Skoči na vsebino

OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH IJZ

 

Elektronska pot – prek spleta

 

Dostop do informacij javnega značaja je omogočen na spletnih naslovih:

 

Neposreden dostop – osebno

 

Informacije so vam na voljo, ne da bi jih posebej zahtevali od uradnih oseb, pristojnih za posredovanje informacij javnega značaja. Nekatere so na voljo v posameznih brošurah in na informativnih listih, skupni katalog informacij javnega značaja za MO RS in organe v sestavi pa je med poslovnim časom ministrstva v fizični obliki dostopen v Glavni pisarni ministrstva na Vojkovi cesti 55 v Ljubljani, in sicer pri svetovalcu za pomoč strankam in pri uradnih osebah, pristojnih za posredovanje informacij javnega značaja.

 

Poslovni čas ministrstva se začne v ponedeljek, torek, sredo in četrtek ob 9. uri ter konča ob 15.30, v petek pa se začne ob 9. uri in konča ob 14.30.

 

 

Dostop na podlagi posebne zahteve

 

Informacije, ki niso neposredno dostopne v prostorih ministrstva ali na svetovnem spletu, vam bomo posredovali na zahtevo. Zahtevo lahko vložite osebno v prostorih ministrstva, po telefonu, po pošti ali po elektronski poti.

 

Na podlagi vaše zahteve mora ministrstvo posredovati informacijo, ki jo poseduje (če to lahko stori, ne da bi jo bilo treba posebej preoblikovati v odgovor, ki ga zahtevate). Dostop do informacije lahko zavrne le v primeru, če obstaja kateri od enajstih zakonsko določenih razlogov. Razlogi, ki so določeni v 6. členu Zakona o dostopu do informacij javnega značaja, so na primer tajni podatek; poslovna skrivnost; osebni podatek, ki pomeni kršitev varstva osebnih podatkov; podatek, ki pomeni kršitev zaupnosti davčnega postopka; podatek, pridobljen ali sestavljen zaradi upravnega postopka in katerega razkritje bi škodovalo izvedbi postopka; podatek iz dokumenta, ki je bil sestavljen v zvezi z notranjim delovanjem oziroma dejavnostjo organa in bi njegovo razkritje povzročilo motnje pri delovanju oziroma dejavnosti organa, in drugi. V teh primerih lahko ministrstvo pod določenimi pogoji prosilcu omogoči delni dostop.

 

Ob pozitivno rešeni zahtevi vam bomo omogočili seznanitev z vsebino zahtevane informacije tako, da vam jo bomo dali na vpogled ali pa vam zagotovili prepis, fotokopijo ali elektronski zapis (odvisno od zahteve), in sicer:

 

– osebno v prostorih ministrstva

 

Informacije javnega značaja lahko zahtevate osebno v prostorih ministrstva, in sicer ustno ali pisno na zapisnik. Postopek za obravnavo vaše zahteve je odvisen od njene oblike, kot je pojasnjeno v nadaljevanju.

 

– ustna zahteva

 

Prosilec se v poslovnem času (od 9. do 14.30 oziroma 15.30) lahko oglasi pri uradnih osebah za posredovanje informacij javnega značaja.

 

Če zahtevate dostop do informacije javnega značaja ustno, skladno z veljavno zakonodajo ne morete vložiti pritožbe na ustno negativno odločitev ministrstva. Pravno varstvo je mogoče samo na podlagi pisne zahteve.

 

– po telefonu

 

Podobno kot osebno lahko zahtevo podate tudi po telefonu. Če boste zahtevo podali po telefonu, vas prosimo, da posebej opozorite, da je to zahteva za dostop do informacij javnega značaja. Enako kot pri osebni ustni zahtevi, proti ustni negativni odločitvi ministrstva ni mogoča pritožba.

 

– zahteva ustno na zapisnik

 

Zahtevo lahko vložite ustno na zapisnik pri ministrstvu. V tem primeru se bo vaša zahteva upoštevala za pisno (glej spodaj). Zahtevo lahko ustno podate na sedežu ministrstva na zapisnik kadarkoli v poslovnem času.

 

– pisna zahteva v fizični obliki

 

Pisno zahtevo za dostop do informacij javnega značaja v fizični obliki lahko pošljete po pošti na naslov ministrstva ali jo v poslovnem času oddate osebno na ministrstvu. Zahteva mora vsebovati osebno ime, ime podjetja ali ime pravne osebe, navedbo o morebitnem zastopniku ali pooblaščencu ter naslov prosilca oziroma njegovega zastopnika ali pooblaščenca. V zahtevi morate navesti, katero informacijo želite pridobiti in kako se želite z njo seznaniti (vpogled, kopija, prepis ali elektronski zapis). Informacijo, ki je zavarovana skladno z zakonom, ki ureja avtorsko pravico, lahko dobite le na vpogled.

 

Če zahtevate dostop do informacij javnega značaja pisno, imate zagotovljeno tudi pravno varstvo. Ministrstvo mora o vaši zahtevi odločiti praviloma v roku 20 delovnih dni. Le izjemoma lahko s posebnim sklepom rok podaljša za največ 30 dni. Če menite, da vam je bila posredovana druga informacija, kot ste jo zahtevali, mora ministrstvo o vaši ponovni zahtevi po določeni informaciji odločiti v treh dneh. Če je zahteva nepopolna in je ministrstvo ne more obravnavati, vas bomo pozvali, da zahtevo dopolnite. Pri tem vam bo pomagala uradna oseba, pristojna za posredovanje informacij javnega značaja (kontaktni podatki so v prvi točki kataloga).

 

Ministrstvo vam mora posredovati le informacijo, ki jo dejansko poseduje (če to lahko stori, ne da bi jo bilo treba posebej preoblikovati v odgovor, ki ga zahtevate). Dostop do informacije lahko zavrne le, če obstaja kateri izmed enajstih zakonsko določenih razlogov. Ob zavrnitvi vaše zahteve imate pravico do pritožbe zoper odločbo, s katero je organ zahtevo zavrnil, ter zoper sklep, s katerim je organ zahtevo zavrgel. O pritožbi odloča informacijski pooblaščenec.

 

Če ste nezadovoljni z odločitvijo informacijskega pooblaščenca, pa je mogoče sprožiti še upravni spor (postopek pred Upravnim sodiščem).

 

– zahteva v elektronski obliki

 

Zahtevo za dostop do informacij javnega značaja lahko podate tudi po elektronski poti, pri čemer se ta zahteva lahko poda kot

  • pisna: po elektronski poti lahko na uradni elektronski naslov ministrstva gp.mo(at)gov.si ali glavna.pisarna(at)mors.si ali na naslove uradnih oseb, pristojnih za posredovanje IJZ, oddate tudi pisno zahtevo, brez elektronskega podpisa, če v njej posebej navedete, da želite, da se obravnava kot pisna zahteva;
  • ustna: elektronska zahteva bo obravnavana enako kot ustna, če v njej ne bo posebej navedeno, da želite, da se zahteva obravnava kot pisna. To pomeni, da v primeru zavrnitve ni mogoča pritožba. Pravice prosilca in obveznosti ministrstva so v takem primeru enake, kot če bi jo podali ustno v prostorih ministrstva ali po telefonu.

 

Delni dostop

 

Če boste zahtevali vpogled v dokument, ki vsebuje informacije iz 6. člena ZDIJZ (izjeme) ali njegov del, si bomo prizadevali, da bi vašo zahtevo ugodno rešili in vam omogočili vsaj delni dostop. Pripravili bomo kopijo dokumenta, pri čemer bomo tiste dele, do katerih vam skladno z zakonsko določenimi izjemami ne smemo dovoliti dostopa, izločili iz dokumenta tako, da jih bomo prečrtali, fizično odstranili, trajno prekrili ali drugače naredili nedostopne, če gre za dokument v fizični obliki. Če gre za dokument v elektronski obliki, bomo informacije zbrisali, kodirali, blokirali, omejili ali drugače naredili nedostopne. Delni dostop se omogoči le, če zaupnost dokumenta ni ogrožena. Tako se upošteva, da informacije iz dokumenta ni mogoče izločiti, če bi bilo izločeno informacijo mogoče prepoznati iz drugih informacij v dokumentu.

 

 

Opis dostopa za ljudi s posebnimi potrebami

 

Prilagojen dostop po elektronski poti na spletni strani ministrstva, in sicer v obliki pretvorbe besedila v obliko, ki je bolj berljiva, je v pripravi.

 

Prosilci se lahko osebno oglasijo na sedežu ministrstva, kjer so v zgradbah dvigala in je dostop mogoč z invalidskim vozičkom. Če ne bo drugih možnosti, lahko na zahtevo prosilca informacijo tudi preberemo oziroma ustno obrazložimo.

 

Stroški in cena