Skoči na vsebino

NOVICA

Pripravljen je predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gasilstvu

Na spletnem portalu eUprava E-demokracija (predlogi predpisov)  je objavljen predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gasilstvu (v nadaljnjem besedilu: predlog). Rok za komentarje je 30. april 2019. Predlog je prav tako objavljen na spletnih straneh Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Tudi prek te objave je mogoče do 30. aprila 2019 oddati pripombe in predloge.  

 

Namen predloga je posodobitev nekaterih  določb, z namenom jasnosti, razumljivosti in nedvoumnosti.  Ne posega v sistemsko ureditev področja gasilstva.

 

Predlog na novo določa aktivnosti, opredeljene kot »druge operativne naloge«, ki jih gasilske organizacije izvajajo kot pridobitno dejavnost, uvaja pojma »gasilec pripravnik« in »gasilec veteran«, ki bosta pod pogoji določenimi v zakonu lahko sodelovala v intervencijah kot operativna člana. Podrobneje opredeljuje pojem »gasilske nepremičnine«, ki jih gasilske enote uporabljajo za izvajanje svoje dejavnosti. 

 

Ureja področje evidenc, ki jih bodo vodili upravičenci, in sicer ministrstvo, pristojno za gasilstvo, Gasilska zveza Slovenije in Združenje slovenskih poklicnih gasilcev ter upravičenost do vpogleda v evidence.

 

Na novo ureja posebne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati kandidati za poklicnega gasilca, poklicni gasilci, ki kot operativni vodje vodijo delo v poklicni gasilski enoti, in poklicni gasilci, ki kot poveljniki vodijo operativno delo v poklicni gasilski enoti.

 

Predlog na novo ureja možnost organiziranja skupne gasilske enote, ki jo lahko ustanovijo gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije, ki delujejo na zaokroženem industrijskem kompleksu.

Na področju usposabljanja predlog natančneje določa, katera usposabljanja izvaja Gasilska šola, katera pa izvaja Gasilska zveza Slovenije oziroma druga pooblaščena institucija.

 

Prelog opredeljuje načrte aktiviranje gasilskih enot širšega pomena (GEŠP) in daje podlago za določitev posebnega alarmnega znaka za aktiviranje gasilskih enot, namesto sedaj predpisanega znaka za »opozorilo«.