Skoči na vsebino

NAMERE O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

9. 1. 2019

 

Na podlagi 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) Ministrstvo za obrambo, Vojkova 55, 1000 Ljubljana, objavlja

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

 

 

18. 10. 2018

 

Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana na podlagi določil 62., 63., 64., 65. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18)


OBJAVLJA NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

 

Za sklenitev neposredne pogodbe za oddajo nepremičnine v najem za določen čas 6 mesecev, in sicer 4 tekoče metre na antenskem stolpu TK Pečna reber, ki stoji na zemljišču s parc. št. 2297/91 k.o. 2490 - Postojna (ID 625621).

 

Podrobnejše informacije so navedene v povabilu k oddaji ponudbe (pdf), ki je skupaj z obrazcem (doc) za oddajo ponudbe (priloga 2) priloga te namere.

 

 

13. 6. 2018

 

»Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana objavlja v skladu z 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18)


NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

1. Osnovni podatki
Postopek za oddajo v najem se vodi v skladu z določili 62., 63., 64., 65. in 66. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18), kot faza:
pogajanja z zainteresiranimi ponudniki za sklenitev neposredne pogodbe. Če bo ponudnikov več, bodo med njimi opravljena pogajanja z namenom višanja najemnine.

Organizator: Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana
Upravljavec nepremičnega premoženja: Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana.

 

2. Predmet oddaje v najem

TK prostora v izmeri 1 m2 TK prostora na smučišču Viševnik 1 (MO tablica 12222, stavba št. 804 k.o. 2197 – Bohinjska Srednja vas) in 1,6 m antenskega droga na delu parc. št. 1003/160, k.o. 2197 Bohinjska Srednja vas (ID 6646676) ter strošek mesečne porabe za 1kW električne energije.

Telekomunikacijski prostor se oddaja v najem v stanju, v kakršnem je na dan prevzema v posest.

 

3. Ponudbena cena
Najemnik se zavezuje, da bo za predmet najema plačeval najemnino v predlagani višini 253,54 EUR
(dvestotriinpetdeset evrov 54/100) mesečno.

Najemnik je dolžan poleg najemnine redno plačevati še strošek za 1kW električne energije.

V skladu z določili Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno
besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14 in 90/15) se za najem poslovnih prostorov (TK prostorov) ne obračunava DDV, zato v gornji ceni ni upoštevan.

Najemnina se mesečno plačuje upravljavcu na podračun enotnega zakladniškega računa pri Banki
Slovenije številka: SI56 01100-06370191114 na podlagi izstavljenega računa.

Upravljavec bo račun izstavil praviloma do 15. v mesecu za pretekli mesec. Rok plačila računa je 30
dni od dneva izstavitve računa. V primeru zamude plačila je najemnik dolžan plačati zakonske zamudne obresti.

 

4. Dodatna pojasnila in ogled

Ogled nepremičnine po dogovoru.

Ponudniki lahko postavijo vprašanja in zahteve za dodatna pojasnila kontaktni osebi:
Ime in priimek: Antoneta Štukovnik (Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami)


Elektronski naslov: Antoneta.Stukovnik@mors.si
Tel.: 03/420-92 72).«

 

27.3.2018

 

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

V skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti Uradni list št 11/2018 in  1. odst. 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) Ministrstvo za obrambo objavlja namero o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za:

Nekdanji »Samski dom« v razpadajočem stanju stoječ na zemljišču, parc. št. 1833 ID znak 1589-1833/0-0, k.o. 1589 Borovec, v izmeri 272 m2, št. stavbe  št. 1589-55 z neto koristni in uporabni površino 393,60 m2  in parc. št. 1834, ID znak 1589-1834/0-0, k.o. 1589 Borovec v izmeri 1.259 m2 v k.o. 1589 Borovec s pomožnim objektom (ruševina) št. 1589-56 z neto koristno in uporabno površino 109,80 m2, vse na naslovu Borovec pri Kočevski Reki 10, zgrajeno v letu 1950. Za stavbo št. 55 in 56 po 6. odst. 8. člena pravilnika o metodologiji izdelave in izdaje EI (PEI, 2014), izračun energetskih kazalnikov ni mogoč.


a.    Ne obstaja predkupna pravica občine Kočevje.
b.    Nepremičnina se nahaja v območju razpršene gradnje. 
c.    Ogled možen samostojno ali po predhodni najavi na tel. št. 041/397-954, kontakt Lesar Tone.
d.    Nepremičnina se kupuje po sistemu videno kupljeno
e.    Izhodiščna cena 15.300,00 eur brez davka.

 

Namere po sklenitvi pravnega posla za nakup gornje nepremičnine pričakujemo v 20 dneh od objave na www.mo.gov.si na glavna.pisarna @mors.si 

 

 

 

27.3.2018

 

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Ministrstvo za obrambo objavlja v skladu s 68. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18)

N A M E R O


o oddaji stvarnega premoženja v brezplačno uporabo Območnemu združenju Rdečega križa Ribnica po metodi neposredne pogodbe - garažo v pritličju v izmeri 20,25 m2 
v poslovni stavbi z naslovom Gorenjska cesta 9 A v Ribnici z identifikacijsko oznako 1625-547-1, ki stoji na parc. št. 1781/2 k.o. 1625 Ribnica, in sicer za obdobje 5 let.

Uporabnika bremenijo obratovalni stroški, stroški rednega vzdrževanja, stroški nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in drugi stroški, za katere se stranki dogovorita v pogodbi.

 

 

22.2.2018

 

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Na podlagi 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013,10/2014, 58/2016), Ministrstvo za obrambo objavlja NAMERO 

o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe, katere predmet so zemljišča:

parc. št. 2778/16 (ID 3779612), na kateri stojita stavbi št. 2204 in št. 2205, parc. št. 2778/19 (ID 6751446) brez stavbe št. 2199, parc. št. 2778/20 (ID 6751447), na kateri stoji stavba št. 2203,  vse k.o. 2455 Sežana in parc. št. 289/36 (ID 590702), na kateri stoji stavba št. 3,  k.o. 2457 Gropada,

ki se zamenjajo za zemljišča: 

parc. št. 2725/311 (ID 6716212), parc. št. 2725/313 (ID 6716208), parc. št. 2725/315 (ID 6716216),  parc. št. 2725/316 (ID6716215), vse k.o. 2455 Sežana.

 

Z menjavo bodo pridobljena zemljišča za potrebe varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

 

 

 

13. 12. 2017

 

Ministrstvo za obrambo objavlja v skladu s prvim odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16)

 

N A M E R O


o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe z Mestno občino Ljubljana za zemljišče:

 • parc. št. 752/3, k.o. 1723 Vič, v izmeri 195 m2, parc. št. 752/5, k.o. 1723 Vič, v izmeri 83 m2,  parc. št. 752/6, k.o. 1723 Vič, v izmeri 94 m2, parc. št. 752/8, k.o. 1723 Vič, v izmeri 276 m2, parc. št. 752/9, k.o. 1723 Vič, v izmeri 309 m2, parc. št. 1256/1, k.o. 1729 Šmartno ob Savi, v izmeri 2.299 m2, parc. št. 1256/2, k.o. 1729 Šmartno ob Savi, v izmeri 37 m2, parc. št. 1256/5, k.o. 1729 Šmartno ob Savi, v izmeri 88 m2, parc. št. 1259/2, k.o. 1729 Šmartno ob Savi, v izmeri 1.407 m2, parc. št. 1259/5, k.o. 1729 Šmartno ob Savi, v izmeri 2.736 m2, parc. št. 1261/0, k.o. 1729 Šmartno ob Savi, v izmeri 2.680 m2,parc. št. 1290/2, k. o. 1729 Šmartno ob Savi, v izmeri 2 m2, parc. št. 597/10, k. o. 1729 Šmartno ob Savi, v izmeri 124 m2, parc. št. 597/13, k. o. 1729 Šmartno ob Savi, v izmeri 299 m2, parc. št. 597/2, k. o. Šmartno ob Savi, v izmeri 268 m2, parc. št. 597/4, k. o. 1729 Šmartno ob Savi, v izmeri 766 m2, parc. št. 597/9, k. o. 1729 Šmartno ob Savi, v izmeri 2 m2, parc. št. 600/1, k. o. 1729 Šmartno ob Savi, v izmeri 33 m2, parc. št. 726/0, k. o. 1731 Udmat, v izmeri 755 m2, parc. št. 730/37, k. o. 1731 Udmat, v izmeri 1.105 m2,  parc. št. 730/52, k. o. 1731 Udmat, v izmeri 409 m2, parc. št. 730/63, k. o. 1731 Udmat, v izmeri 290 m2, parc. št. 835/1, k. o. 1731 Udmat, v izmeri 602 m2, parc. št. 835/3, k. o. 1731 Udmat, v izmeri 117 m2, parc. št. 721/1, k. o. 1731 Udmat, v izmeri 317 m2, parc. št. 730/68, k. o. 1731 Udmat, v izmeri 343 m2, parc. št. 105/8, k. o. 1733 Bizovik, v izmeri 27 m2, parc. št. 106/6, k. o. 1733 Bizovik, v izmeri 15 m2, parc. št. 106/8, k. o. 1733 Bizovik, v izmeri 2 m2,  parc. št. 107/12, k. o. 1733 Bizovik, v izmeri 1 m2, parc. št. 41/8, k. o. 1733 Bizovik, v izmeri 21 m2,  parc. št. 57/14, k. o. 1733 Bizovik, v izmeri 107 m2, parc. št. 78/6, k. o. 1733 Bizovik, v izmeri 37 m2, parc. št. 678/3, k. o. 1739 Zgornja Šiška, v izmeri 806 m2, parc. št. 678/6, k. o. 1739 Zgornja Šiška, v izmeri 146 m2,  parc. št. 678/8, k. o. 1739 Zgornja Šiška, v izmeri 171 m2, parc. št. 923/70, k. o. 1754 Šentvid nad Ljubljano, v izmeri 1.079 m2, parc. št. 373/4, k. o. 1751 Tacen, v izmeri 3.125 m2, vse v skupni izmeri 21.173 m2 k čemur se prišteje površina 356 m2.

 

 

 

28.9.2017

 

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

V skladu s 1. odst. 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) Ministrstvo za obrambo objavlja namero o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe s 14 solastniki stanovanj:

 • na naslovu Ulica Mašera Spasičeva 11, Ljubljana za skladišče v kletnih prostorih površine 118,45 m2 (po evidenci Gurs) v stavbi na parceli št. 58/6, k.o. 2636- Bežigrad, št. stavbe 100, št. posameznega dela stavbe 22, celotni ID znak 2636-100-22, letnik 1966. EI ni potrebna (334. člen EZ-1).

 

 

 

27. 3. 2017

 

V skladu s 1. odst. 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) Ministrstvo za obrambo objavlja namero o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe z Občino Hrpelje-Kozina kot osebo javnega prava, za dvosobno stanovanje:

 

 • na naslovu Slavniška cesta 11, št. 9 v I. nad. površine 49,02 m2 (po evidenci Gurs) s kletjo v stavbi na parceli št. 3228/6, k.o. 2560 - Hrpelje, št. stavbe 79, št. posameznega dela stavbe 9, celotni ID znak 2560-79-9, letnik 1979, Tablica MO 28162. Za stanovanje je izdelana EI (Energetski razred B2 32 kWh/m2a). 

 

 

 

 

17.1.2017

 

Na podlagi 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013,10/2014, 58/2016), Ministrstvo za obrambo objavlja
NAMERO
o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe, katere predmet so zemljišča:

 • parc. št. 1808/11 (ID 6175909), parc. št. 1808/12 (ID 6175910), parc. št. 1845/1(ID 1989537); parc. št. 2264/2, (ID 6175916), vse k.o. 2490 Postojna,
  ki se zamenjajo za zemljišče:
 • parc. št. 2716/5 (ID 6175854), k.o. 2490 Postojna.

Z menjavo bo pridobljeno zemljišče za obrambne potrebe v vojašnici barona A. Čehovina Postojna.

 

 

 

17.1.2017

 

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

 

V skladu s 1. odst. 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) Ministrstvo za obrambo objavlja namero o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe zasedenega stanovanja s sklenjeno najemno pogodbo, za:

 

-dvosobno (zasedeno) stanovanje  na naslovu Ul. Ivana Turšiča 4 v Sežani, št. 43 v IV. nad. površine 50,70 m2 (po evidenci Gurs) s kletjo v stavbi na parceli št. 4226/2 k.o. 2455 - Sežana, št. stavbe 749, št. posameznega dela stavbe 16 celotni ID znak 2455-749-16, letnik 1975, Tablica MO 21331, katerega zemljiškoknjižni vpis se ureja po Zvetlu. Za stavbo v katerem se nahaja stanovanje je izdelana EI (Energetski razred C 55 kWh/m2a). 

-50.000,00 eur (brez davka in notarskih storitev, ki jih plača kupec).

 

 

 

19.12.2016

 

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNIH POGODB

 

V skladu s 1. odst. 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) Ministrstvo za obrambo objavlja namero o sklenitvi neposrednih prodajnih pogodb zasedenih stanovanj s sklenjenimi najemnimi pogodbami za nedoločen čas:

 

 

17.11.2016

 

V skladu s 1. odst. 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) Ministrstvo za obrambo objavlja namero o sklenitvi neposrednih pogodb zasedenih stanovanj s sklenjenimi najemnimi pogodbami za nedoločen čas.

 

> Seznam (doc)

 

 

29.9.2016

 

Na podlagi 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti  (Uradni list RS, št. 34/2011,42/2012, 24/2013, 10/2014, 58/16), Ministrstvo za obrambo objavlja 

 

NAMERO 

 

o prodaji nepremičnin po metodi neposredne pogodbe, in sicer:

 • parc. št. 1503/21, k.o. 2526 Vrbovo, ID znak 25261503/21-0 ( ID 2797220),
 • parc. št. 1503/20, k.o. 2526 Vrbovo, ID znak 2526-1503/20-0 ( ID 911198).

za najmanjšo izhodiščno vrednost 10.840,00 EUR brez davka, ki ga plača  kupec.

 

 

23.9.2016

 

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

 

V skladu s 1. odst. 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) Ministrstvo za obrambo objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za stavbno zemljišče:

 

Kompleksa Bistriški Jarek parc. št. 381/1 v izmeri 2458 m2 parc. št.  381/5 v izmeri 1697 m2 in parc. št. 381/8 v izmeri 420 m2 vse k.o. 786 Mlake za najmanjšo izhodiščno vrednost 11.500,00 eur brez davka, ki ga plača kupec.

 

 

13.1.2016

 

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

 

V skladu s 1. odst. 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) Ministrstvo za obrambo objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za funkcionalno zemljišče k objektu:

 • Sklop 1: parc. št. 825/201 z ID 2524-825/201-0, k.o. 2524 Trnovo za najmanjšo izhodiščno vrednost 1.500,00 eur brez davka ki ga plača kupec.

 

24.12.2015

 

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

 

V skladu s 1 odst. 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) Ministrstvo za obrambo objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za nepremičnino:

 • garaže št. 90 na naslovu Pesarska 5, Ljubljana k.o. 1732 Štepanja vas v celoti ID 1732-422-90, (nezasedeno) in solastnina na vseh splošnih skupnih delih stavbe v etažni lastnini brez davka z izhodiščno vrednostjo 8.155,00 eur

 

18.12.2015

 

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

 

V skladu s 1 odst. 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) Ministrstvo za obrambo objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za nepremičnino:

 • Dvosobno (nezasedeno) stanovanje na naslovu Celovška ulica 142 v Ljubljani, št. stanovanja 28, VII. nad. v neto izmeri Gurs 57,90 m2 s kletjo v stavbi na parceli št. 140/34, k.o. 1739 – Zg. Šiška, št. stavbe 918, št. posameznega dela 28, celotni ID znak 1739-918-28. Letnik 1973. Tablica MO 22031. Za stanovanje je izdelana EI (Energetski razred E 88 kWh/m2a). 

Najnižja prodajna cena 107.000,00 eur. 

 

Rok za izdajo namere o nakupu navedene nepremičnine izteče 15 dan po objavi na spletnih straneh www.mors.si. Namero o nakupu nepremičnine posredujete na glavna.pisarna(at)mors.si.

V primeru večjega števila interesentov bo izvedeno pogajanje v prostorih Ministrstva za obrambo.

 

16.11.2015

 

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

 

V skladu s 1. odst. 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) Ministrstvo za obrambo objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za funkcionalna zemljišča k objektom:

 

 • Sklop 1: parc. št. 825/134 z ID 2524-825/134-0 in 825/202 z ID 2524-825/202-0, k.o. 2524 Trnovo za najmanjšo izhodiščno vrednost 14.500,00 eur brez davka in
 • Sklop 2: parc. št. 825/135 z ID 2524-825/135-0 in 825/136 z ID 2524-825/136-0 k.o. 2524 Trnovo za najmanjšo izhodiščno vrednost 16.500,00 brez davka eur. 

 

10.11.2015

 

V skladu s 1. odst. 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) Ministrstvo za obrambo objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za nepremičnino:

 • garaža št. 201 s posameznim delom št. 401  na naslovu Bratovševa ploščad, Ljubljana v stavbi št. 3421, k.o. 401 Stožice z ID znakom 1735-3421-401, (zasedena) in solastnina na vseh splošnih skupnih delih stavbe v etažni lastnini brez davka z izhodiščno vrednostjo 7.300,00 eur brez davka, ki ga plača kupec.

 

21.10.2015

 

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNIH POGODB

 

V skladu s 1 odst. 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) Ministrstvo za obrambo objavlja namero o sklenitvi neposrednih pogodb za nepremičnine:

 

stavbno zemljišče parc. št. 2619/20, k.o. 1536 – Talčji vrh, ID v celoti 1536-2619/20-0, v izmeri 402 m2 z izhodiščno vrednostjo 2.400,00 eur brez davka.

 

stavbno zemljišče parc. št. 2404/18, k.o. 1536 – Talčji vrh, ID v celoti 1536-2404/18-0, v izmeri 355 m2 z izhodiščno vrednostjo 2.200,00 eur brez davka.

 

stavbno zemljišče parc. št. 2404/17, k.o. 1536 – Talčji vrh, ID v celoti 1536-2404/17-0, v izmeri 285,00 m2 z izhodiščno vrednostjo 1.800,00 eur brez davka.

 

stavbno zemljišče parc. št. 2619/22, ID v celoti 1536-2619/22-0 v izmeri 29 m2, in parc. št. 2619/21, ID v celoti 1536-2619/21-0, v izmeri 430 m2, vse k.o. 1536 – Talčji vrh z izhodiščno vrednostjo 2.800,00 eur brez davka.

 

 

04.09.2015

 

Na podlagi 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti  (Uradni list RS, št. 34/2011,42/2012, 24/2013, 10/2014), Ministrstvo za obrambo objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za zemljišče:
•    parc. št. 444/6, v izmeri 32 m2, na kateri stoji stavba št. 670, k.o. 2194 Bohinjska Bela,  za potrebe izvajanja dejavnosti družbe Elektro Gorenjska d.d..

30.07.2015

 

Na podlagi 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti  (Uradni list RS, št. 34/2011,42/2012, 24/2013, 10/2014), Ministrstvo za obrambo objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za naslednje nepremičnine:

 • transformatorsko postajo, št. stavbe 701, ki stoji  na parc. št. 261/2, k.o. 2306 Rožna dolina, s pripadajočo opremo in kablovodom ( na delu zemljišča se ustanovi stavbna pravica),
 • transformatorsko postajo, št. stavbe 487, ki stoji na parc. št. 898/5, k.o. 1706 Vrbljene, s pripadajočo opremo in kablovodom, ( na delu zemljišča se ustanovi stavbna pravica),
 • transformatorsko postajo, št. stavbe  690, z opremo, ki stoji na parc. št. 2037, v izmeri 28 m2, k.o. 1310 Nova vas,
 • transformatorsko postajo, št. stavbe 2121, brez opreme, ki stoji na parc.št. 1209/5, v izmeri 84 m2, k.o. 677 Zgornje Radvanje. 

 

15.07.2015

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA NEPREMIČNINE - STANOVANJA V PIVKI

   

 

01.07.2015

 

Na podlagi 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti  (Uradni list RS, št. 34/2011,42/2012, 24/2013, 10/2014), Ministrstvo za obrambo objavlja NAMERO 

o prodaji delov zemljišč v zvezi s postopkom sklenitve sodne poravnave:

del parc. št. 2890/3, v izmeri 30 m2, k.o. 2490 Postojna ( ID znak 2490-2890/3-0),

del parc. št. 2890/4, v izmeri 26 m2, k.o. 2490 Postojna ( ID znak 2490-2890/4-0),

del parc. št. 2890/5, v izmeri 23 m2, k.o. 2490 Postojna ( ID znak 2490-2890/5-0),

del parc. št. 2890/8, v izmeri 13 m2, k.o. 2490 Postojna ( ID znak 2490-2890/8-0).

 

26.05.2015

 

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

 

V skladu s 1 odst. 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) Ministrstvo za obrambo objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za nepremičnino:

 

zazidanega stavbnega zemljišče parc. št. 1066/4, k.o. 2392 Ajdovščina v celoti ID 2392-1066/4-0, v izmeri 19m2, m2 (po GURS), izhodiščno vrednostjo 4.300,00 eur. (brez garaže).

 

25.05.2015

Na podlagi 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti  (Uradni list RS, št. 34/2011,42/2012, 24/2013, 10/2014), Ministrstvo za obrambo objavlja NAMERO 


o prodaji dela zemljišča v zvezi s postopkom sklenitve sodne poravnave:

  del parc. št. 2890/6, v izmeri 19 m2, k.o. 2490 Postojna ( ID znak 2490-2890/6-0). 

 

30.04.2015

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

 

V skladu s 1 odst. 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) Ministrstvo za obrambo objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za nepremičnino:

 • garaže št. 69 na naslovu Pesarska 5, Ljubljana k.o. 1732 Štepanja vas v celoti ID 1732-422-69, (nezasedeno)  in solastnina na vseh splošnih skupnih delih stavbe v etažni lastnini brez davka z izhodiščno vrednostjo 8.155,00 eur.  

 

24.04.2015

Na podlagi 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti  (Uradni list RS, št. 34/2011,42/2012, 24/2013, 10/2014), Ministrstvo za obrambo objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za zemljišče:

 • parc. št. 2800/1, v izmeri 1526 m2, k.o. 2405 Podnanos, ID znak 2405-2800/1-0 (ID 3985896). 

 

10.04.2015

Na podlagi 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti  (Uradni list RS, št. 34/2011,42/2012, 24/2013, 10/2014), Ministrstvo za obrambo objavlja
NAMERO
o prodaji delov zemljišč v zvezi s postopkom sklenitve sodne poravnave:

 • del parc. št. 2890/9, v izmeri 10 m2, k.o. 2490 Postojna ( ID znak 2490-2890/9-0),
 • del parc. št. 2890/7, v izmeri 18 m2, k.o. 2490 Postojna ( ID znak 2490-2890/7-0).

 

07.04.2015

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

 

V skladu s 1 odst. 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) Ministrstvo za obrambo objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za nepremičnino:

 • garaže št. 63 na naslovu Pesarska 5, Ljubljana k.o. 1732 Štepanja vas v celoti ID 1732-422-63, (nezasedeno)  in solastnina na vseh splošnih skupnih delih stavbe v etažni lastnini brez davka z izhodiščno vrednostjo 8.155,00 eur.  

 

12.3.2014

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

 

Na podlagi 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti  (Uradni list RS, št. 34/2011,42/2012, 24/2013, 10/2014), Ministrstvo za obrambo objavlja 

NAMERO 

o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe, katere predmet so zemljišča: 

 • parc. št. 1942/53, parc. št. 1942/55, parc. št. 1951/1, vse k.o. 2498 Narin,

 ki se zamenjajo za zemljišči:  

 • parc. št. 3650/5, parc. št. 3650/8, obe k.o. 2498 Narin.

Z menjavo se bosta pridobili zemljišči za obrambne potrebe v vojašnici Stanislava Požarja Pivka.

 

 

24.12.2014

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

 

V skladu s 1 odst. 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) Ministrstvo za obrambo objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za nepremičnino:

 • garaže št. 57 na naslovu Pesarska 5, Ljubljana k.o. 1732 Štepanja vas v celoti ID 1732-422-57, (nezasedeno)  in solastnina na vseh splošnih skupnih delih stavbe v etažni lastnini brez davka z izhodiščno vrednostjo 8.155,00 eur.
 • garaže št. 112 na naslovu Pesarska 5, Ljubljana k.o. 1732 Štepanja vas v celoti ID 1732-422-112, (nezasedeno)  in solastnina na vseh splošnih skupnih delih stavbe v etažni lastnini brez davka z izhodiščno vrednostjo 8.155,00 eur.
 • Prodaja zapuščene vile v Brežicah, Prešernova 12, 1300 k.o. Brežice, v Občini Brežice, št. stavbe 427-1 in garaže, št. stavbe 612-1 skupaj s pripadajočim zemljiščem, parc. št. 1296, v izmeri 189 m2, parc. št. 1297 v izmeri 701 m2, parc. št. 1298 v izmeri 574 m2, parc. št. 1299 v izmeri 857 m2 in parc. št. 1301 v izmeri 158 m2 (skupaj 2.479 m2).
     - Občina Brežice ne uveljavlja predkupne pravice.
     - Ogled možen samostojno ali po predhodni najavi na tel. št.  041/397-954, kontakt Lesar Tone
     - Izklicna cena 111.600,00 eur

 

22.12.2014

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

 

1. Skladno s 23. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013 in 50/2013) in 1.odst. 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012,  24/2013 in 10/2014) Republika Slovenija Ministrstvo za obrambo objavlja namero za sklenitev prodajne pogodbe za nepremičnino parcelna številka 232/3 k.o. 910 - Solčava, v deležu do 1/1. Prodajna pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od objave te namere na spletni strani Ministrstva za obrambo.

 

2. Skladno s 23. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013 in 50/2013) in 1.odst. 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012,  24/2013 in 10/2014) Republika Slovenija Ministrstvo za obrambo objavlja namero za sklenitev prodajne pogodbe za nepremičnino parcelna številka 241,  k.o. 910 - Solčava, v deležu do 1/1. Prodajna pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od objave te namere na spletni strani Ministrstva za obrambo.

 

3. Skladno s 23. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013 in 50/2013) in 1.odst. 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012,  24/2013 in 10/2014) Republika Slovenija Ministrstvo za obrambo objavlja namero za sklenitev prodajne pogodbe za nepremičnino parcelna številka 184* in 717/4 obe k.o. 909 - Logarska dolina v deležu do 1/1. Prodajna pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od objave te namere na spletni strani Ministrstva za obrambo. 

 

 

14.10.2014

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

 

V skladu s 1 odst. 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) Ministrstvo za obrambo objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za nepremičnino:

 

 • dvosobnega stanovanja, na naslovu Ob Hublju 7 v Ajdovščini, št. 8, (nezasedeno), v I. nad. v izmeri 60,50 m2 s kletjo (po Gurs), k.o. 2392 Ajdovščina, št. stavbe 965, posamezni del 8, celotni ID znak 2392-965-8. Najnižja prodajna cena 62.000,00 eur. 

 

03.10.2014

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

 

V skladu s 1 odst. 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13) Ministrstvo za obrambo objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za nepremičnino:

 

garažni boks št. 109 na naslovu Pesarska 5, Ljubljana k.o. 1732 Štepanja vas v celoti ID 1732-422-109, (zasedeno)  in solastnina na vseh splošnih skupnih delih stavbe v etažni lastnini brez davka z izhodiščno vrednostjo 8.155,00 eur. 

 

26.08.2014

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

V skladu s 1 odst. 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13) Ministrstvo za obrambo objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za nepremičnino:

 • parcele ID 1783-1255/7-0, k.o. 1783 Grosuplje naselje proizvodnega kompleksa na naslovu Industrijska cesta 1, Grosuplje na kateri stoji dvoetažni aneks, ID stavbe 1783-1440. Prodajna cena 14.000,00 eur.  

 

26.08.2014

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

V skladu s 1 odst. 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13) Ministrstvo za obrambo objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za nepremičnino:

 • garaže št. 50 na naslovu Pesarska 5, Ljubljana k.o. 1732 Štepanja vas v celoti ID 1732-422-50, (zasedeno)  in solastnina na vseh splošnih skupnih delih stavbe v etažni lastnini brez davka z izhodiščno vrednostjo 8.155,00 eur.
   

 

25.08.2014

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

V skladu s 1 odst. 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13) Ministrstvo za obrambo objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za nepremičnino:

 • garaža št. 513 s posameznim delom 1, k. o. 2380 Šturje, ID stavbe 2380-513-1 skupne površine 989,90 m2 v Občini Ajdovščina, leto gradnje 1960, brez zemljišča v lasti občine Ajdovščina. Prodajna cena 67.000,00 eur 

 

26.06.2014

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

V skladu s 1 odst. 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13) Ministrstvo za obrambo objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za nepremičnino:

 • garaže št. 53 na naslovu Pesarska 5, Ljubljana k.o. 1732 Štepanja vas v celoti ID 1732-422-53, (zasedeno)  in solastnina na vseh splošnih skupnih delih stavbe v etažni lastnini brez davka z izhodiščno vrednostjo 8.155,00 eur.  

 

20.06.2014

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

V skladu s 1 odst. 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13) Ministrstvo za obrambo objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za nepremičnino:

 • v Občini Ajdovščin, k.o. 2392 Ajdovščina, parc. štev. 1252/2, ID znak 2392-1252/2-Najnižja izhodiščna cena je 7.000,00 eur.

 

18.06.2014

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

V skladu s 1 odst. 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13) Ministrstvo za obrambo objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za nepremičnine:

 • nekdanje stražnice Reht, (v najemu) na naslovu Podkraj pri Mežici 6, Občina Mežica - k.o. 888 Meža Takraj, parc. št. 276/2, ID znak 888-276/2-0 v izmeri 2.868 m2, na kateri stoji nastanitveni objekt št. ID 888-4-1 (neto tlorisne površine po Gurs 258 m2 in pomožni objekt z ID znakom 888-5-1 (neto tlorisne površine po Gurs 124,20 m2) iz leta 1960, asvaltirano športno igrišče in ruševine.
  Najnižja izhodiščna cena je 149.500,00 eur.

 

 

06.06.2014

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE
V skladu s 1 odst. 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13) Ministrstvo za obrambo objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za nepremičnine:

 • garaže št. 54 na naslovu Pesarska 5, Ljubljana k.o. 1732 Štepanja vas v celoti ID 1732-422-54, (zasedeno)  in solastnina na vseh splošnih skupnih delih stavbe v etažni lastnini brez davka z izhodiščno vrednostjo 8.155,00 eur.
 • garaže št. 38 na naslovu Pesarska 5, Ljubljana k.o. 1732 Štepanja vas v celoti ID 1732-422-38, (zasedeno) in solastnina na vseh splošnih skupnih delih stavbe v etažni lastnini brez davka z izhodiščno vrednostjo 8.155,00 eur.
 • garaže št. 34 na naslovu Pesarska 5, Ljubljana k.o. 1732 Štepanja vas v celoti ID 1732-422-44, (zasedeno) in solastnina na vseh splošnih skupnih delih stavbe v etažni lastnini brez davka z izhodiščno vrednostjo 8.155,00 eur.
 • garaže št. 85 na naslovu Pesarska 5, Ljubljana k.o. 1732 Štepanja vas v celoti ID 1732-422-85, (zasedeno) in solastnina na vseh splošnih skupnih delih stavbe v etažni lastnini brez davka z izhodiščno vrednostjo 8.155,00 eur.  

 

30.05.2014

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

 

V skladu s 1 odst. 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13) Ministrstvo za obrambo objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za nepremičnine:

 

garaže št. 120 na naslovu Pesarska 5, Ljubljana k.o. 1732 Štepanja vas v celoti ID 1732-422-120, (zasedeno)  in solastnina na vseh splošnih skupnih delih stavbe v etažni lastnini brez davka z izhodiščno vrednostjo 8.155,00 eur. 

 

garaže št. 95 na naslovu Pesarska 5, Ljubljana k.o. 1732 Štepanja vas v celoti ID 1732-422-95, (zasedeno) in solastnina na vseh splošnih skupnih delih stavbe v etažni lastnini brez davka z izhodiščno vrednostjo 8.155,00 eur. 

 

garaže št. 44 na naslovu Pesarska 5, Ljubljana k.o. 1732 Štepanja vas v celoti ID 1732-422-44, (zasedeno) in solastnina na vseh splošnih skupnih delih stavbe v etažni lastnini brez davka z izhodiščno vrednostjo 8.155,00 eur. 

 

29.05.2014

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

 

V skladu s 1 odst. 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13) Ministrstvo za obrambo objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za nepremičnine:

 

garaže št. 121 na naslovu Pesarska 5, Ljubljana k.o. 1732 Štepanja vas v celoti ID 1732-422-121, (zasedeno)  in solastnina na vseh splošnih skupnih delih stavbe v etažni lastnini brez davka z izhodiščno vrednostjo 8.155,00 eur. 

 

garaže št. 51 na naslovu Pesarska 5, Ljubljana k.o. 1732 Štepanja vas v celoti ID 1732-422-51, (zasedeno) in solastnina na vseh splošnih skupnih delih stavbe v etažni lastnini brez davka z izhodiščno vrednostjo 8.155,00 eur. 

 

garaže št. 39 na naslovu Pesarska 5, Ljubljana k.o. 1732 Štepanja vas v celoti ID 1732-422-39, (zasedeno) in solastnina na vseh splošnih skupnih delih stavbe v etažni lastnini brez davka z izhodiščno vrednostjo 8.155,00 eur. 

 

 

garaže št. 113 na naslovu Pesarska 5, Ljubljana k.o. 1732 Štepanja vas v celoti ID 1732-422-113, (zasedeno) in solastnina na vseh splošnih skupnih delih stavbe v etažni lastnini brez davka z izhodiščno vrednostjo 8.155,00 eur. 

 

garaže št. 73 na naslovu Pesarska 5, Ljubljana k.o. 1732 Štepanja vas v celoti ID 1732-422-73, (zasedeno) in solastnina na vseh splošnih skupnih delih stavbe v etažni lastnini brez davka z izhodiščno vrednostjo 8.155,00 eur. 

 

garaže št. 49 na naslovu Pesarska 5, Ljubljana k.o. 1732 Štepanja vas v celoti ID 1732-422-49, (zasedeno) in solastnina na vseh splošnih skupnih delih stavbe v etažni lastnini brez davka z izhodiščno vrednostjo 8.155,00 eur. 

 

garaže št. 42 na naslovu Pesarska 5, Ljubljana k.o. 1732 Štepanja vas v celoti ID 1732-422-42, (zasedeno) in solastnina na vseh splošnih skupnih delih stavbe v etažni lastnini brez davka z izhodiščno vrednostjo 8.155,00 eur. 

 

21.05.2014

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

 

V skladu s 1 odst. 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13) Ministrstvo za obrambo objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za nepremičninI:

 

garaže št. 97 na naslovu Pesarska 5, Ljubljana k.o. 1732 Štepanja vas v celoti ID 1732-422-97, (zasedeno) v izmeri 13,60 m2 in solastnina na vseh splošnih skupnih delih stavbe v etažni lastnini brez davka z izhodiščno vrednostjo 8.155,00 eur. 

 

garaže št. 32 na naslovu Pesarska 5, Ljubljana k.o. 1732 Štepanja vas v celoti ID 1732-422-32, (zasedeno) v izmeri 13,50 m2 in solastnina na vseh splošnih skupnih delih stavbe v etažni lastnini brez davka z izhodiščno vrednostjo 8.155,00 eur. 

 

15.04.2014

Na podlagi 40. člena  Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) Ministrstvo za obrambo objavlja

 

NAMERO

 

o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe, katere predmet sta zemljišči:

-parc. št. 320/14 k.o. 2191 – Želeče           

-parc. št.308/68 k.o. 2194 – Bohinjska Bela;

 ki se zamenjata za zemljišča:

-parc. št. 1076/41 k.o. 2193 – Selo pri Bledu

-parc. št. 1076/42 k.o. 2193 – Selo pri Bledu 

-parc. št. 1076/43 k.o. 2193 – Selo pri Bledu 

-parc. št. 1076/44 k.o. 2193 – Selo pri Bledu 

-parc. št. 1076/45 k.o. 2193 – Selo pri Bledu 

-parc. št. 1076/46 k.o. 2193 – Selo pri Bledu.

Z navedeno menjavo se bodo pridobila zemljišča za obrambne potrebe znotraj strelišča Za krajem.

 

25.03.2014

V skladu s 1 odst. 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 24/13) Ministrstvo za obrambo objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za nepremičnino:

 • parc. št. 84/2 kot kmetijsko zemljišče in parc. št. *69 stavbišče na kmet. zemlj. s pom. objektom vse k.o. 795 Brezni vrh,  brez davka z izhodiščno vrednostjo: 710,00 eur.

 

18.02.2014

V skladu s prvim odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravne lokalne skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 in 24/13) Ministrstvo za obrambo objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe z RTC Krvavec za nepremičnino:

-    6,38 m2 posameznega dela št. 24 v stavbi št. 696, k.o. 2079 - Šenturška gora, z ID znakom: 2079-696-24, kar predstavlja 1/3 predmetne nepremičnine (apartmaja št. 153) v stavbi z naslovom Ambrož pod Krvavcem 31, pošta Cerklje na Gorenjskem.

 

 

27.01.2014

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

V skladu s 40. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 24/13) Ministrstvo za obrambo objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za nepremičnine v Občini Ilirska Bistrica:


-    funkcionalno stavbno zemljišče v Ilirski Bistrici, parc. št. 825/105 v izmeri 393 m2, k.o. 2524 Trnovo v zemljiški knjigi vpisano pod ID znak 2524-825/105-0 in parc. št. 825/106, v izmeri 275 m2, k.o. 2524 Trnovo, v zemljiški knjigi vpisano pod ID znak 2524-825/106-0.

21.01.2014

V skladu s 1 odst. 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 24/13) Ministrstvo za obrambo objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za nepremičnino:

 • stavbno zemljišče v Občini Bled, parc. štev. 320/15, k.o. 2191 Želeče, dvorišče v izmeri 32 m2, v zemljiški knjigi vpisana pod ID znak 2191-320/15-0
 • brez davka in transformatorske postaja v lasti Elektra Gorenjska z izhodiščno vrednostjo 4.000,00 eurov.