Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NAMERE O USTANOVITVI SLUŽNOSTI IN STAVBNE PRAVICE

20.09.2017

 

Na podlagi 3. odstavka 55 člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013,10/2014, 58/2016), Ministrstvo za obrambo objavlja

 

NAMERO o ustanovitvi služnostne pravice za  dostop, gradnjo, obratovanje, vzdrževanje, popravilo, rekonstrukcijo in nadzor energetskih infrastrukturnih objektov, vključno z izkopi, na naslednjih nepremičninah, za čas  obratovanja infrastrukture, za potrebe distribucijskega operaterja, po metodi neposredne pogodbe:

  • parc.št. 197/1 (ID 1927625 ), parc.št. 198/1 ( ID 416771), obe k.o. 2101 Rupa.

 

 

14.07.2017

 

Na podlagi 3. odstavka 55 člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013,10/2014, 58/2016) Ministrstvo za obrambo, kot upravljavec parc. št. 1646/1, k.o. 2626 Izola, v deležu do 624/1000, objavlja

 

NAMERO 

o ustanovitvi služnostne pravice na zemljišču, parc. št. 1646/1, k.o. 2626 Izola (ID 4507597), za  graditev, postavitev in obratovanje elektronskega komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture; za dostop do elektronskega komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture za potrebe njihovega obratovanja in vzdrževanja; za odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, postavitvi, obratovanju in vzdrževanju elektronskega komunikacijskega omrežja, kot izhaja iz priložene skice, za čas obratovanja elektronskega komunikacijskega omrežja, po metodi neposredne pogodbe.

 

- Potek trase (PDF)

 

 

09.05.2017

 

Ministrstvo za obrambo objavlja v skladu s 56. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16)

 

N A M E R O 

o ustanovitvi stavbne pravice za postavitev spomenika vsem padlim borcem v slovenskih gorah v Bohinjski Beli po metodi neposredne pogodbe, in sicer na parc. št. 444/8 k.o. 2194 – Bohinjska Bela z ID znakom 2194-444/8-0 in parc. št. 444/10 k.o. 2194 – Bohinjska Bela v z ID znakom 2194-444/10-0.

 

Stavbna pravica se ustanovi brezplačno za obdobje 99 let od vknjižbe v zemljiško knjigo.

 

21.09.2016 

Na podlagi 3. odstavka 55 člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti  (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014, 58/16) Ministrstvo za obrambo objavlja

 

NAMERO o ustanovitvi služnostne pravice za  dostop, gradnjo, obratovanje, vzdrževanje, popravilo, rekonstrukcijo in nadzor energetskih infrastrukturnih objektov, vključno z izkopi, na naslednjih nepremičninah, za čas  obratovanja infrastrukture, za potrebe distribucijskega operaterja, po metodi neposredne pogodbe:

parc.št. 168/5 (ID 6358732), parc.št. 200/6 ( ID 6358641), parc.št. 331/2 ( ID 1728054), parc.št. 199 ( ID 3775857), na kateri stoji transformatorska postaja, (št. stavbe 343, k.o. 2101 Rupa), parc.št. 169 (ID 5171530), vse k.o. 2101 Rupa.

 

22.07.2016 

Na Na podlagi 3. odstavka 55 člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti  (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014) Ministrstvo za obrambo objavlja 

 

NAMERO o ustanovitvi služnostne pravice za dostop, gradnjo, obratovanje, vzdrževanje in nadzor elektroenergetskih infrastrukturnih objektov na naslednjih nepremičninah, vključno z  izkopi, v trasi kablovodov, za čas obratovanja infrastrukture, za potrebe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja, po metodi neposredne pogodbe:

  • parc.št. 261/2 (ID 3310188), parc. št. 264 (ID 1808392) in parc. št. 265 (ID 4161302) , vse k.o. 2306 Rožna dolina, parc. št. 882/5 (ID 3729734), parc. št. 898/5 (ID 370882), parc. št. 882/2 (ID 35096),  parc. št. 894/2 (ID 2722484), parc. št. 898/6 (ID 4543225), parc. št. 892/2 (ID 1042630), vse k.o. 1706 Vrbljene, parc. št. 1306/1,  k.o. 753 Slovenska Bistrica (ID 3634508), parc. št. 1808/6 (ID 6175911)  in parc. št. 2264/1 (ID 6175917), obe k.o. 2490 Postojna.

 

 

30.07.2015

 

Na podlagi 56. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti  (Uradni list RS, št. 34/2011,42/2012, 24/2013, 10/2014), Ministrstvo za obrambo objavlja namero o ustanovitvi stavbne pravice, za obdobje 99 let, po metodi neposredne pogodbe, na naslednjih nepremičninah:

  • na delu zemljišča, parc. št. 261/2, k.o. 2306 Rožna dolina ( ID znak 2306-261/2-0), v izmeri  97m2, za stavbo št. 701 ( ID 2306-701-1),
  • na delu zemljišča, parc. št. 898/5,  k.o. 1706 Vrbljene ( ID znak 1706-898/5-0), v izmeri 66,40 m2, za stavbo št. 487 ( ID 1706-487-1).

 

24.03.2015 

Na podlagi Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012 in 24/2013) Ministrstvo za obrambo objavlja 

 

NAMERO 

 

o ustanovitvi stvarne služnosti za gradnjo vodovodnega in cestnega priključka na zemljiščih s parcelnima številkama 2432/37 in 2436 obe k.o. 1700 Ig po metodi neposredne pogodbe. 

 

 

27.03.2014
Na podlagi 3. odstavka 55 člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti  (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014) Ministrstvo za obrambo objavlja 

NAMERO

o ustanovitvi služnostne pravice neomejenega dostopa zaradi uporabe, gradnje, obratovanja, vzdrževanja, popravila, rekonstrukcije in nadzora elektroenergetskih infrastrukturnih objektov, vključno z izkopi v širini 0,8m v trasi SN in NN vodov, na naslednjih zemljiščih, po metodi neposredne pogodbe:

  • parc. št. 1612/5 (ID 555918), parc. št. 726/98 (ID 1228589), parc. št.  996/2 (ID 1060534),  parc. št. 1616/4 (ID 5258309), parc. št. 726/72 (ID1731286), parc. št. 976/0 (ID 3243694), parc. št. 992/0 (ID 892358), parc. št. 991/2 (ID1899586), parc. št. 950/0 (ID 4754988),  parc. št. 949/2 (ID 2740399), parc. št. 948/3 (ID 1731287), parc. št. 726/35 (ID 555914), parc. št. 726/69 (ID 2740394), parc. št. 1616/3 (ID 5258308), parc. št. 726/119 (ID 4251788), parc. št. 993/0 (ID 2404064), vse k.o. 2016 Blekova vas.