Skoči na vsebino

NOVICA

Obrambni ministri na zasedanju FAC o implementacijskem načrtu globalne strategije EU in sodelovanju z Natom

V Bruslju je bilo danes, 18. maja, zasedanje Sveta za zunanje zadeve (FAC) v formatu obrambnih ministrov EU, ki se ga je udeležil državni sekretar na Ministrstvu za obrambo mag. Miloš Bizjak.

 

Na sestanku Usmerjevalnega odbora Evropske obrambne agencije (EDA), ki je bil pred zasedanjem Sveta za zunanje zadeve, so obrambni ministri pregledali rezultate razprave o dolgoročni viziji EDA, ciljih, prednostnih nalogah in metodah dela glede na uveljavitev nove globalne strategije EU. Predstavniki držav članic so oblikovali skupno poročilo, ki so ga posredovali ministrom. Sestavljeno je iz treh delov, in sicer uvodne izjave visoke predstavnice EU za zunanje zadeve in varnostno politiko o končanem delu, izjave ministrov za obrambo EU o okrepljeni vlogi EDA pri doseganju novih ambicij in iz implementacijskih ukrepov. Izvršni direktor EDA Jorge Domecq je poročal o aktivnostih EDA pri uresničevanju ciljev in nadaljnjem delu. Slovenija, kot je dejal državni sekretar na Ministrstvu za obrambo mag. Miloš Bizjak, razume EDA kot osrednjo institucijo EU pri razvoju obrambnih zmogljivosti in kot usklajevalca aktivnosti na tem področju. Poudaril je, da mora biti razvoj zmogljivosti voden po načrtu, kar pomeni, da mora biti ta povezan z letnim pregledom obrambe, stalnim strukturnim sodelovanjem, evropskim akcijskim načrtom za področje obrambe ter evropskim obrambnim skladom. Pri razvoju zmogljivosti je treba delovati po načelu enotnega nabora sil in zmogljivosti, nepodvajanja in iskanja sinergij z Natom.

 

Na zasedanju Sveta za zunanje zadeve so ministri obravnavali implementacijski načrt lani sprejete globalne strategije EU za področje varnosti in obrambe. Poglobljena razprava je bila namenjena pregledu napredka na področju varnosti in obrambe EU pred junijskim zasedanjem Evropskega sveta. Obrambni ministri so sprejeli sklepe Sveta EU o napredku na področju varnosti in obrambe EU, ki so jih že na ponedeljkovem formalnem zasedanju podprli zunanji ministri. Razprava je bila  osredotočena predvsem na stalno strukturno sodelovanje, letni pregled obrambe, bojne skupine EU in partnerstva Skupne varnostne in obrambne politike. V razpravi je mag. Bizjak dejal, da Slovenija stalno strukturno sodelovanje razume kot orodje za sodelovanje držav članic na področju varnosti in obrambe, ki ga je treba aktivirati za popolnjevanje zmogljivostnih primanjkljajev in v tem smislu doseganje nove ravni ambicij, ki izhaja iz globalne strategije EU. Kot je povedal, se zavzemamo za sodelovanje vseh zainteresiranih držav članic in za modularni pristop za države, ki imajo interese in zmogljivosti za skupne projekte. Ministri so podprli zamisel o letnem pregledu obrambe (CARD), ob tem pa poudarili nujnost njegove komplementarnosti in nepodvajanja z Natom. Letni pregled obrambe bo ministrom za obrambo podal skupno sliko o Evropskih obrambnih zmogljivostih in pomagal pri aktivnostih za pripravo nadaljnjih usmeritev za izboljšanje obrambnega sodelovanja v okviru izgradnje obrambnih zmogljivosti. Ministri so se na zasedanju seznanili s poročilom Evropske komisije o Evropskem obrambnem akcijskem načrtu (EDAP) in Evropskem obrambnem skladu (EDF). V razpravi o EDAP je državni sekretar dejal, da želi Slovenija zagotovitev kar najbolj enakopravne vključitve majhnih in srednje velikih podjetij iz Slovenije ter njihovo vključitev v dobavno verigo velikih obrambnih industrij.

 

O bojnih skupinah EU (EUBG) – Slovenija podpira prizadevanja za povečanje njihove uporabnosti in pripravljenosti za napotitev. Mag. Bizjak je v razpravi izpostavil pomen poenotenja temeljne strukture EUBG, saj bosta poenoten je in izboljšanje modularnosti bojnih skupin povečala njihov pomen in uporabnost. Zavzel se je za sistemske rešitve, ki bi zagotovile večjo predvidljivost stroškov, učinkovitejše financiranje in solidarnejšo delitev finančnega bremena.

 

Razprava o sodelovanju med EU in Natom je bila namenjena pregledu uresničevanja ukrepov implementacije skupne deklaracije o strateškem sodelovanju med obema organizacijama, na njej je sodeloval tudi generalni sekretar Nata Jens Stoltenberg. Kot je dejal mag. Bizjak, Slovenija konsistentno podpira tesnejše sodelovanje obeh institucij, dolgoročno pa se zavzema za vzpostavitev strateškega partnerstva, s katerim bi dosegli sinergijo in enovit obseg sil ter se izognili podvajanju. Operativno sodelovanje je po prepričanju mag. Bizjaka posebej smiselno zlasti v Sredozemlju, kjer že sodelujejo pripadniki Natove operacije Sea Guardian in operacije EU Sophia.

 

V nadaljevanju zasedanja so obrambni ministri in ministri za notranje zadeve držav članic EU na skupnem delovnem kosilu razpravljali o povezavi med notranjo in zunanjo varnostjo. Poudarek razprave je bil na terorizmu ter izmenjavi informacij med vojsko in organi pregona. Slovenija podpira prizadevanja, ki vodijo k večji povezanosti med notranjo in zunanjo varnostjo ter poglobljenim sodelovanjem med pristojnimi resorji, je dejal mag. Bizjak, saj te prilagoditve narekuje spremenjeno varnostno okolje v Evropi. Sklepi Strateškega pregleda obrambe med drugim poudarjajo zahtevo po povečanju odpornosti države pred prihodnjimi varnostnimi grožnjami, vključno s terorizmom, ter izboljšanju mehanizmov za spoprijemanje s temi grožnjami, vključno s hibridnimi, tako v Natu kot EU.