Skoči na vsebino

VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI

 

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami /ZVNDN/

 

PODREJENI PREDPISI

 

> Uredba o priznanjih in nagradah na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami

 

> Uredba o graditvi in vzdrževanju  zaklonišč

 

> Uredba o izvajanju zaščite, reševanja in pomoči z uporabo zrakoplovov

 

> Uredba o nadomestilu plače in povračilih stroškov med opravljanjem nalog zaščite, reševanja in pomoči

 

> Uredba o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja

 

> Uredba o nadomestilu plače oziroma izgubljenega zaslužka med opravljanjem določenih dolžnosti obrambe, o uveljavljanju pravice do enkratne denarne pomoči in o zneskih te pomoči

 

> Uredba o metodologiji za ocenjevanje škode

 

> Uredba o oznakah v Civilni zaščiti Republike Slovenije

 

> Uredba o sredstvih in opremi za osebno in skupinsko zaščito

 

> Uredba o kriterijih za razporejanje državljanov

 

> Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč

 

> Uredba o službi v Civilni zaščiti

 

> Uredba o izvajanju Sklepa o mehanizmu Unije na področju civilne zaščite

 

> Uredba o izvajanju in delovanju sistema opazovanja, obveščanja in alarmiranja 

 

> Pravilnik o izobraževanju in usposabljanju na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami

 

> Pravilnik o tehničnih normativih za zaklonišča in zaklonilnike

 

> Pravilnik o uniformah Civilne zaščite Republike Slovenije

 

> Pravilnik o varstvu pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi

 

> Pravilnik o proženju snežnih plazov

 

> Pravilnik o posebnem delu izpita za inšpektorja na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami

 

> Pravilnik o reševalcih iz vode

 

> Pravilnik o obveščanju in poročanju  v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami

 

> Pravilnik o kadrovskih in materialnih formacijah enot, služb in organov Civilne zaščite

 

> Pravilnik o vajah na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami

 

> Pravilnik o evidenci, razporejanju in pozivanju pripadnikov Civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč

 

> Navodilo o izvajanju zaščitnih ukrepov

 

> Navodilo o pripravi ocen ogroženosti

 

> Navodilo o zakloniščnem redu

 

DRUGI AKTI

 

> Odredba o merilih za opremljanje članov štaba Civilne zaščite Republike Slovenije in štabov Civilne zaščite regij z oborožitvijo za osebno zaščito

 

> Sklep o imenovanju poveljnika Civilne zaščite Republike Slovenije, njegovega namestnika in članov Štaba Civilne zaščite Republike Slovenije ter regijskih poveljnikov Civilne zaščite, njihovih namestnikov in članov regijskih štabov Civilne zaščite

 

> Sklep o imenovanju državne komisije in regijskih komisij za ocenjevanje škode ob naravnih in drugih nesrečah ter za pripravo predlogov za odpravo njihovih posledic

 

> Sklep o spominski plaketi Civilne zaščite

 

> Sklep o spominski plaketi Civilne zaščite

 

> Seznam pooblaščenih izobraževalnih organizacij za izvajanje usposabljanja s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami

 

> Izhodiščne povprečne cene za oceno delne škode na stavbah

 

> Korekcijski količnik za ugotavljanje tlorisnih površin objektov

 

> Povprečne gradbene cene in korekcijski faktorji povprečnih gradbenih cen po regijah

 

> Posebni znak za alarmiranje ob neposredni nevarnosti poplavnega vala  zaradi prelivanja ali porušitve pregrade na jezu vodne elektrarne

 

> Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih od 2016 do 2022 (ReNPVNDN16–22)

 

> Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2009 do 2015

 

Posebni znak za alarmiranje ob neposredni nevarnosti nesreče s klorom