11, z dne 28. 1. 2013), objavlja POZIV ZA DODELITEV SLUŽBENEGA STANOVANJA V NAJEM ožjim družinskim članom osebe, ki je padla v vojaški agresiji na Republiko Slovenijo v času od 26. 6. do 18. 7. 1991, kot pripadnik Teritorialne obrambe Republike Slovenije.

Rok za prijavo je do vključno torka, 25. 3. 2014.

 

24.02.2014

Na Na podlagi Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012 in 24/2013) Ministrstvo za obrambo objavlja
NAMERO
O oddaji naslednjih nepremičnin:
•  Enosobnega stanovanja v izmeri  40,97 m2 v objektu Tumov drevored 16, Tolmin za obdobje 1 leta

Ministrstvo za obrambo ponudbe za najem  stanovanja  sprejema do vključno 15 dni od dneva  objave te namere na naslov Ministrstvo za obrambo, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana.

Informacije: Ksenija Županc, tel:  (07) 332 63 52

 

14.02.2014

Na podlagi 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti  (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014) Ministrstvo za obrambo objavlja

NAMERO o oddaji naslednje nepremičnine, v najem, in sicer, po metodi neposredne pogodbe, za obdobje pet let:
- del nekdanje stražnice na Sabotinu, stavba št. 9 (ID znak: 2292-9) na parceli št. 1259/7 (ID znak: 2292-1259/7-0) v k.o. Šmaver.

 

06.1.2014

Na podlagi Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012 in 24/2013) Ministrstvo za obrambo objavlja

NAMERO

O oddaji naslednjih nepremičnin:
•    dvosobno stanovanje  v izmeri  54,99 m2 v objektu Kidričevo naselje 13, Postojna,  izhodiščna mesečna  najemnina znaša 216,59 eur

Ministrstvo za obrambo ponudbe za najem  garažnih boksov  sprejema do vključno 15 dni od dneva  objave te namere na naslov Ministrstvo za obrambo, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana.


Informacije: Ksenija Županc, tel:  (07) 332 63 52

 

06.1.2014

Na podlagi Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012 in 24/2013) Ministrstvo za obrambo objavlja

NAMERO

O oddaji naslednjih nepremičnin:
•    Garažni boks  v izmeri  14,51 m2 v objektu Pesarska cesta  5, 1000 Ljubljana,  izhodiščna mesečna  najemnina znaša 61,00  eur.

Ministrstvo za obrambo ponudbe za najem  garažnih boksov  sprejema do vključno 15 dni od dneva  objave te namere na naslov Ministrstvo za obrambo, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana.


Informacije: Ksenija Županc, tel:  (07) 332 63 52