Skoči na vsebino

STATUS IN KATEGORIJA LETALIŠČA

STATUS


Vojaško letališče

Letališče je osrednje slovensko vojaško letališče in letalska baza Slovenske vojske, kjer bo stalno nameščena glavnina letalskih enot.

Mešano (civilno) letališče

Letališče bo imelo status mešanega letališča, saj bo vojaško letališče usposobljeno tudi za civilni zračni promet.

Mednarodno in javno letališče

Letališče bo imelo status mednarodnega letališča in je vpisano tudi v register civilnih javnih letališč.

Letališče Cerklje ob Krki je vojaško-civilno letališče, usposobljeno za promet vojaških in civilnih zračnih plovil. Vpisano je v register javnih letališč Republike Slovenije. Odločitev, da bo osrednje vojaško letališče, je sprejel Državni zbor z  Resolucijo o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske (Ur. l. 89/04), Srednjeročnim obrambnim programom za obdobje 2007–2010 in Srednjeročnim obrambnim programom za obdobje 2007–2012. Natančneje je namen in vlogo letališča določila vlada z Načrtom izvajanja podpore države gostiteljice v RS (št. 802-03/2001-11, z dne 10. 6. 2003), s katerim je to letališče določeno za izvajanje podpore države gostiteljice po letu 2007, in s sklepom, da sprejme predlog Nata za usposobitev letališča za skupne naloge zavezništva in za naložbo v infrastrukturo letališča (št. 871-02/2005 – 2, z dne 10. 3. 2005).


KATEGORIJA

 
Letališče bo zgrajeno in opremljeno po merilih za instrumentalni in neinstrumentalni  prilet CAT I. Na prenovljenem letališču bodo lahko pristajala in vzletala vojaška in civilna letala, tudi v pogojih omejene vidljivosti, podnevi in ponoči. Letališče bo zgrajeno po standardih za kategorizacijo 4 E po ICAO (International Civil Aviation Organization).

Kategorija letališča je določena glede na velikost letal, ki bodo na njem pristajala. Referenčne kode so objavljene v Pravilniku o letališčih, Uradni list RS, št. 42/2008, 30.4.2008 - Pravilnik o letališčih


Letališke službe
 

 •  služba kontrole zračnega prometa
 •  služba letalskih informacij
 •  služba letalskih telekomunikacij
 •  služba letalske meteorologije
 •  reševalno gasilska služba
 •  služba za odstranjevanje zrakoplovov v okvari
 •  služba za vzdrževanje in nadzor letaliških površin, objektov naprav, sredstev, ovir, vizualnih pripomočkov in oznak, sistemov električnega napajanja in osvetlitve
 •  služba za zmanjšanje nevarnosti, ki jih povzročajo ptice
 •  služba za upravljanje ploščadi
 •  služba varovanja
 •  služba nujne medicinske pomoči ali prve pomoči
 •  služba za zagotavljanje oskrbe z letalskimi gorivi, mazivi, olji in fluidi
 •  služba zemeljske obravnave zrakoplovov, potnikov in tovora oziroma zemeljske oskrbe


Specialna letališka vozila

Za obratovanje letališča bo dopolnjenih  6 skupin  specialno opremljenih vozil za delovanje letaliških služb. Vrsto in število specialnih vozil in opreme predpisuje zakon o letalstvu in je določena glede na kategorijo javnega letališča.   Potrebna bodo nova gasilska in reševalna vozila, vozila za oskrbo zrakoplovov z gorivom, vozila za oskrbo z bojnimi sredstvi, vozila za sprejem in odpravo zrakoplovov in vozila za sprejem in odpravo potnikov in prtljage,  ter vozila za vzdrževanje letaliških površin.

Specialna letališka vozila bodo osebna in tovorna : cisterne za gorivo, gasilski avtomobili, vlačilci za letala, t.i. »Follow me« avtomobili, reševalni avtomobili, snežni plugi in čistilci letaliških površin, minibus in avtobus, vozilo za razledenitev letal … Z avtomobili bo kupljena tudi specialna letališka  oprema, od dvižne ploščadi za letala,  stopnic za izstop potnikov  do samohodnega agregata za vžig letal. Specialna letališka vozila in oprema se  bo nabavljala postopno, do leta 2012.      


CIVILNA RABA VOJAŠKIH LETALIŠČ

Evropska organizacija za varnost  letenja EUROCONTROL priporoča  civilno rabo vojaških letališč. Pripravili so smernice in 78 priporočil, kako naj države določijo  institucionalne, pravne, finančne in tehnične okvire, pa  tudi operativne postopke za  delovanje letališč dvojne rabe. Za jasna določila obratovanja morajo poskrbeti vojaške organizacije, odgovorne za letališče in civilne, ki ga želijo uporabljati.  


VZROKI  DVOJNE  RABE

Glavni vzrok so napovedi, da se bo  znatno povečal zračni promet in z njim potrebe  po večjih kapacitetah letališč. Te zmogljivosti je mogoče zagotoviti tudi z uporabo vojaških letališč za civilno letalstvo, ne le s širjenjem obstoječih civilnih letališč. Tako  bo mogoče slediti razvoju zračnega prometa in obdržati zahtevano raven varnosti in učinkovitosti. Na vojaških letališčih je za civilno sfero zanimiva predvsem določena vrsta letalskega prometa; prevoz tovora,  nizkocenovni prevozniki, poslovno, pa tudi splošno letalstvo.

PREDNOSTI DVOJNE RABE

Vojaška letališča so organizirana in strukturirana za specifične vojaške operacije in se  razlikujejo od civilnih po obliki, obsegu, opremi  ter tehnični in logistični podpori, če obratujejo za potrebe vojaškega letalstva. Odločitev,  ali bodo na njih dovoljene civilne operacije,  je v izključni pristojnosti nacionalnih vlad, saj so obrambna vprašanja pristojnost in odgovornost države. Eurocontrol priporoča dvojno rabo, ker prinaša prednosti vojaški in civilni sferi.

Identificirane potencialne prednosti so dodatne letališke zmogljivosti na že obstoječih letališčih, prednosti pri obratovanju, pri varovanju okolja,  ekonomičnost obratovanja,    splošne družbene družbene koristi in tudi izboljšanje vojaško-civilnih odnosov.

 

PRIMERI DOBRIH PRAKS

Skupna civilno-vojaška raba določenih vojaških letališč je  v mnogih državah že desetletja v praksi. Lahko je urejena z  nacionalno zakonodajo ali z dogovori, ki civilnim in vojaškim organizacijam določajo pristojnosti ni odgovornosti. Eurocontrol izpostavlja 4 primere dobrih praks:


SLOVENIJA – zaradi celovite ocene vplivov na okolje ob prenovi vojaškega letališča Cerklje ob Krki, na katerem bo dovoljen tudi civilni promet. Izpostavljeno je, da po slovenski zakonodaji naštete analize in študije niso obvezne za vojaška, so pa za civilna letališča in da so se pristojni kljub temu odločili za dvojno rabo letališča.

Naštete so raziskave, na osnovi katerih je bil pripravljen državni prostorski načrt za prenovo letališča Cerklje ob Krki. .

1. Navigacijske študije

2. Topografske analize

3. Meteorološke analize

4. Geodetske raziskave

5. Geološke analize

6. Študije prometa

7. Ekološke študije, o zaščiti voda, zraka, ptic in  onesnaženosti s hrupom

8. Študije o zaščiti kulturne in arheološke dediščine

9. Demografske študije

10. Ekonomske raziskave: o vplivu na zaposlovanje, transport, turizem, tovorni promet, raziskave stroškov in koristi

 

ITALIJA  - zaradi dobre prakse kategorizacije vojaških letališč. Obrambno ministrstvo je leta  2008 razvrstilo svoja vojaška letališča v 5 kategorij. Z dekretom je jasno razmejilo, kje in pod kakšnimi pogoji je mogoče sobivanje s civilnim letalstvom. Na nekaterih letališčih civilni promet sploh ni dovoljen, na nekaterih je vojska prisotna le z manjšimi aktivnostmi, z nekaterih se je vojska umaknila in jih v celoti prepustila civilnemu letalstvu.

FRANCIJA -  tudi zaradi kategorizacije letališč. Vsa francoska letališča, z izjemo privatnih, so razvrščena na tri liste. Večino vojaških je na drugi listi, kamor so umeščena letališča, na katerih prevladuje vojaški promet, civilni pa je dovoljen le pod posebnimi pogoji.

ZDA  - zaradi  najboljšega  sistema odločanja za izvedbo civilne rabe vojaških letališč. Nacionalni načrt združenega sistema letališč so pripravljali desetletja, trenutno pa je v ZDA  22 letališč v skupni rabi.

 

EUROCONTROL Guidelines

Supporting the Civil Use of Military Aerodromes je objavljen na

www.eurocontrol.int/mil/public/standard_page/cuma.html