Skoči na vsebino

NOVICA

Vlada se je seznanila z informacijo o poteku postopka nakupa kolesnih vozil 8 x 8 za izgradnjo Srednje bataljonske bojne skupine Slovenske vojske

Vlada Republike Slovenije se je na današnji seji seznanila z Informacijo o poteku postopka nakupa bojnih kolesnih vozil 8 x 8 za izgradnjo Srednje bataljonske bojne skupine in nameravani priključitvi Republike Slovenije k večnacionalnemu programu BOXER v okviru mednarodne organizacije OCCAR. Ministrstvo za obrambo bo o poteku postopka nabave bojnih kolesnih vozil 8 x 8 za izgradnjo Srednje bataljonske bojne skupine in nameravani priključitvi Republike Slovenije k večnacionalnemu programu BOXER v okviru mednarodne organizacije OCCAR seznanilo tudi Odbor za obrambo.


Ministrstvo za obrambo ima v sprejetih dolgoročnih (Resolucija o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2025) in srednjeročnih (Srednjeročni obrambni program Republike Slovenije 2016–2020) razvojnousmerjevalnih planskih dokumentih med drugim opredeljeno tudi opremljanje Slovenske vojske z bojnimi kolesnimi vozili 8 x 8 (v nadaljevanju: BKV 8 x 8). Za realizacijo investicije v BKV 8 x 8 je Ministrstvo za obrambo skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na obrambnem področju pripravilo in potrdilo zahtevano investicijsko dokumentacijo. Ministrstvo za obrambo ima v finančnem načrtu ministrstva za leti 2018 in 2019 zagotovljena finančna sredstva za realizacijo projekta BKV 8 x 8.


BKV 8 x 8 z ustrezno oborožitvijo je mogoče pridobiti na več različnih načinov oziroma z različnimi postopki. V raziskavi trga so bile proučene naslednje možnosti, ki imajo pravno podlago v Direktivi 2009/81/EU o naročanju na področju obrambe in varnosti oziroma Zakonu o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti:


izvedba naročila po enem izmed postopkov, ki jih opredeljuje Zakon o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti (v nadaljevanju ZJNPOV);

izvedba postopka vlada–vladi, ki ga odda vlada vladi države članice EU ali tretje države v zvezi z dobavo vojaške opreme. Tovrstna naročila so na podlagi ZJNPOV izločena iz področja uporabe določb ZJNPOV;

izvedba postopka naročila, ki se odda skladno z mednarodnimi pravili. V praksi se največ naročil na podlagi navedene izjeme izvede preko mednarodnih organizacij Natove agencije za podporo in nabavo (v nadaljevanju: NSPA) in Organizacije vzajemnega sodelovanja na področju oborožitve (v nadaljevanju: OCCAR);

izvedba postopka naročila na podlagi 346. člena Pogodbe o delovanju Evropske unije.


Na podlagi izvedene raziskave trga in potrjene investicijske dokumentacije ter upoštevajoč opredeljene prednosti, slabosti in tveganja pri posameznih načinih in postopkih izbire dobavitelja BKV 8 x 8 je Ministrstvo za obrambo sprejelo enotno in strokovno podprto odločitev, da je najustreznejši postopek nabave BKV 8 x 8 priključitev Republike Slovenije k obstoječemu večnacionalnemu programu BOXER v okviru mednarodne organizacije OCCAR.


OCCAR (Organization Conjointe de Coopération en matiére d?Armement/Organization for Joint Armament Co-operation) je mednarodna organizacija, katere osnovni namen je upravljanje vojaških programov in opreme skozi celotni življenjski ciklus. Organizacija je bila ustanovljena s Konvencijo OCCAR, ki je enakovredna mednarodni pogodbi in se ji lahko priključujejo države članice Nata kot članice ali kot pridružene države posameznemu programu. Države članice OCCAR so Belgija, Francija, Nemčija, Italija, Španija in Velika Britanija, pridružene oziroma sodelujoče države pa Finska, Litva, Nizozemska, Turčija, Švedska, Poljska in Luksemburg. OCCAR trenutno upravlja 13 pomembnih programov, med katerimi je tudi program BOXER. Proračun OCCAR v letu 2017 je približno 3,8 milijarde evrov.


S sodelovanjem pri izgradnji zmogljivosti v okviru OCCAR bi Slovenija tudi izpolnila več zavezujočih kriterijev za sodelovanje v okviru stalnega strukturnega sodelovanja EU na področju obrambe (PESCO), in sicer na področju skupnega pristopa za odpravo ugotovljenih primanjkljajev zmogljivosti, uporabi organizacije OCCAR kot prednostnega mehanizma za vodenje projektov v okviru PESCO, povečanje povezljivosti med evropskimi državami ter spodbujanje krepitve evropske industrijske baze.


Za projekt izgradnje srednje bataljonske skupine Slovenske vojske je zanimiv večnacionalni program BOXER (BKV 8 x 8), v katerem trenutno sodelujejo Nemčija, Nizozemska in Litva, ki je k programu pristopila leta 2016 ter sklenila pogodbo za naročilo 91 vozil. V okviru programa BOXER je trenutno naročenih 696 vozil v 14 različnih konfiguracijah, dobavljenih pa je bilo že 421 vozil (Nemčiji in Nizozemski), ki so bila med drugim tudi uspešno preizkušena v Afganistanu (2011–2014). Trenutno izkazujejo interes k pridružitvi k programu BOXER še tri srednjeevropske države, Velika Britanija, dve južnoameriški državi in Japonska. Modularnost vozila omogoča nakup ločenih modulov (Drive Modules in Mission Modules) glede na dejanske potrebe in ne celotnega kompleta vozila. Na ta način je zagotovljena možnost oblikovanja strukture vozila (modulov) glede na dejanske potrebe, v katerih bo Republika Slovenija zagotavljala razpoložljivost navedenih vozil. 


Ministrstvo za obrambo bo februarja 2018 podalo pisno pobudo na mednarodno organizacijo OCCAR za pristop Slovenije k večnacionalnemu programu BOXER. V nadaljevanju bo ministrstvo izvajalo vse aktivnosti, potrebne za pristop k večnacionalnemu programu BOXER. Dokončni predlog pristopa k večnacionalnemu programu BOXER v okviru mednarodne organizacije OCCAR in potrditev pravno zavezujočih dokumentov bo na predlog Ministrstva za obrambo obravnavala Vlada Republike Slovenije predvidoma septembra–oktobra 2018.