Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

UPRAVA RS ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE

 

Naslov: Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana    
Telefon: (01) 471 33 22     
Telefaks: (01) 431 81 17    
E-pošta: urszr(at)urszr.si 
Internet: www.sos112.si 

Davčna številka SI:  80501907
Matična številka:  2399229000
TRR:

 

 

Generalni direktor: Darko BUT

Telefon: (01) 471 22 80

Telefaks: (01) 471 33 20 

E-pošta: darko.but(at)urszr.si

Naslov: Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana

 

 

Uprava za zašito in reševanje je organ v sestavi Ministrstva za obrambo s trinajstimi izpostavami v regijah. Opravlja upravne, strokovne ter administrativno-tehnične naloge, ki zagotavljajo organizacijo, priprave in izvajanje temeljnih nalog sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, to je spremljanje ter proučevanje nevarnosti naravnih in drugih nesreč, preprečevanje naravnih in drugih nesreč, sprejemanje klicev v sili na enotni evropski številki 112, obveščanje, opozarjanje in alarmiranje o pretečih nevarnostih ter dajanje napotkov za zaščito, reševanje in pomoč, usposabljanje za zaščito, reševanje in pomoč, organiziranje Civilne zaščite ter vzpostavitev in vzdrževanje drugih oblik pripravljenosti za zaščito, reševanje in pomoč, osebna in vzajemna zaščita, mobilizacija ter aktiviranje sil in sredstev za zaščito, reševanje in pomoč, odrejanje in izvajanje zaščitnih ukrepov, reševanje in pomoč, odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč, do zagotovitve osnovnih pogojev za življenje, ocenjevanje škode, ki jo povzročijo naravne in druge nesreče, mednarodno sodelovanje pri izvajanju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter pomoč drugim državam ob naravnih in drugih nesrečah.

Uprava v skladu z zakonom in podzakonskimi predpisi, ki ureja področje državne uprave ter zakoni in podzakonskimi predpisi, ki urejajo področje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, varstva pred požarom, določene naloge s področja gasilstva in varstva pred utopitvami, opravlja zlasti:

 • skrbi za sistemski razvoj sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom in varstvom pred utopitvijo;
 • opravlja naloge in koordinira delo pri programiranju in načrtovanju varstva pred požarom ter varstva pred utopitvami;
 • izdeluje predloge raziskovalnih in razvojnih projektov varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami;
 • izdela predlog nacionalnega programa in načrta varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami;
 • skrbi za organiziranje in delovanje sistema opazovanja, obveščanja in alarmiranja;
 • skrbi za načrtovanje, izgradnjo, delovanje in vzdrževanje enotnega informacijsko komunikacijskega sistema na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter določa
  tehnične pogoje za vključevanje drugih sistemov v ta sistem;
 • skrbi za uvajanje novih storitev klica v sili 112, spremlja kakovost opravljanja storitev v centrih za obveščanje in sodeluje pri pripravi zakonodaje s tega področja;
 • izdeluje ocene ogroženosti in druge strokovne podlage za načrtovanje zaščite, reševanja in pomoči ter usmerja in usklajuje ukrepe za preprečevanje ter zmanjševanje posledic naravnih in drugih nesreč v sodelovanju z drugimi ministrstvi;
 • spremlja, razglaša nevarnost ter daje napotke za ravnanje v primerih naravnih in drugih nesreč;
 • izdeluje državne načrte zaščite in reševanja v sodelovanju z ministrstvi in vladnimi službami;
 • organizira, opremlja in usposablja državne enote in službe Civilne zaščite ter druge sile za zaščito, reševanje in pomoč;
 • zagotavlja pogoje in nudi strokovno in administrativno tehnično podporo za delo poveljnika Civilne zaščite Republike Slovenije (v nadaljevanju: poveljnik CZRS) in Štaba Civilne zaščite Republike Slovenije (v nadaljevanju: ŠCZRS) ter regijskih poveljnikov Civilne zaščite (v nadaljevanju: regijski poveljniki CZ) in regijskih štabov Civilne zaščite (v nadaljevanju: regijski štabi CZ);
 • zagotavlja pogoje in nudi strokovno podporo državnim in regijskim komisijam za oceno škode;
 • spremlja in usklajuje organiziranje Civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč;
 • skrbi za usklajen razvoj sil za zaščito, reševanje in pomoč na območju države v skladu z ocenami ogroženosti, načrti zaščite in reševanja ter merili, ki jih določi minister;
 • pripravlja programe in organizira ter izvaja usposabljanje za zaščito, reševanje in pomoč;
 • skrbi za tipizacijo sredstev za zaščito, reševanje in pomoč;
 • oblikuje potrebe in vzdržuje državne rezerve materialnih sredstev za primer naravnih in drugih
  nesreč;
 • določa smernice in daje mnenja za upoštevanje ogroženosti zaradi naravnih in drugih nesreč ter zaščitnih ukrepov pri načrtovanju prostorskega urejanja, posegov v prostor in prostorskega razvoja v državnih, medobčinskih in občinskih prostorskih aktih z namenom, da se prepreči ali zmanjša posledice naravnih in drugih nesreč oziroma omogoči izvajanje zaščite, reševanja in pomoči ob nesrečah;
 • opravlja naloge državnega koordinacijskega organa na področju zmožnosti obvladovanja tveganj;
 • izvaja mednarodne aktivnosti na dvostranski ravni, v okviru Evropske unije, Združenih narodov, Zveze NATO in drugih mednarodnih organizacij ter v regionalnih pobudah.

Uprava izvaja strokovno administrativno podporo:

 • Svetu Vlade RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami;
 • Programskemu svetu Gasilske šole;
 • Odboru za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada in
 • drugim organom skladno z pravnimi podlagami.

Poslovni čas in uradne ure izpostav Uprave RS za zaščito in reševanje

poslovni čas:

- pon., tor., sre., čet. od 9. do 15.30
- pet. od 9. do 14.30

 

    

uradne ure:  

- ponedeljek in torek od 8. do 15. ure 

- v sredo od 8. do 17. ure 

- v petek od 8. do 13. ure