Skoči na vsebino

EKOLOGIJA

VPLIV NA OKOLJE

Narejena je bila vrsta raziskav, v katerih je ocenjen vpliv prenove letališča na okolje; na zrak in podnebje, tla in vode, na gozdne in kmetijske površine, na rastlinstvo in živalstvo, naravovarstvena območja ter na kulturno dediščino.

 

Stroka je ocenila, da po prenovi  zrak v okolici letališča ne bo slabše kakovosti zaradi onesnaženosti, značilne za letalski promet; s prašnimi delci, dušikovimi oksidi,  ogljikovim monoksidom. Tudi emisije toplogrednih plinov bodo v primerjavi s cestnim prometom zanemarljive.

 

Tla so na tem območju že degradirana. Nevarnost  za onesnaženost tal predstavlja  neurejeno  odvodnjavanje  z vzletno pristajalne steze in ploščadi. S prenovo bo odvodnjavanje urejeno, odplake pa speljane čistilno napravo.

 

Gozdovi in kmetijske površine okoli letališča s prenovo ne bodo hudo prizadeti. Na kmetijske površine bo najbolj vplivala ureditev prometnic okoli letališča,  na gozdne površine pa posek 20 ha gozda zaradi nove cone za odmetavanje tovora v nujnih postopkih. Varovanih gozdov in gozdnih rezervatov pa v pasu 2 km okoli letališča ni.

 

RUŠENJE OBJEKTOV

Na območju letališča  bodo porušeni nepotrebni in  dotrajani objekti. Porušeni bodo  stari kontrolni stolp, črpališča goriva,  različni nastanitveni objekti, transformatorska postaja,  garaže in druge manjše zgradbe. Zaradi podaljšanja vzletno pristajalne steze bo porušenih  6 zaklonilnikov za letala na obeh straneh steze.  Za rušenje je predvidenih 16 objektov.

 

FOTO: Anton Hribernik, BRZOL

 

Ob vzletno pristajalni stezi so  zdrobili vse štiri  za rušenje predvidene  zaklonilnike za lovska letala.