Skoči na vsebino

VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI

 

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 64/94, 33/00 – odl. US, 87/01 – ZMatD, 41/04 – ZVO-1, 28/06, 51/06-UPB1 in 97/10)

 

PODREJENI PREDPISI

 

> Uredba o priznanjih in nagradah na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 64/95 in 76/01)
-- Neuradno prečiščeno besedilo

 

> Uredba o graditvi in vzdrževanju  zaklonišč  (Uradni list RS, št. 57/96 in 54/15)

 

> Uredba o izvajanju zaščite, reševanja in pomoči z uporabo zrakoplovov (Uradni list RS, št. 46/98, 42/05 in 21/16)
-- Neuradno prečiščeno besedilo

 

> Uredba o nadomestilu plače in povračilih stroškov med opravljanjem nalog zaščite, reševanja in pomoči (Uradni list RS, št. 48/99 in 113/07)
-- Neuradno prečiščeno besedilo

 

> Uredba o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list RS, št. 24/12)

 

> Uredba o nadomestilu plače oziroma izgubljenega zaslužka med opravljanjem določenih dolžnosti obrambe, o uveljavljanju pravice do enkratne denarne pomoči in o zneskih te pomoči (Uradni list RS, št.48/99, 113/07, 13/11 in 20/13)

-- Neuradno prečiščeno besedilo, priloga 1, priloga 2, priloga 3, priloga 4, priloga 5, priloga 6


> Uredba o metodologiji za ocenjevanje škode (Uradni list RS, št. 67/03, 79/04, 81/06 in 68/08)
-- Neuradno prečiščeno besedilo

 

> Uredba o oznakah v Civilni zaščiti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 114/03, 122/07 in 98/11)

-- Neuradno prečiščeno besedilo

 

> Uredba o sredstvih in opremi za osebno in skupinsko zaščito (Uradni list RS, št. 116/03)


> Uredba o kriterijih za razporejanje državljanov (Uradni list RS, št. 80/04)


> Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Uradni list RS, št. 92/07, 54/09, 23/11 in 27/16)

-- Neuradno prečiščeno besedilo


> Uredba o službi v Civilni zaščiti (Uradni list RS, št. 1/08, 99/08 in 45/14)

 

> Uredba o izvajanju Sklepa o mehanizmu Unije na področju civilne zaščite (Uradni list RS, št. 62/14)

 

> Uredba o izvajanju in delovanju sistema opazovanja, obveščanja in alarmiranja (Uradni list RS, št. 105/07) 
 
> Pravilnik o izobraževanju in usposabljanju na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 102/09 in 45/12)

-- Neuradno prečiščeno besedilo

 

> Pravilnik o tehničnih normativih za zaklonišča in zaklonilnike (Uradni list RS, št. 17/98 (26/98 popr.), 25/00, 38/01 in 66/06)
-- Neuradno prečiščeno besedilo

 

> Pravilnik o uniformah Civilne zaščite Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 93/02, 30/08 in 20/14)

 

> Pravilnik o varstvu pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi (Uradni list RS, št. 21/03 in 7/11)

-- Neuradno prečiščeno besedilo


> Pravilnik o proženju snežnih plazov (Uradni list RS, št. 70/04 in 20/07)
Neuradno prečiščeno besedilo

 

> Pravilnik o posebnem delu izpita za inšpektorja na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 108/04)


> Pravilnik o reševalcih iz vode (Uradni list RS, št. 103/11)


> Pravilnik o obveščanju in poročanju  v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 26/08, 28/12 in 42/12)

-- Neuradno prečiščeno besediloPRILOGA 1, PRILOGA 2 - OBRAZEC 1, PRILOGA 3 - OBRAZEC 2, PRILOGA 4, PRILOGA 5

 

> Pravilnik o kadrovskih in materialnih formacijah enot, služb in organov Civilne zaščite (Uradni list RS, št. 104/08)

 

> Pravilnik o vajah na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 104/08)

 

> Pravilnik o evidenci, razporejanju in pozivanju pripadnikov Civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč (Uradni list RS, št. 40/09) s prilogami


> Navodilo o izvajanju zaščitnih ukrepov (Uradni list RS, št. 39/94, 3/02 in popr. 17/02)
Neuradno prečiščeno besedilo 

 

> Navodilo o pripravi ocen ogroženosti (Uradni list RS, št. 39/95)


> Navodilo o zakloniščnem redu (Uradni list RS, št. 1/97)
 

DRUGI AKTI

 

> Odredba o merilih za opremljanje članov štaba Civilne zaščite Republike Slovenije in štabov Civilne zaščite regij z oborožitvijo za osebno zaščito (Uradni list RS, št. 26/00)

 

> Sklep o imenovanju poveljnika Civilne zaščite Republike Slovenije, njegovega namestnika in članov Štaba Civilne zaščite Republike Slovenije ter regijskih poveljnikov Civilne zaščite, njihovih namestnikov in članov regijskih štabov Civilne zaščite Ur.l. RS, št. 33/95, 13/99 , 48/99, 76/01, 43/02, 78/02, 67/03, 116/03, 34/04, 107/04,5/06, 124/06, 102/07, 65/08, 47/09, 89/09, 69/1, 62/1, 53/12 in 67/12)
-- Neuradno prečiščeno besedilo

 

> Sklep o imenovanju državne komisije in regijskih komisij za ocenjevanje škode ob naravnih in drugih nesrečah ter za pripravo predlogov za odpravo njihovih posledic (Uradni list RS, št. 53/95, 44/96, 57/97, 65/03, 27/05, 58/05, 66/06, 65/08, 69/10 in 74/13)

-- Neuradno prečiščeno besedilo

 

> Sklep o spominski plaketi Civilne zaščite (Uradni list RS, št. 63/06)

 

> Sklep o spominski plaketi Civilne zaščite (Uradni list RS, št. 40/11)

 

> Seznam pooblaščenih izobraževalnih organizacij za izvajanje usposabljanja s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 15/01)

 

> Izhodiščne povprečne cene za oceno delne škode na stavbah (Uradni list RS, št. 33/05)

 

> Korekcijski količnik za ugotavljanje tlorisnih površin objektov (Uradni list RS, št. 33/05)


> Povprečne gradbene cene in korekcijski faktorji povprečnih gradbenih cen po regijah (Uradni list RS, št. 33/05)


> Posebni znak za alarmiranje ob neposredni nevarnosti poplavnega vala  zaradi prelivanja ali porušitve pregrade na jezu vodne elektrarne (Uradni list RS, št. 6/15)
 
> Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2009 do 2015

 

Posebni znak za alarmiranje ob neposredni nevarnosti nesreče s klorom (Uradni list RS, št. 6/15)

 

 

Zakon o varstvu pred požarom /ZVPoz/ (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11 in 83/12) 

 

PODREJENI PREDPISI

 

> Uredba o priznanjih in nagradah na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 64/95 in 76/01)
-- Neuradno prečiščeno besedilo

 

> Uredba o varstvu pred požarom v naravnem okolju (Uradni list RS, št. 4/06)

 

> Uredba o požarni taksi (Uradni list RS, št. 34/06 in 25/12)
-- Neuradno prečiščeno besedilo

 

> Pravilnik o preizkušanju hidrantnih omrežij (Uradni list RS, št. 22/95 in 102/09)

-- Neuradno prečiščeno besedilo 

 

> Pravilnik o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom (Uradni list RS, št. 32/11)

 

> Pravilnik o metodologiji za ugotavljanje ocene požarne ogroženosti (Uradni list RS, št. 70/96 (5/97 popr.) in 31/04)
-- Neuradno prečiščeno besedilo

 

> Pravilnik o požarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, št. 31/04, 10/05, 83/05 in 14/07)
-- Neuradno prečiščeno besedilo

 

> Pravilnik o prenehanju veljavnosti pravilnika o ugotavljanju skladnosti za ročne in prevozne gasilne aparate ter gasilna sredstva (Uradni list RS, št. 34/04)

 

> Pravilnik o posebnem delu izpita za inšpektorja na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 108/04)

 

> Pravilnik o minimalnih tehničnih in drugih pogojih za vzdrževanje ročnih in prevoznih gasilnih aparatov (Uradni list RS, št. 108/04, 116/07 in 102/09)

 

> Pravilnik o grafičnih znakih za izdelavo prilog študij požarne varnosti in požarnih redov (Uradni list RS, št. 138/04)

 

> Pravilnik o zasnovi in študiji požarne varnosti (Uradni list RS št. 12/13 in 49/13)

-- Neuradno prečiščeno besedilopriloga 1, priloga 2, priloga 3

 

> Pravilnik o izbiri in namestitvi gasilnih aparatov (Uradni list RS, št. 67/05) 


> Pravilnik o pregledovanju in preizkušanju vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite (Uradni list RS, št. 45/07, in 102/09)

-- Neuradno prečiščeno besedilo

 

Pravilnik o požarnem redu (Uradni list RS, št. 52/07, 34/11 in 101/11)
-- Neuradno prečiščeno besedilo

 

> Pravilnik o požarnem varovanju (Uradni list RS, št. 107/07 in 92/10)

-- Neuradno prečiščeno besedilo

 

DRUGI AKTI

 

> Sklep o imenovanju članov in delovanju Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada (Uradni list RS, št. 18/14 in 82/15)