Skoči na vsebino

OBRAMBA DRŽAVE

 

RESOLUCIJE

 

> Resolucija o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske /ReDPROSV/ / Resolucija o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2025 /ReDPROSV25/ - brošura (PDF, 720 KB, 63 strani) slo in eng 

 

> Resolucija o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije /ReSNV/ / Resolucija o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije - brošura (PDF, 285 KB, 57 strani) slo in eng 

 

> Obrambna strategija Republike Slovenije (Vlada RS, št. 80000-1/4 z dne 7.12.2012)

 

Zakon o obrambi /ZObr/

 

PODREJENI PREDPISI

 

> Pravila službe v slovenski vojski

 

> Uredba o oznakah v Slovenski vojski

 

> Uredba o določitvi objektov in okolišev objektov, ki so posebnega pomena za obrambo, in ukrepih za njihovo varovanje

 

> Uredba o upravljanju z vojaškimi nepremičninami

 

> Uredba o pogodbenem opravljanju vojaške službe v rezervni sestavi Slovenske vojske

 

> Uredba o činih in poviševanju v Slovenski  vojski

 

> Uredba o soglasjih za proizvodnjo in dovoljenjih za promet z vojaškim orožjem in opremo ter predhodnih dovoljenjih za uvoz, izvoz, tranzit in prenos obrambnih proizvodov

 

> Uredba o upravnih zvezah

 

> Uredba o določitvi obrambnih potreb

 

> Uredba o vojaških uslužbencih

 

Uredba o nadomestilu plače oziroma izgubljenega zaslužka med opravljanjem določenih dolžnosti obrambe, o uveljavljanju pravice do enkratne denarne pomoči in o zneskih te pomoči

 

> Uredba o obrambnem načrtovanju

 

> Uredba o načinu izvajanja nadzora zračnega prostora

 

> Uredba o kriterijih za razporejanje državljanov

 

> Uredba o upravljanju radijskih frekvenc za državne potrebe

 

> Uredba o kriznem upravljanju in vodenju ter Nacionalnem centru za krizno upravljanje

 

> Uredba o sodelovanju civilnih strokovnjakov in zmogljivosti v mednarodnih operacijah na obrambnem področju

 

> Uredba o plačah in drugih prejemkih pripadnikov Slovenske vojske pri izvajanju obveznosti, prevzetih v mednarodnih organizacijah oziroma z mednarodnimi pogodbami 

 

> Uredba o potrjevanju primernosti za sodelovanje na razpisih zveze Nato

 

> Uredba o evropski kritični infrastrukturi

 

> Uredba o uporabi obrambnih zmogljivosti pri podpori državnih organov, sodelovanju s samoupravnimi lokalnimi skupnostmi in nevladnimi organizacijami

 

Uredba o obveščevalno-varnostni službi v Ministstvu za obrambo

 

> Pravilnik o oznakah v Slovenski vojski

 

> Pravilnik o opremljanju državnih organov in drugih izvajalcev civilne obrambe na obrambnem področju

 

> Pravilnik o ocenjevanju zdravstvene sposobnosti za vojaško službo

 

Pravilnik o uniformah Slovenske vojske

 

> Pravilnik o službenih izkaznicah na obrambnem področju

 

> Pravilnik o letenju vojaških zrakoplovov

 

> Pravilnik o denarnih prejemkih vojakov in kandidatov za podčastnike ter častnike vojnih enot

 

> Pravilnik o načinu in postopku določanja tajnih podatkov s področja obrambe v gospodarskih družbah, zavodih in organizacijah

 

> Pravilnik o izvajanju obrambnih priprav izvajalcev zdravstvene dejavnosti

 

> Pravilnik o organizaciji religiozne duhovne oskrbe

 

> Pravilnik o delih, ki jih delavci na obrambnem področju ne smejo opravljati

 

Pravilnik o inšpekcijskem nadzoru na obrambnem področju

 

> Pravilnik o pogojih za izdajo soglasja Ministrstva za obrambo za promet s kmetijskimi zemljišči, gozdovi in z zemljišči namenjenimi za poselitev

 

> Pravilnik o službeni oceni

> Pravilnik o službeni oceni Ta pravilnik se uporablja samo še pri izdelavi službene ocene za leto 2014.

 

Pravilnik o izplačilih stroškov in nadomestil v zvezi z izvrševanjem vojaške dolžnosti

 

> Pravilnik o priznanju Manevrska struktura narodne zaščite

 

> Pravilnik o določitvi Elektro Slovenije, d.o.o. za koordinatorja pri pripravah in izvajanju nalog v kriznem in vojnem stanju na področju elektrogospodarstva in premogovništva ter opredelitvi nalog podjetjem s področja elektrogospodarstva in premogovništva

 

> Pravilnik o priznanjih Ministrstva za obrambo


> Pravilnik o posesti in nošenju službenega orožja in streliva v Obveščevalno varnostni službi Ministrstva za obrambo

 

> Pravilnik o registraciji in označevanju vozil, zrakoplovov in vodnih plovil Ministrstva za obrambo

           -> Ta pravilnik se preneha uporabljati od 2. 7. 2016 dalje v delu, ki se nanaša na vojaške zrakoplove

 

> Pravilnik o izvrševanju obveznosti do predsednika republike na obrambnem področju 

 

> Pravilnik o zaposlovanju vrhunskih športnikov in trenerjev v Slovenski vojski


> Pravilnik o udeležbi vojaških vozil v cestnem prometu 

 

> Pravilnik o vajah v obrambnem sistemu

 

> Navodilo o pooblastilih za imenovanja in razrešitve v Slovenski vojski

 

DRUGI AKTI

 

> Odredba o enotni prometni ureditvi v času izvajanja mobilizacije

 

> Odredba o merilih za opremljanje članov štaba Civilne zaščite Republike Slovenije in štabov Civilne zaščite regij z oborožitvijo za osebno zaščito

 

> Odredba o določitvi objektov in okolišev objektov, ki so posebnega pomena za obrambo, in ukrepih za njihovo varovanje

 

> Sklep o določitvi Dneva Slovenske vojske 

 

> Uredba o določitvi delovnih mest, na katerih se šteje zavarovalna doba s povečanjem