Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SLUŽBA ZA SPLOŠNE ZADEVE

 

Sodeluje pri opravljanju strokovnih nalog s področja sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, pri pripravi zakonskih in podzakonskih aktov s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, predlogu nacionalnega programa in predlogu letnih načrtov varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, pri usklajevanju mnenj in pripomb na predloge zakonskih in podzakonskih aktov na vsebine iz pristojnosti službe, sodeluje pri pripravi področnih nacionalnih programov, predpisov in strategij.
Izvaja naloge poslovanja z dokumentarnim gradivom in arhiviranja, opravlja administrativno tehnična opravila za organizacijske enote URSZR ter poveljnika CZRS in ŠCZRS. Pripravlja predloge za spremembo organizacije in sistemizacije delovnih mest uprave, načrtuje in skrbi za kadre ter pripravlja predloge v zvezi z zaposlitvijo in razporeditvijo javnih uslužbencev v URSZR. Vodi razvid upravnih postopkov za URSZR in zagotavlja pravno pomoč. Skrbi za področje tajnih in osebnih podatkov ter informacij javnega značaja. Pripravlja osnutke finančnih načrtov, spremlja in uresničuje naloge, povezane z izvrševanjem finančnega načrta, pripravlja predloge načrtov nabav opreme in razvojnih programov, skrbi za učinkovitost in gospodarnost porabe finančnih sredstev, analizira porabo finančnih sredstev in pripravlja poročila o realizaciji in rezultatih dela glede na zastavljene dolgoročne in letne izvedbene cilje. Opravlja strokovne naloge v zvezi z izvajanjem naročil blaga in storitev in vzdrževanje infrastrukture URSZR. Sodeluje pri pripravi drugih strateških dokumentov s področja dela URSZR. Izvaja materialno poslovanje, organizira in izvaja skladiščenje ter vzdrževanje materialno tehničnih sredstev in vozil, vzdržuje opremo državnih enot in državne rezerve materialnih sredstev za zaščito, reševanje in pomoč, nudi logistično podporo poveljniku CZRS in ŠCZRS, ter regijskim poveljnikom CZ in regijskim štabom CZ, državnim enotam in službam CZ, realizira sklepe Vlade Republike Slovenije o zagotovitvi humanitarne pomoči v tujini, realizira sklepe Vlade Republike Slovenije za zagotovitev izrednih finančnih sredstev ob naravnih in drugih nesrečah, sodeluje pri organiziranju pomoči v silah in sredstvih ob velikih naravnih in drugih nesrečah, sodeluje pri oblikovanju in organizaciji pošiljanja humanitarne pomoči Republike Slovenije v tujino ter organizira sprejemanje mednarodne pomoči ob naravnih in drugih nesrečah. Izvaja finančno, kadrovsko, informacijsko, logistično podporo pri izvajanju evropskih in razvojnih projektov.

Delo službe je organizirano v:

  • Oddelku za informacijsko in komunikacijsko podporo
  • Oddelku za logistično podporo
  • Oddelku za administrativno, kadrovsko in finančno podporo

Branko Dervodel, vodja službe po pooblastilu, št. 020-36/2018-256
Telefon (01) 471 33 06
Telefaks: (01) 431 81 17
E-naslov: branko.dervodel(at)urszr.si
Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana

 

Oddelek za informacijsko in komunikacijsko podporo
Upravlja, načrtuje, razvija, organizira, uvaja in vzdržuje računalniška omrežja v URSZR, v Izpostavah URSZR in v delih sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Načrtuje, razvija, vzdržuje in organizira delovanje sistema javnega alarmiranja, sistema radijskih zvez in sistema osebnega pozivanja (tiho alarmiranje) ter določa in preverja uporabo znakov za alarmiranje. V sodelovanju z vodji notranjih organizacijskih enot ugotavlja potrebe po informacijski podpori delovnih procesov, skrbi za načrtovanje, izgradnjo, delovanje, vzdrževanje in kibernetsko varnost enotnega informacijsko komunikacijskega sistema na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter določa tehnične pogoje za vključevanje drugih sistemov v ta sistem. Sodeluje pri razvoju enotne telefonske številke za klic v sili 112. Sodeluje z Agencijo za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije ter operaterji storitev in omrežij.
Organizira nakup in vzdrževanje informacijske in telekomunikacijske opreme. Zagotavlja medsebojno povezovanje informacijskega in komunikacijskega sistema znotraj organizacijskih enot in izpostav URSZR ter preko enotnega informacijskega in komunikacijskega sistema z zunanjim okoljem. Organizira in zagotavlja komunikacijsko in informacijsko podporo delovanja sil za zaščito, reševanje in pomoč ob naravnih in drugih nesrečah. Z razvojem informacijskega in komunikacijskega sistema zagotavlja povečanje učinkovitosti delovanja zaščite, reševanja in pomoči.

 

Dr. Marko Podberšič, vodja oddelka
Telefon (01) 471 33 08
Telefaks: (01) 431 81 17
E-naslov: marko.podbersic(at)urszr.si

 

Oddelek za logistično podporo
Na področju logistike organizira in skrbi za razvoj logistične podpore delovanja sil za zaščito, reševanje in pomoč ter za standardiziranje logističnih postopkov. Oblikuje in ureja zbirke podatkov o sredstvih, zemljiščih in objektih, ki se uporabljajo pri zaščiti, reševanju in pomoči. Skrbi za vzdrževanje materialnih sredstev v državnih rezervah materialnih sredstev za ZRP. Opremlja pripadnike, enote in službe Civilne zaščite na državni in regijski ravni in sodeluje pri skladiščenju materialnih sredstev v blagovnih rezervah. Opravlja logistične naloge in naloge materialnega poslovanja, organiziranja in izvajanja skladiščenja ter vzdrževanje materialno tehničnih sredstev in vozil, s katerimi upravlja URSZR. Oddelek izvaja naloge upravljanja in vzdrževanja nepremičnin, vodi evidenco nepremičnin ter s pristojno službo ministrstva sodeluje pri izdelavi investicijskih projektov za gradnjo in vzdrževanje nepremičnin v upravljanju URSZR.
Na področju zagotavljanja mednarodne pomoči sodeluje pri pošiljanju humanitarne pomoči Republike Slovenije v tujino ter organizira sprejemanje mednarodne pomoči ob naravnih in drugih nesrečah.

 

Klemen Gorše, vodja oddelka po pooblastilu, št. 020-3/2019-12-DGZR
Telefon (01) 471 18 11
Telefaks: (01) 431 81 17
E-naslov: klemen.gorse(at)urszr.si
Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana

 

Oddelek za administrativno, kadrovsko in finančno podporo
Izvaja naloge poslovanja z dokumentarnim gradivom in arhiviranja, opravlja administrativno tehnična opravila za organizacijske enote URSZR ter poveljnika CZRS in ŠCZRS. Pripravlja predloge za spremembo organizacije in sistemizacije delovnih mest uprave, načrtuje in skrbi za kadre ter pripravlja predloge v zvezi z zaposlitvijo in razporeditvijo javnih uslužbencev v URSZR. Skrbi za področje tajnih podatkov. Pripravlja osnutek finančnega načrta, spremlja in uresničuje naloge, povezane z izvrševanjem finančnega načrta, analizira porabo in skrbi za učinkovitost in gospodarnost porabe finančnih sredstev in pripravlja poročila o realizaciji in rezultatih dela glede na zastavljene dolgoročne in letne izvedbene cilje. Pripravlja predlog načrta avtorskih in podjemnih pogodb, predlog načrta izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja zaposlenih, predlog predmetnega plana nabav opreme in načrta razvojnih programov in izdeluje poročila o realizaciji. Opravlja strokovne naloge v zvezi z izvajanjem naročil blaga in storitev ter vzdrževanja infrastrukture URSZR. Sodeluje pri izdelavi investicijskih projektov in drugih dokumentov s področja dela uprave. Sodeluje pri realizaciji sklepov Vlade RS o zagotovitvi humanitarne pomoči v tujini in realizaciji sklepov Vlade RS za zagotovitev izrednih finančnih sredstev ob naravnih in drugih nesrečah.

 

Nataša Moškun, vodja oddelka
Telefon (01) 471 33 04
Telefaks: (01) 431 81 17
E-naslov: natasa.moskun(at)urszr.si
Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana