Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

URAD ZA PREVENTIVO, USPOSABLJANJE IN MEDNARODNO SODELOVANJE

Naloge, organiziranost

 


Sodeluje pri opravljanju strokovnih nalog s področja sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, pri pripravi zakonskih in podzakonskih aktov s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, predlogu nacionalnega programa in predlogu letnih načrtov varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, pri usklajevanju mnenj in pripomb na predloge zakonskih in podzakonskih aktov na vsebine iz pristojnosti urada sodeluje pri pripravi področnih nacionalnih programov, predpisov in strategij.
Urad usmerja in vodi mednarodne dejavnosti uprave na dvostranski ravni, v okviru Evropske unije, Združenih narodov, zveze NATO in drugih mednarodnih organizacij ter v regionalnih pobudah.
Organizira mednarodne dogodke in skrbi za mednarodna usposabljanja s področja zaščite, reševanja in pomoči. Ureja področje nudenja in sprejema mednarodne pomoči ob večjih nesrečah. Zagotavlja pogoje za delo nacionalne platforme - Sveta Vlade RS za zmanjševanje tveganj za nesreče. Spremlja stanje varstva pred požarom in varstva pred utopitvami, opravlja upravne, strokovne in razvojne naloge na področju varstva pred požarom, varstva pred utopitvami, pripravlja podlage za načrtovanje izvajanja zaščitnih ukrepov ter sodeluje pri pripravi prostorskih planov. Koordinira izdelavo ocen ogroženosti pred naravnimi in drugimi nesrečami za območje države, izvaja naloge nacionalnega koordinatorja za izdelavo ocen tveganja, izdeluje državne načrte zaščite in reševanja in obrambne dokumente za poveljnika CZRS, razglaša povečano požarno ogroženost v naravi, načrtuje in organizira usposabljanje strokovne javnosti na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, varstva pred požarom, varstva pred utopitvami ter prebivalcev s področja osebne in vzajemne zaščite. Usmerja, usklajuje in izvaja usposabljanje kadrov na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje Republike Slovenije na Igu ter enotah Sežana, Logatec in Pekre. V okviru rezervne lokacije zagotavlja pogoje za delo poveljnika CZRS in ŠCZRS. Izvaja usposabljanje gasilcev v okviru gasilske šole. V uradu se opravljajo tudi organizacijske, svetovalne, finančne in administrativno tehnične naloge za področje usposabljanja.

Delo urada je organizirano v Sektorju za evropske in mednarodne zadeve, Sektorju za preventivo in načrtovanje in Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje Republike Slovenije.

 

Olga Andrejek, direktorica urada
Telefon (01) 471 33 11
Telefaks: (01) 471 33 20
E-naslov: olga.andrejek(at)urszr.si
Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana

 

SEKTOR ZA EVROPSKE IN MEDNARODNE ZADEVE


Usklajuje in usmerja mednarodno dejavnost URSZR na dvostranski ravni, v okviru Evropske unije, Združenih narodov, zveze NATO in drugih mednarodnih organizacij ter v regionalnih pobudah. Pripravlja letne in mesečne načrte ter poročila mednarodnega sodelovanja URSZR ter usklajuje mednarodne aktivnosti uprave z drugimi organizacijskimi enotami URSZR, medresorsko ter s tujino. Usklajuje mednarodne aktivnosti za generalnega direktorja in njegovega namestnika ter pripravlja gradiva in zagotavlja drugo podporo pri izvajanju njunih obveznosti v RS in v tujini. Pripravlja in usklajuje dvostranske in večstranske sporazume o sodelovanju na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, spremlja pripravo drugih mednarodnih aktov z delovnega področja uprave.
Načrtuje in organizira mednarodno sodelovanje na podlagi sprejetih dvostranskih in večstranskih sporazumov. Izvaja in usklajuje izvajanje nalog iz predpisov Evropske komisije ter obveznosti iz članstva v Združenih narodih, zvezi NATO in drugih mednarodnih organizacijah in regionalnih pobudah. Organizira in izvaja mednarodne dogodke doma in v tujini. Sodeluje v evropskih projektih, ki se neposredno nanašajo na evropske zadeve in mednarodno sodelovanje. Spremlja nesreče v tujini in pripravlja predloge za pomoč prizadetim državam, organizira pošiljanje reševalne pomoči Republike Slovenije v tujino ter sprejemanje mednarodne pomoči ob naravnih in drugih nesrečah v Sloveniji.
Sodeluje pri napotitvah javnih uslužbencev s področja zaščite in reševanja in pripadnikov sil za zaščito, reševanje in pomoč na usposabljanja v tujino. Zagotavlja strokovno podporo poveljniku CZRS in ŠCZRS s področja evropskih zadev in mednarodnega sodelovanja.

 

Mag. Milena Dobnik Jeraj, vodja sektorja
Telefon (01) 471 20 98
Telefaks: (01) 431 81 17
E-naslov: milena.dobnik.jeraj(at)urszr.si
Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana

 

IZOBRAŽEVALNI CENTER ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE RS


Usmerja, usklajuje in izvaja usposabljanje kadrov na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje RS (ICZR) na Igu ter enotah Sežana, Logatec in Pekre, sodeluje pri pripravi zakonodaje s področja usposabljanja za potrebe varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, pripravlja programe in načrte usposabljanja, organizira ter izvaja usposabljanje za zaščito, reševanje in pomoč, vodi evidenco udeležencev usposabljanj, usposablja državne enote in službe Civilne zaščite ter druge sile za zaščito, reševanje in pomoč, načrtuje in organizira izvedbo državnih vaj ter nudi pomoč pri načrtovanju in izvedbi regijskih vaj, vodi evidenco mednarodnih, državnih in regijskih vaj ter vaj reševalnih služb in nevladnih organizacij, ki opravljajo javne službe na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. V okviru rezervne lokacije zagotavlja pogoje za delo poveljnika CZRS in ŠCZRS. Zagotavlja administrativno podporo Programskemu svetu Gasilske šole.
Sodeluje pri organiziranju in izvedbi mednarodnih usposabljanj ter konferenc, seminarjev in delavnic v okviru mednarodne dejavnosti URSZR, sodeluje v evropskih in razvojnih projektih ter se povezuje s sorodnimi ustanovami v tujini in spremlja njihovo delo z namenom prenosa dobrih praks. Spremlja izobraževalne potrebe, načrtuje usposabljanja ter izvaja evalvacijo izvedenih usposabljanj vseh sil za zaščito, reševanje in pomoč, zagotavlja pogoje in izvedbo za usposabljanja, kakor tudi nastanitev in oskrbo za udeležence usposabljanja. V skladu z veljavno zakonodajo izdaja pooblastila izobraževalnim organizacijam za izvajanje usposabljanj s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in sodeluje pri pripravi usmeritev vlade za izvedbo vaj oziroma drugih oblik usposabljanja v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Vodi postopke vzajemnega priznavanja poklicne kvalifikacije za opravljanje reguliranega poklica gasilec in predpisane evidence.
Organizira in izvaja usposabljanje poklicnih gasilcev v okviru Gasilske šole. Izvaja vsa temeljna in dopolnilna usposabljanja poklicnih gasilcev ter zahtevnejša temeljna in dopolnilna usposabljanja prostovoljnih gasilcev. Izvaja in vodi evidenco o opravljenih strokovnih izpitih poklicnih gasilcev. Sodeluje pri izvajanju programov usposabljanja prostovoljnih gasilcev, ki jih izvaja Gasilska zveza Slovenije.
V ICZR se opravljajo tudi organizacijske, svetovalne, finančne in administrativno tehnične naloge za področje usposabljanja.
V okviru Izobraževalnega centra za zaščito in reševanje RS so organizirani trije oddelki:

  • Oddelek za usposabljanje,
  • Gasilska šola,
  • Oddelek za podporo usposabljanju (za ICZR, enote Pekre, Logatec in Sežana).

Janez Petrovič, vodja sektorja
Telefon: (01) 479 64 01
Telefaks: (01) 286 20 32
E-naslov: janez.petrovic(at)urszr.si
E-naslov: iczr(at)urszr.si
Zabrv 12, 1292 Ig

 

Oddelek za usposabljanje
Ugotavlja potrebe po usposabljanjih s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, načrtuje in izvaja usposabljanja, izdeluje programe in načrte usposabljanja ter izvaja njihovo evalvacijo. Sodeluje pri pripravi usmeritev Vlade RS za usposabljanje. V skladu s potrebami v sodelovanju z ostalimi organizacijskimi enotami išče primere dobrih praks v tujini in sodeluje pri organiziranju in izvedbi mednarodnih usposabljanj, konferenc in delavnic. Razvija in organizira različne oblike usposabljanja, pripravlja strokovna pisna gradiva v podporo usposabljanju, razvija spletne učilnice in izvaja e-izobraževanje, stremi k razvoju stroke, novih metod dela, uporabi novih tehnologij in dvigu kakovosti usposabljanja. Sodeluje pri razvojnih in raziskovalnih projektih s področja izobraževanja in usposabljanja, na strokovnem področju sodeluje z drugimi, primerljivimi organizacijami. Sodeluje pri pripravah programov usposabljanj pripadnikov enot ter služb društev in drugih nevladnih organizacij s področja zaščite in reševanja, zagotavlja pogoje in sodeluje pri izvedbi usposabljanj, ki jih predpiše minister, pristojen za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter vodi evidenco udeležencev usposabljanj. Izdaja pooblastila izobraževalnim organizacijam za izvajanje usposabljanj s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

 

Mag. Jože Pogačar, vodja oddelka
Telefon: (01) 479 64 02
Telefaks: (01) 286 20 32
E-naslov: joze.pogacar(at)urszr.si
Zabrv 12, 1292 Ig

 

Gasilska šola
Ugotavlja potrebe po usposabljanjih s področja gasilstva, načrtuje in izvaja vsa temeljna in dopolnilna usposabljanja poklicnih gasilcev, izvaja program usposabljanja za pridobitev poklica gasilec. Izvaja zahtevnejša temeljna in dopolnilna usposabljanja prostovoljnih gasilcev.
Sodeluje v razvojnih in raziskovalnih projektih s področja gasilstva, pripravlja strokovna gradiva, razvija nove vadbene simulatorje. Sodeluje v strokovnih organih na področju gasilstva.
Vodi postopke vzajemnega priznavanja poklicne kvalifikacije za opravljanje reguliranega poklica gasilec in predpisane evidence ter izvaja in vodi evidenco o opravljenih strokovnih izpitih poklicnih gasilcev.
Zagotavlja pogoje in sodeluje z Gasilsko zvezo Slovenije pri izvedbi usposabljanj prostovoljnih gasilcev. Predlaga spremembo programov in učnih sredstev ter metod usposabljanj s področja gasilstva. Sodeluje pri preizkušanju in razvoju opreme ter pri pripravi in izvedbi vaj s področja zaščite in reševanja. Sodeluje v Evropskem združenju gasilskih šol - EFSCA in v drugih mednarodnih aktivnostih.

 

Mag. Janez Aljančič, vodja oddelka
Telefon: (01) 479 64 01
Telefaks: (01) 286 20 32
E-naslov: -
Zabrv 12, 1292 Ig

 

Oddelek za podporo usposabljanju
V sklopu logistične dejavnosti izvaja naloge, ki se nanašajo na namestitev in prehrano udeležencev usposabljanj in zagotavlja materialno tehnične pogoje za izvedbo vseh aktivnosti, skrbi za tekoče vzdrževanje objektov in opreme ter nabavo sredstev, opreme in prehrambnih artiklov. Opravlja finančne in administrativne naloge za ICZR. Aktivnosti izvaja v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje RS na Igu ter v enotah Sežana, Logatec in Pekre.

 

Mojca Križ, vodja oddelka
Telefon: (01) 479 64 14
Telefaks: (01) 286 20 32
E-naslov: mojca.kriz(at)urszr.si
Zabrv 12, 1292 Ig

 

SEKTOR ZA PREVENTIVO IN NAČRTOVANJE


Spremlja stanje varstva pred požarom in varstva pred utopitvami, opravlja upravne, strokovne in razvojne naloge na področju varstva pred požarom, varstva pred utopitvami, pripravlja podlage za načrtovanje izvajanja zaščitnih ukrepov, daje smernice in mnenja k državnim, regionalnim in lokalnim prostorskim aktom.
Sodeluje pri usmerjanju in usklajevanju strokovno tehničnih nalog s področja varstva pred požarom in varstva pred utopitvami, sodeluje pri pripravi strokovnih podlag za pripravo predpisov s področja preventive. Načrtuje in organizira dejavnost varstva pred požarom in varstva pred utopitvami, organizira ter skrbi za usposabljanje strokovnih delavcev na področju varstva pred požarom in varstva pred utopitvami, izdaja pooblastila za izvajanje ukrepov varstva pred požarom, sodeluje pri izdelavi ocen ogroženosti pred naravnimi in drugimi nesrečami za območje države, izvaja naloge nacionalnega
koordinatorja za izdelavo ocen tveganja in ocen zmožnosti za obvladovanje tveganj, izdeluje državne načrte zaščite in reševanja in obrambne dokumente za poveljnika CZRS, skrbi za usklajenost načrtov zaščite in reševanja na regijskem nivoju in ažurnost prilog in dodatkov k državnim načrtom, razglaša povečano požarno ogroženost v naravi, načrtuje in organizira usposabljanje prebivalcev s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami o osebni in vzajemni zaščiti, varstva pred požarom in varstva pred utopitvami, sodeluje pri izvajanju evropskih in razvojnih projektov ter v mednarodnih in evropskih aktivnostih s svojega delovnega področja. Zagotavlja strokovno podporo poveljniku CZRS in ŠCZRS.
Sodeluje pri delu medresorskih komisij, pripravlja podzakonske akte s področja načrtovanja zaščite in reševanja, skrbi za izdelavo strokovnih podlag za načrtovanje zaščite, reševanja in pomoči, izdeluje ocene ogroženosti pred naravnimi in drugimi nesrečami za območje države in sodeluje pri izvajanju nalog nacionalnega koordinatorja za izdelavo ocen tveganja in ocen zmožnosti za obvladovanje tveganj, izdeluje in vzdržuje državne načrte zaščite in reševanja, načrtuje, organizira in izvaja oziroma usklajuje zaščitne ukrepe. Usklajuje načrte zaščite in reševanja posameznih nosilcev načrtovanja.
V skladu s potrebami skrbi za promocijo sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ureja spletne strani in revijo Ujma.

 

Mag. Mojca Zupan, vodja sektorja
Telefon (01) 471 22 87
Telefaks: (01) 431 81 17
E-naslov: mojca.zupan(at)urszr.si
Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana