Skoči na vsebino

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA MINISTRSTVA ZA OBRAMBO

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

  

Naziv organa: Ministrstvo za obrambo

Odgovorna uradna oseba: Karl Erjavec

Datum prve objave kataloga: 14. 2. 2006

Datum zadnje spremembe: 14. 9. 2018

Naslov: Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana

Telefon: n. c. (01) 471 22 11

Telefaks: g. p. (01) 471 29 78

Elektronski naslov: glavna.pisarna(at)mors.si

  

Katalog je dostopen le v elektronski obliki na svetovnem spletu: www.mo.gov.si

 

2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH S KATERIMI RAZPOLAGA

2.a Organigram in podatki o organizaciji organa

 

Kratek opis delovnega področja

 

Na podlagi 35. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14 in 90/14; v nadaljevanju: ZDU-1) Ministrstvo za obrambo opravlja naloge na področjih obrambnega sistema in sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

 

Ministrstvo za obrambo opravlja upravne in strokovne zadeve, ki zadevajo:  

 • obrambni načrt države,
 • razvoj, organizacijo, opremljanje, delovanje in vodenje Slovenske vojske,
 • priprave civilne obrambe, upravne zveze in kriptografsko zaščito v obrambnem sistemu,
 • vojaško šolstvo,
 • organizacijo, priprave in izvajanje sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter pravice in dolžnosti državljanov na obrambnem področju ter v zaščiti in reševanju.

2.b Kontaktni podatki uradnih oseb pristojnih za posredovanje informacij javnega značaja

  

Uradne osebe Ministrstva za obrambo

in organov v sestavi,

pristojne za posredovanje informacij javnega značaja

PODROČJE PRISTOJNOSTI

  

Urška Čakš
telefon: (01) 471 23 82

e-pošta: glavna.pisarna(at)mors.si
Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana

Ksenja Miholič Alvarez
telefon: (01) 471 14 12
e-pošta: glavna.pisarna(at)mors.si
Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana

- Ministrstvo za obrambo RS 

- Inšpektorat RS za obrambo 

- Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 

 

  

Mojca Grašič - podsekretarka za sistemske kadrovske zadeve
telefon: (01) 471 1007
telefaks: (01) 471 2024
e-pošta: mojca.grasic(at)mors.si
Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana

- Generalštab Slovenske vojske

  

Neža Škufca - višja svetovalka
telefon: (01) 471 22 70
telefaks: (01) 471 16 50
e-pošta: neza.skufca(at)urszr.si
Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana

- Uprava RS za zaščito in reševanje 

  

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

 

Državni predpisi 

Predpisi EU

 • Direktiva 2014/24/EU o javnem naročanju na klasičnem področju;
 • Direktiva 2009/81/ES o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti;
 • Direktiva 2009/43/ES o poenostavitvi pogojev za prenos obrambnih proizvodov znotraj EU;
 • Direktiva Sveta 89/391/EGS z dne 12. junija 1989 o izvajanju ukrepov za spodbujanje izboljšav varnosti in zdravja delavcev (UL RS, št. 183),
 • Direktiva Sveta 89/618/EURATOM z dne 27. novembra 1989 o obveščanju prebivalstva o ukrepih zdravstvenega varstva, ki jih je treba sprejeti, in o pravilih ravnanja v primeru radiološkega izrednega dogodka (UL RS, št. 357),
 • Direktiva Sveta 96/29/EURATOM z dne 13. maja 1996 o odločitvi temeljnih varnostnih standardov za varstvo zdravja delavcev in prebivalstva pred nevarnostmi zaradi ionizirajočega sevanja  (UL RS, št. 159),
 • Direktiva Sveta 96/82/ES z dne 9. decembra 1996 o obvladovanju nevarnosti večjih nesreč, v katere so vključene nevarne snovi  (UL RS, št. 10),
 • Direktiva sveta z dne 8. decembra 1975 o kakovosti kopalnih voda (76/160/EGS) 31976L0160 (Prevod: Da (Finaliziran),
 • Sklep sveta 2001/264/ES o sprejetju predpisov Sveta o varovanju tajnosti (UL RS 101, 11/04/2001, str. 0001–0066),
 • Sklep Sveta o spremembi Sklepa Sveta 2001/264/ES o sprejetju predpisov Sveta o varovanju tajnosti (UL RS 063, 28/02/2004, str. 0048–0052),
 • A secure europe in a better world, European Security Strategy, Brussels, 12 December 2003,    
 • EU Headline Goal 2010, European Council, June 2004,
 • Treaty on European Union (Title V), Provisions on a Common Foreign and Security Policy.

Predpisi zveze Nato

 • The North Atlantic Treaty, Washington D.C., 4 April 1949, 
 • Protocol to the North Atlantic Treaty on the Accession of the Republic of Slovenia, Brussels, 26 March 2003, http://www.Nato.int/docu/basictxt/b030326g.pdf;
 • The Alliance's Strategic Concept, approved by the Heads of State and Government participating in the meeting of the North Atlantic Council in Washington D.C. on 23rd and 24th April 1999, http://www.Nato.int/docu/pr/1999/p99-065e.htm;
 • Natov CCMS program – trajnostna gradnja za potrebe vojaške infrastrukture, 
 • Dokument C-M(2002)49 (ni javno dostopen).

 

2.č Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)

2.d Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

 • Doktrina civilne obrambe RS
 • Doktrina zaščite, reševanja in pomoči
 • Državni načrt zaščite in reševanja ob velikih požarih v naravi
 • Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
 • Nacionalni raziskovalni program
 • Načrt izvajanja podpore države gostiteljice (Host Nation Support-HNS) v Republiki Sloveniji
 • Načrt opremljanja temeljnih razvojnih programov v obdobju 2000-2007
 • Obrambna strategija Republike Slovenije
 • Resolucija o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske (ReDPROSV)
 • Resolucija o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije (ReSNV)
 • Strateški pregled obrambe 2002/2003 z vizijo razvoja do leta 2015

 

2.e Katalog vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

 • Dostop do informacij javnega značaja
 • Evidentiranje kandidatov za pogodbeno opravljanje službe v Slovenski vojski
 • Evidentiranje kandidatov za prostovoljno služenje vojaškega roka
 • Imenovanje revizorjev za revizije projektne dokumentacije za zaklonišča
 • Izdaja dovoljenj za promet z vojaškim orožjem in opremo 
 • Izdaja mednarodnih uvoznih potrdil
 • Izdaja pooblastil preglednikom zaklonišč
 • Izdaja pooblastil za izvajanje požarnega varovanja
 • Izdaja pooblastil za izvajanje programov usposabljanja za reševanje iz vode
 • Izdaja pooblastil za izvajanje usposabljanja za varstvo pred požarom
 • Izdaja pooblastil za pregledovanje in preizkušanje vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite
 • Izdaja pooblastil za preizkušanje hidrantnih omrežij
 • Izdaja pooblastil za vzdrževanje gasilnikov
 • Izdaja posameznih dovoljenj v prometu z obrambnimi proizvodi
 • Izdaja potrdil o dostavi blaga 
 • Izdaja potrdila o opravljanju dolžnosti pri obrambi Republike Slovenije
 • Izdaja soglasij za posege v prostor in stanovanja, katerih lastnik je RS in jih upravlja ministrstvo
 • Izdaja soglasij za proizvodnjo vojaškega orožja in opreme 
 • Izdaja soglasja pri prometu z zemljišči
 • Ocenjevanje zdravstvene sposobnosti za vojaško službo
 • Odlaganje vojaških vaj
 • Odlaganje vojaških vaj
 • Odložitev usposabljanja pripadnikov Civilne zaščite
 • Podelitev pooblastila za izvajanje programov usposabljanja pripadnikov Civilne zaščite in drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč
 • Podelitev statusa društva, ki deluje v javnem interesu
 • Predhodno mnenje k obratovalnim dovoljenjem za naravna kopališča
 • Prekrškovni postopek
 • Priznanje pravice do enkratne denarne pomoči
 • Usposabljanje za obravnavo in varovanje tajnih podatkov v COU Poljče
 • Varnostno preverjanje
 • Zagotovitev obrambnih potreb

 

2.f Seznam javnih evidenc, ki jih upravlja organ

2.g Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

 • Enotni računovodski sistem MFERAC
 • Evidenca daril v okviru opravljanja službe
 • Evidenca dokumentarnega gradiva CRNE
 • Evidenca dokumentarnega gradiva DVOR
 • Evidenca Natovih kodifikacijskih številk (NSN)
 • Evidenca Natovih standardizacijskih dokumentov (STANAG, AP)
 • Evidenca o dejanski zasedenosti delovnih mest
 • Evidenca o upravnih postopkih – upravna statistika
 • Evidenca slovenskih proizvajalcev v Natovem kodifikacijskem sistemu (N-CAGE)
 • Evidenca Slovenskih vojaških standardov (SVS)
 • Evidenca službenih avtomobilov
 • Kadrovska evidenca in stroški dela – sistem MFERAC – N4

 

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

 

Elektronska pot – prek spleta

 

Dostop do informacij javnega značaja je omogočen na spletnih naslovih:

 

Neposreden dostop – osebno

 

Informacije so vam na voljo, ne da bi jih posebej zahtevali od uradnih oseb, pristojnih za posredovanje informacij javnega značaja. Nekatere so na voljo v posameznih brošurah in na informativnih listih, skupni katalog informacij javnega značaja za MO RS in organe v sestavi pa je med poslovnim časom ministrstva v fizični obliki dostopen v Glavni pisarni ministrstva na Vojkovi cesti 55 v Ljubljani, in sicer pri svetovalcu za pomoč strankam in pri uradnih osebah, pristojnih za posredovanje informacij javnega značaja.

 

Poslovni čas ministrstva se začne v ponedeljek, torek, sredo in četrtek ob 9. uri ter konča ob 15.30, v petek pa se začne ob 9. uri in konča ob 14.30.

 

 

Dostop na podlagi posebne zahteve

 

Informacije, ki niso neposredno dostopne v prostorih ministrstva ali na svetovnem spletu, vam bomo posredovali na zahtevo. Zahtevo lahko vložite osebno v prostorih ministrstva, po telefonu, po pošti ali po elektronski poti.

 

Na podlagi vaše zahteve mora ministrstvo posredovati informacijo, ki jo poseduje (če to lahko stori, ne da bi jo bilo treba posebej preoblikovati v odgovor, ki ga zahtevate). Dostop do informacije lahko zavrne le v primeru, če obstaja kateri od enajstih zakonsko določenih razlogov. Razlogi, ki so določeni v 6. členu Zakona o dostopu do informacij javnega značaja, so na primer tajni podatek; poslovna skrivnost; osebni podatek, ki pomeni kršitev varstva osebnih podatkov; podatek, ki pomeni kršitev zaupnosti davčnega postopka; podatek, pridobljen ali sestavljen zaradi upravnega postopka in katerega razkritje bi škodovalo izvedbi postopka; podatek iz dokumenta, ki je bil sestavljen v zvezi z notranjim delovanjem oziroma dejavnostjo organa in bi njegovo razkritje povzročilo motnje pri delovanju oziroma dejavnosti organa, in drugi. V teh primerih lahko ministrstvo pod določenimi pogoji prosilcu omogoči delni dostop.

 

Ob pozitivno rešeni zahtevi vam bomo omogočili seznanitev z vsebino zahtevane informacije tako, da vam jo bomo dali na vpogled ali pa vam zagotovili prepis, fotokopijo ali elektronski zapis (odvisno od zahteve), in sicer:

 

– osebno v prostorih ministrstva

 

Informacije javnega značaja lahko zahtevate osebno v prostorih ministrstva, in sicer ustno ali pisno na zapisnik. Postopek za obravnavo vaše zahteve je odvisen od njene oblike, kot je pojasnjeno v nadaljevanju.

 

– ustna zahteva

 

Prosilec se v poslovnem času (od 9. do 14.30 oziroma 15.30) lahko oglasi pri uradnih osebah za posredovanje informacij javnega značaja.

 

Če zahtevate dostop do informacije javnega značaja ustno, skladno z veljavno zakonodajo ne morete vložiti pritožbe na ustno negativno odločitev ministrstva. Pravno varstvo je mogoče samo na podlagi pisne zahteve.

 

– po telefonu

 

Podobno kot osebno lahko zahtevo podate tudi po telefonu. Če boste zahtevo podali po telefonu, vas prosimo, da posebej opozorite, da je to zahteva za dostop do informacij javnega značaja. Enako kot pri osebni ustni zahtevi, proti ustni negativni odločitvi ministrstva ni mogoča pritožba.

 

– zahteva ustno na zapisnik

 

Zahtevo lahko vložite ustno na zapisnik pri ministrstvu. V tem primeru se bo vaša zahteva upoštevala za pisno (glej spodaj). Zahtevo lahko ustno podate na sedežu ministrstva na zapisnik kadarkoli v poslovnem času.

 

– pisna zahteva v fizični obliki

 

Pisno zahtevo za dostop do informacij javnega značaja v fizični obliki lahko pošljete po pošti na naslov ministrstva ali jo v poslovnem času oddate osebno na ministrstvu. Zahteva mora vsebovati osebno ime, ime podjetja ali ime pravne osebe, navedbo o morebitnem zastopniku ali pooblaščencu ter naslov prosilca oziroma njegovega zastopnika ali pooblaščenca. V zahtevi morate navesti, katero informacijo želite pridobiti in kako se želite z njo seznaniti (vpogled, kopija, prepis ali elektronski zapis). Informacijo, ki je zavarovana skladno z zakonom, ki ureja avtorsko pravico, lahko dobite le na vpogled.

 

Če zahtevate dostop do informacij javnega značaja pisno, imate zagotovljeno tudi pravno varstvo. Ministrstvo mora o vaši zahtevi odločiti praviloma v roku 20 delovnih dni. Le izjemoma lahko s posebnim sklepom rok podaljša za največ 30 dni. Če menite, da vam je bila posredovana druga informacija, kot ste jo zahtevali, mora ministrstvo o vaši ponovni zahtevi po določeni informaciji odločiti v treh dneh. Če je zahteva nepopolna in je ministrstvo ne more obravnavati, vas bomo pozvali, da zahtevo dopolnite. Pri tem vam bo pomagala uradna oseba, pristojna za posredovanje informacij javnega značaja (kontaktni podatki so v prvi točki kataloga).

 

Ministrstvo vam mora posredovati le informacijo, ki jo dejansko poseduje (če to lahko stori, ne da bi jo bilo treba posebej preoblikovati v odgovor, ki ga zahtevate). Dostop do informacije lahko zavrne le, če obstaja kateri izmed enajstih zakonsko določenih razlogov. Ob zavrnitvi vaše zahteve imate pravico do pritožbe zoper odločbo, s katero je organ zahtevo zavrnil, ter zoper sklep, s katerim je organ zahtevo zavrgel. O pritožbi odloča informacijski pooblaščenec.

 

Če ste nezadovoljni z odločitvijo informacijskega pooblaščenca, pa je mogoče sprožiti še upravni spor (postopek pred Upravnim sodiščem).

 

– zahteva v elektronski obliki

 

Zahtevo za dostop do informacij javnega značaja lahko podate tudi po elektronski poti, pri čemer se ta zahteva lahko poda kot

 • pisna: po elektronski poti lahko na uradni elektronski naslov ministrstva gp.mo(at)gov.si ali glavna.pisarna(at)mors.si ali na naslove uradnih oseb, pristojnih za posredovanje IJZ, oddate tudi pisno zahtevo, brez elektronskega podpisa, če v njej posebej navedete, da želite, da se obravnava kot pisna zahteva;
 • ustna: elektronska zahteva bo obravnavana enako kot ustna, če v njej ne bo posebej navedeno, da želite, da se zahteva obravnava kot pisna. To pomeni, da v primeru zavrnitve ni mogoča pritožba. Pravice prosilca in obveznosti ministrstva so v takem primeru enake, kot če bi jo podali ustno v prostorih ministrstva ali po telefonu.

 

Delni dostop

 

Če boste zahtevali vpogled v dokument, ki vsebuje informacije iz 6. člena ZDIJZ (izjeme) ali njegov del, si bomo prizadevali, da bi vašo zahtevo ugodno rešili in vam omogočili vsaj delni dostop. Pripravili bomo kopijo dokumenta, pri čemer bomo tiste dele, do katerih vam skladno z zakonsko določenimi izjemami ne smemo dovoliti dostopa, izločili iz dokumenta tako, da jih bomo prečrtali, fizično odstranili, trajno prekrili ali drugače naredili nedostopne, če gre za dokument v fizični obliki. Če gre za dokument v elektronski obliki, bomo informacije zbrisali, kodirali, blokirali, omejili ali drugače naredili nedostopne. Delni dostop se omogoči le, če zaupnost dokumenta ni ogrožena. Tako se upošteva, da informacije iz dokumenta ni mogoče izločiti, če bi bilo izločeno informacijo mogoče prepoznati iz drugih informacij v dokumentu.

 

 

Opis dostopa za ljudi s posebnimi potrebami

 

Prilagojen dostop po elektronski poti na spletni strani ministrstva, in sicer v obliki pretvorbe besedila v obliko, ki je bolj berljiva, je v pripravi.

 

Prosilci se lahko osebno oglasijo na sedežu ministrstva, kjer so v zgradbah dvigala in je dostop mogoč z invalidskim vozičkom. Če ne bo drugih možnosti, lahko na zahtevo prosilca informacijo tudi preberemo oziroma ustno obrazložimo.

 

4. STROŠKOVNIK

Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja, 16., 17. in 18. člen

 

Za posredovanje informacij lahko organ prosilcu zaračuna le materialne stroške, kadar ti presegajo 20 eurov (z vključenim DDV).

 

Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja brez DDV:

 1. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 eura,
 2. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 eura,
 3. ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 eura,
 4. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 eura,
 5. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 eura,
 6. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 eura,
 7. elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 eura,
 8. elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 eura,
 9. elektronski zapis na enem USB-ključku, cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil,
 10. pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 eura,
 11. pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 eura,
 12. poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.

 

5. MOREBITNI STROŠKOVNIK ZA PONOVNO UPORABO, CENIK ALI DRUGE POGOJE ZA PONOVNO UPORABO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

6. NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANE INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA

 1. Obveščanje o naravnih in drugih nesrečah,
 2. ocenjevanje škode,
 3. pomoč tujini ob naravnih in drugih nesrečah,
 4. podatki o številu in strukturi zaposlenih
 5. podatki o izpolnjevanju pogojev za zaposlitev,
 6. podatki o izobraževanju delavcev,
 7. podatki o prejemkih delavcev,
 8. podatki o javnih naročilih,
 9. študije o vplivu vojaških objektov na okolje in
 10. nakupi oborožitve.