Skoči na vsebino

URAD ZA OPERATIVO

 

Opravlja upravne, strokovne in operativne naloge varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami s  poudarkom na operativnih nalogah, ki izhajajo iz nacionalnega programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Sodeluje pri opravljanju strokovnih nalog s področja sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, pri pripravi zakonskih in podzakonskih aktov s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, predlogu nacionalnega programa in predlogu letnih načrtov varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, pri usklajevanju mnenj in pripomb na predloge zakonskih in podzakonskih aktov na vsebine iz pristojnosti urada sodeluje pri pripravi področnih nacionalnih programov, predpisov in strategij.
Skrbi za organiziranje in delovanje sistema opazovanja, obveščanja in alarmiranja, spremlja in razglaša nevarnost naravnih in drugih nesreč ter daje napotke za ravnanje, usmerja in usklajuje ukrepe za preprečevanje ter zmanjšanje posledic naravnih in drugih nesreč. Organizira in opremlja državne enote in službe CZ ter skrbi za posodabljanje zaščitne in reševalne opreme in usklajeni razvoj drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč, skrbi za pogodbene pripadnike Civilne zaščite, spremlja in usklajuje organiziranje Civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč na lokalnem nivoju, nudi strokovno podporo ter zagotavlja pogoje poveljniku CZRS in ŠCZRS, regijskim poveljnikom CZ in regijskim štabom CZ, državni in regijskim komisijam za oceno škode ob naravnih in drugih nesrečah ter državni komisiji za presojo uporabnosti poškodovanih objektov. Oblikuje in skrbi za dopolnjevanje državnih rezerv materialnih sredstev za primer naravnih in drugih nesreč ter pri oblikovanju rezerv materialnih sredstev v blagovnih rezervah. Pri opravljanju nalog zaščite, reševanje in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah sodeluje tudi s Slovensko vojsko, Policijo in drugimi resorji. Preko izpostav opravlja strokovne naloge zaščite, reševanja in pomoči na območju in skrbi za usklajen razvoj sil za zaščito, reševanje in pomoč na območju regije v skladu z ocenami ogroženosti, izdelanimi načrti zaščite in reševanja ter merili za organiziranje ter kadrovskimi in materialnimi formacijami štabov, enot in služb Civilne zaščite, nudi strokovno pomoč občinam, gospodarskim družbam in zavodom na območju regije ter usklajuje aktivnosti in vodenje intervencij velikega obsega ob naravnih in drugih nesrečah. Sodeluje pri izvajanju evropskih in razvojnih projektov ter v mednarodnih in evropskih aktivnostih s svojega delovnega področja. Skrbi za nadaljnji razvoj psihološke pomoči reševalcem in ogroženim prebivalcem.
Delo urada je organizirano v Sektorju za operativo, Centru za obveščanje Republike Slovenije in Izpostavah URSZR.

 

Jernej Hudohmet, direktor urada
Telefon (01) 471 19 29
Telefaks: (01) 431 81 17
E-naslov: jernej.hudohmet(at)urszr.si
Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana

 

 

CENTER ZA OBVEŠČANJE REPUBLIKE SLOVENIJE


Organizira opazovanje nevarnosti naravnih in drugih nesreč, zbira, obdeluje, posreduje in uporablja podatke o nevarnostih naravnih in drugih nesreč ter drugih dogodkov pomembnih za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, analizira, oblikuje in vzdržuje zbirke podatkov o naravnih in drugih nesrečah, uporablja in preverja delovanje sistema javnega alarmiranja ter določa in preverja uporabo znakov za alarmiranje, sistemov radijskih zvez ZA-RE, sistema osebnega klica (tihega alarmiranja), pripravlja dnevne, izredne, polletne in letne informativne biltene o naravnih in drugih nesrečah.
Sprejema in posreduje sporočila v zvezi z naravnimi in drugimi nesrečami kontaktnim organom in službam na območju države oziroma drugih držav in mednarodnih organizacij v skladu z načrti zaščite in reševanja in mednarodnimi pogodbami. Obvešča in aktivira pripadnike reševalnih služb ob naravnih in drugih nesrečah, posreduje napotke za ravnanje prebivalcem, vzdržuje pripravljenost za sprejemanje in posredovanje informacij o nastanku nesreče in prošnjah za mednarodno pomoč iz tujine in v tujino. Skrbi za razvoj enotne telefonske številke za klic v sili 112.
Pripravlja standardne operativne postopke za delo Centra za obveščanje Republike Slovenije in regijskih centrov za obveščanje ob večjih nesrečah oziroma ob nesrečah, za katere so izdelani državni ali regijski načrti zaščite in reševanja, ter izdeluje načrt delovanja Centra za obveščanje Republike Slovenije na drugi lokaciji. Usklajuje izdelavo letnih in mesečnih razporedov dela operaterjev v centrih in izvaja nadzor nad izvajanjem dela v centrih. Sodeluje pri standardizaciji prostorov in opreme ter informatizaciji procesov v Centru za obveščanje Republike Slovenije in regijskih centrih za obveščanje. Center za obveščanje Republike Slovenije je organiziran v statusu sektorja.

 

Boštjan Tavčar, vodja centra
Telefon (01) 471 33 07
Telefaks: (01) 431 81 17
E-naslov: bostjan.tavcar(at)urszr.si
Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana

 

 

SEKTOR ZA OPERATIVO


Skrbi za usklajen razvoj sil za zaščito, reševanje in pomoč na območju države v skladu z ocenami ogroženosti, izdelanimi načrti zaščite in reševanja ter merili za organiziranje, opremljanje in usposabljanje ter kadrovskimi in materialnimi formacijami štabov, enot in služb Civilne zaščite. Ureja vodenje intervencij velikega obsega ob naravnih in drugih nesrečah ter pripravlja predlog poravnave intervencijskih stroškov.
Oblikuje in ureja zbirke podatkov o silah za zaščito, reševanje in pomoč. Usmerja in usklajuje razvoj in pripravljenost javnih reševalnih služb iz državne pristojnosti, izvaja sofinanciranje dejavnosti nevladnih in drugih organizacij, gospodarskih družb, zavodov ali drugih organizacij ter izvaja nadzor nad namensko porabo sredstev. Usmerja in usklajuje priprave drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč ter načrtuje in sodeluje pri pripravi in izvedbi vaj.
Organizira enote in službe Civilne zaščite na državni ravni, vodi Državno enoto za hitre reševalne intervencije, organizira varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi ter zagotavlja strokovno podporo za delovanje poveljnika CZRS in ŠCZRS.
Skrbi za tipizacijo zaščitne ter reševalne opreme in orodij za zaščito, reševanje in pomoč ter organizira preizkušanje le-teh. Pripravlja srednjeročne in letne načrte nabav opreme in sredstev in sodeluje v postopkih nabave.
Na področju ocenjevanja škode organizira in skrbi za izvajanje ocenjevanja škode na stvareh in v tekoči kmetijski proizvodnji ter ocenjevanje poškodovanosti objektov. Opravlja strokovne naloge in zagotavlja administrativne in tehnične pogoje za delo državne komisije ter pooblaščenih cenilcev.
Usklajuje delo regijskih komisij za ocenjevanje škode. Sodeluje pri izdelavi programov usposabljanja in pri usposabljanju članov komisij, zagotavlja strokovno podporo občinskim komisijam ter vodi evidenco vseh članov komisij.
Sodeluje pri izvajanju evropskih in razvojnih projektov ter pri načrtovanju izvajanja zaščitnih ukrepov. Zagotavlja normativne in druge pogoje za graditev in vzdrževanje zaklonišč in zaklonilnikov. Sodeluje pri oblikovanju in organizaciji pošiljanja reševalne pomoči RS v tujino, pri napotitvi sil za zaščito, reševanje in pomoč v tujino ter pri sprejemanju mednarodne pomoči ob naravnih in drugih nesrečah iz tujine.
Skrbi za normativno ureditev področja gasilstva, opravlja strokovne naloge in opravila ter zagotavlja administrativno podporo Odboru za razpolaganje s sredstvi požarne takse. Izvaja sofinanciranje dejavnosti Gasilske zveze Slovenije, Združenja slovenskih poklicnih gasilcev, gasilskih enot širšega pomena ter gasilskih društev in izvaja nadzor nad namensko porabo sredstev. Skrbi za skladen razvoj gasilstva v državi, za izenačevanje operativne pripravljenosti gasilskih enot za izvajanje splošnih nalog zaščite, reševanja in pomoči in zagotavlja pogoje za posodabljanje gasilske zaščitne in reševalne opreme. V sodelovanju z gasilskimi organizacijami pripravlja koncepte odziva na nesreče in skrbi za njihovo realizacijo.

 

Mag. Stanislav Lotrič, vodja sektorja
Telefon (01) 471 32 20
Telefaks: (01) 431 81 17
E-naslov: stanislav.lotric(at)urszr.si
Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana

 

 

IZPOSTAVE URSZR


Opravljajo strokovne naloge zaščite, reševanja in pomoči ob nevarnostih in nesrečah na območju regij, oblikujejo ocene ogroženosti ter izdelujejo načrte zaščite in reševanja na regijskem nivoju in usklajujejo občinske načrte zaščite in reševanja ter skrbijo za ažurnost prilog in dodatkov k le-tem.
Skrbijo za izvajanje zaščitnih ukrepov. Organizirajo in skrbijo za usposobljenost in opremljenost regijskih enot ter služb CZ. Skrbijo tudi za pripravljenost drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč regijskega pomena, sodelujejo pri opravljanju nalog, povezanih z varstvom pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi, zagotavljajo pogoje za delo regijskega poveljnika CZ in regijskega štaba CZ, nudijo strokovno pomoč občinam na območju regije, razporejajo državljane na dolžnost v Civilno zaščito in v druge sile za zaščito, reševanje in pomoč. Opravljajo strokovne naloge za regijske komisije za ocenjevanje škode ob naravnih nesrečah. Izpostave opravljajo tudi druge upravne in strokovne naloge zaščite in reševanja. Sodelujejo pri izvajanju čezmejnega mednarodnega sodelovanja.
V okviru izpostav so organizirani regijski centri za obveščanje v statusu oddelka.

4.3.1.Regijski centri za obveščanje spremljajo, obdelujejo in prenašajo zlasti klice v sili na klicno številko 112 za pomoč gasilcev, službe nujne medicinske pomoči oziroma pomoč drugih reševalnih služb ter aktivirajo sile za zaščito, reševanje in pomoč v skladu z načrti zaščite in reševanja, načrti za aktiviranje
ter odločitvami pristojnih organov. Zbirajo podatke s področja zaščite in reševanja, spremljajo in posredujejo informacije ter obvestila ob naravnih in drugih nesrečah oziroma pričakovanih nevarnostih ter zagotavljajo neprekinjeno dežurstvo za sprejem klicev v sili ter spremljanje in podporo enotam na reševalnih intervencijah. Preverjajo pripravljenost in delovanje sistemov javnega in tihega alarmiranja, skrbijo za nemoteno delovanje sistema zvez ZA-RE in ZARE+, vodijo statistiko in izdelujejo poročila ter opravljajo druge naloge s področja opazovanja, obveščanja in alarmiranja.

 

IZPOSTAVA URSZR BREŽICE, s sedežem v Brežicah, za območje občin Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Sevnica.

 

Zdenka Močnik, vodja izpostave
Telefon: (07) 490 62 00
Telefaks: (07) 499 00 28
E-naslov: zdenka.mocnik(at)urszr.si
Cesta svobode 15, 8250 Brežice

 

Regijski center za obveščanje Brežice


Aleš Šetinc, vodja centra za obveščanje
Telefon: (07) 490 62 00
Telefaks: (07) 499 00 28
E-naslov: ales.setinc(at)urszr.si
Cesta svobode 15, 8250 Brežice

 

IZPOSTAVA URSZR CELJE, s sedežem v Celju, za območje občin Bistrica ob Sotli, Braslovče, Celje, Dobje, Dobrna, Gornji Grad, Kozje, Laško, Ljubno, Luče, Mozirje, Nazarje, Podčetrtek, Polzela, Prebold, Radeče, Rečica ob Savinji, Rogaška Slatina, Rogatec, Slovenske Konjice, Solčava, Šentjur pri Celju, Šmarje pri Jelšah, Šmartno ob Paki, Šoštanj, Štore, Tabor, Velenje, Vitanje, Vojnik, Vransko, Zreče, Žalec.

 

Janez Melanšek, vodja izpostave
Telefon: (03) 420 92 00
Telefaks: (03) 548 34 51
E-naslov: janez.melansek(at)urszr.si
Maistrova 5, 3000 Celje

 

Regijski center za obveščanje Celje


Dejan Žele, vodja centra za obveščanje
Telefon: (03) 493 47 03
Telefaks: (03) 548 34 51
E-naslov: dejan.zele(at)urszr.si
Maistrova 5, 3000 Celje

 

IZPOSTAVA URSZR KOPER, s sedežem v Kopru, za območje občin Ankaran, Izola, Koper, Piran.

 

Mag. Zvezdan Božič, vodja izpostave
Telefon: (05) 668 42 00
Telefaks: (05) 668 43 22
e-naslov: zvezdan.bozic(at)urszr.si
Ferrarska 5/b, 6000 Koper

 

Regijski center za obveščanje Koper


Rok Kamenšek, vodja centra za obveščanje
Telefon: (05) 668 42 00
Telefaks: (05) 668 43 22
e-naslov: rok.kamensek(at)urszr.si
Ferrarska 5/b, 6000 Koper

 

IZPOSTAVA URSZR KRANJ, s sedežem v Kranju, za območje občin Bled, Bohinj, Cerklje na Gorenjskem, Gorenja vas-Poljane, Gorje, Jesenice,Jezersko, Kranj, Kranjska Gora, Naklo, Preddvor, Radovljica, Šenčur, Škofja Loka, Tržič, Železniki, Žiri, Žirovnica.

 

Robert Skrinjar, vodja izpostave
Telefon: (04) 281 73 30
Telefaks: (04) 238 18 59
E-naslov: robert.skrinjar(at)urszr.si
Nazorjeva 1, 4000 Kranj

 

Regijski center za obveščanje Kranj


vodja centra za obveščanje
Telefon: (04) 281 73 30
Telefaks: (04) 238 18 59
E-naslov: operativeckr(at)urszr.si
Nazorjeva 1, 4000 Kranj

 

IZPOSTAVA URSZR LJUBLJANA, s sedežem v Ljubljani, za območje občin Borovnica, Brezovica, Dobrepolje, Dobrova-Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Domžale, Grosuplje, Horjul, Ig, Ivančna Gorica, Kamnik, Kočevje, Komenda, Kostel, Litija, Ljubljana, Log-Dragomer, Logatec, Loški Potok, Lukovica, Medvode, Mengeš, Moravče, Osilnica, Ribnica, Sodražica, Škofljica, Šmartno pri Litiji, Trzin, Velike Lašče, Vodice, Vrhnika.

 

Elza Majcen, vodja izpostave
Telefon: (01) 471 32 88
Telefaks: (01) 471 33 39
E-naslov: elza.majcen(at)urszr.si
Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana

 

Regijski center za obveščanje Ljubljana


Tomaž Iglič, vodja centra za obveščanje
Telefon: (01) 471 32 11
Telefaks: (01) 471 32 45
E-naslov: tomaz.iglic(at)urszr.si
Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana

 

IZPOSTAVA URSZR MARIBOR, s sedežem v Mariboru, za območje občin Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Hoče-Slivnica, Kungota, Lenart, Lovrenc na Pohorju, Makole, Maribor, Miklavž na Dravskem polju, Oplotnica, Pesnica, Poljčane, Rače-Fram, Ruše, Selnica ob Dravi, Slovenska Bistrica, Starše, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Šentilj.

 

Ivana Grilanc, vodja izpostave
Telefon: (02) 250 69 00
Telefaks: (02) 250 69 01
E-naslov: ivanka.grilanc(at)urszr.si
Bezjakova 151, 2341 Limbuš

 

Regijski center za obveščanje Maribor

 

Dejan Kosi, vodja centra za obveščanje
Telefon: (02) 250 69 00
Telefaks: (02) 250 69 01
E-naslov: dejan.kosi(at)urszr.si
Cesta proletarskih brigad 21, 2000 Maribor

 

IZPOSTAVA URSZR MURSKA SOBOTA, s sedežem v Murski Soboti, za območje občin Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogaševci, Sveti Jurij ob Ščavnici, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana, Veržej.

 

Mag. Martin Smodiš, vodja izpostave
Telefon: (02) 535 22 00
Telefaks: (02) 528 11 24
e-naslov martin.smodis(at)urszr.si
Cankarjeva 75, 9000 Murska Sobota

 

Regijski center za obveščanje Murska Sobota


Primož Senčar, vodja centra za obveščanje
Telefon: (02) 535 22 00
Telefaks: (02) 528 11 24
e-naslov primoz.sencar(at)urszr.si
Cankarjeva 75, 9000 Murska Sobota

 

IZPOSTAVA URSZR NOVA GORICA, s sedežem v Novi Gorici, za območje občin Ajdovščina, Bovec, Brda, Cerkno, Idrija, Kanal ob Soči, Kobarid, Miren-Kostanjevica, Nova Gorica, Renče-Vogrsko, Šempeter-Vrtojba, Tolmin, Vipava.

Mag. Samuel Kosmač, vodja izpostave
Telefon: (05) 330 72 00
Telefaks: (05) 330 72 24
E-naslov: samuel.kosmac(at)urszr.si
Sedejeva 9, 5000 Nova Gorica

 

Regijski center za obveščanje Nova Gorica


Lučana Trampuž, vodja centra za obveščanje
telefon (05) 330 72 00
Telefaks: (05) 330 72 24
E-naslov: lucana.trampuz(at)urszr.si
Sedejeva 9, 5000 Nova Gorica

 

IZPOSTAVA URSZR NOVO MESTO, s sedežem v Novem mestu, za območje občin Črnomelj, Dolenjske Toplice, Metlika, Mirna Peč, Mokronog-Trebelno, Novo Mesto, Semič, Straža, Šentjernej, Šentrupert, Škocjan, Šmarješke Toplice, Trebnje, Mirna, Žužemberk.

 

Janja Brulc, vodja izpostave
Telefon: (07) 371 92 00
Telefaks: (07) 332 23 14
E-naslov: janja.brulc(at)urszr.si
Seidlova 1, 8000 Novo mesto

 

Regijski center za obveščanje Novo Mesto


Borut Kolenc, vodja centra za obveščanje
Telefon: (07) 371 92 05
Telefaks: (07) 332 23 14
E-naslov: borut.kolenc(at)urszr.si
Seidlova 1, 8000 Novo mesto

 

IZPOSTAVA URSZR POSTOJNA, s sedežem v Postojni, za območje občin Bloke, Cerknica, Divača, Hrpelje-Kozina, Ilirska Bistrica, Komen, Loška Dolina, Pivka, Postojna, Sežana.

 

Albert Trobec, vodja izpostave
Telefon: (05) 728 02 00
Telefaks: (05) 726 48 44
E-naslov: albert.trobec(at)urszr.si
Kolodvorska 5, 6230 Postojna

 

Regijski center za obveščanje Postojna


Amedeja Oven, vodja centra za obveščanje
Telefon: (05) 728 02 00
Telefaks: (05) 726 48 44
E-naslov: amedeja.oven(at)urszr.si
Kolodvorska 5, 6230 Postojna

 

IZPOSTAVA URSZR PTUJ, s sedežem v Ptuju, za območje občin Cirkulane, Destrnik, Dornava, Gorišnica, Hajdina, Juršinci, Kidričevo, Majšperk, Markovci, Ormož, Podlehnik, Ptuj, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Središče ob Dravi, Sveti Tomaž, Trnovska vas, Videm, Zavrč, Žetale.

 

Dragomir Murko, vodja izpostave
Telefon: (02) 771 34 61
Telefaks: (02) 779 62 51
E-naslov: dragomir.murko(at)urszr.si
Slomškova 10, 2250 Ptuj

 

Regijski center za obveščanje Ptuj


Armin Selak, vodja centra za obveščanje
Telefon: (02) 771 34 61
Telefaks: (02) 779 62 51
E-naslov: armin.selak(at)urszr.si
Slomškova 10, 2250 Ptuj

 

IZPOSTAVA URSZR SLOVENJ GRADEC, s sedežem v Slovenj Gradcu, za območje občin Črna na Koroškem, Dravograd, Mežica, Mislinja, Muta, Podvelka, Prevalje, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Ribnica na Pohorju, Slovenj Gradec, Vuzenica.

 

Alan Matijevič, vodja izpostave
Telefon: (02) 882 62 00
Telefaks: (02) 884 11 91
E-naslov: alan matijevic(at)urszr.si
Pohorska 2, 2380 Slovenj Gradec

 

Regijski center za obveščanje Slovenj Gradec


Vinko Uhan, vodja centra za obveščanje
Telefon: (02) 882 62 30
Telefaks: (02) 884 11 91
E-naslov: vinko.uhan(at)urszr.si
Pohorska 2, 2380 Slovenj Gradec

 

IZPOSTAVA URSZR TRBOVLJE, s sedežem v Trbovljah, za območje občin Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi.

 

Boštjan Breznikar, vodja izpostave
Telefon: (03) 563 15 35
Telefaks: (03) 563 22 20
E-naslov: bostjan.breznikar(at)urszr.si
Ul. 1. junija 19, 1420 Trbovlje

 

Regijski center za obveščanje Trbovlje


Urška Koren, vodja centra za obveščanje
Telefon: (03) 563 15 35
Telefaks: (03) 563 22 20
E-naslov: urska.koren(at)urszr.si
Ul. 1. junija 19, 1420 Trbovlje